Attacken från ”Sveriges hamnar” måste få ett slut!


Uttalande antaget av klubbstyrelsen IF Metall Volvo Umeå

Hamnarbetarförbundet har utlyst strejk imorgon, onsdag den 6 mars. Samtliga medlemmar tas ut i strejk vilket kommer att påverka nästan samtliga hamnar i Sverige. Strejken är ett svar på den lockout som Svenska hamnar lagt på alla medlemmar i Hamnarbetarförbundet.


Attacker från företagen

APM Terminals i Göteborg, ökända för sin antifackliga inställning, startade angreppen mot Hamnarbetarförbundet när företaget beslutade att från och med den 1 januari 2016 inte längre föra fackliga förhandlingar med Hamnarbetarförbundet, trots att de representerar majoriteten av hamnarbetarna på arbetsplatsen.

Företagets försök att begränsa den fackliga styrkan har sedan avlöst varandra. Omfattande lockouter, förhindra skyddsombud att verka mm har sedan utvecklat sig till en landsomfattande hamnkonflikt.

Den senaste attacken från Sveriges hamnar omfattar samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet, i alla hamnar, från 6 mars till 31 juli. Då lockoutar man hamnarbetarna  på deras lediga dagar. De dagarna ska hamnarbetarna inte få betalt för.

Om man jobbar en vanlig arbetsvecka och är ledig på helgen förlorar man två sjundedelar av sin lön med den här typen av lockout. Hamnarbetarna jobbar långa arbetspass, skift och helg, vilket gör att man kan förlora upp till hälften av sin lön trots att man arbetar full tid.


Svaret blir strejk

Det givna svaret från Hamnarbetarförbundet är då en fullskalig strejk i samtliga hamnar för att försvara sina villkor, och kravet att få ett likalydande kollektivavtal som Transport har.


Omöjligt?

Sedan 1972 då hamnarbetarförbundet bildades har LO-förbundet Transport och Hamnarbetarförbundet ”samexisterat” i de svenska hamnarna. Denna samexistens har rått i snart 50 år.

Argumentet från Sveriges hamnar har varit att man inte kan ha likalydande kollektivavtal med Transport och Hamnarbetarförbundet. ”Det är inte enligt den svenska modellen.” Inom svensk fackföreningsrörelse finns den praktiken på ett flertal områden.  Inom industrin har  t ex Unionen, Ledarna och Akademikerna ett likalydande avtal med samma rättigheter att representera och försvara sina medlemmar.

Sveriges Hamnars agerande är ett angrepp på fackföreningsrörelsen och rätten till kollektivavtal. Om man lyckas krossa Hamnarbetarförbundet kommer andra företag att få ”blodad tand” och risken för angrepp på andra fackföreningar och medlemmarnas villkor är överhängande.

Attacken från Sveriges Hamnar måste få ett slut.

  • Dra tillbaka lockouten!
  • Åter till förhandlingsbordet!

Kom på årsmötet!

På onsdag den 27 februari håller vi klubbens årsmöte. Vi kommer att genomföra två möten som sker på betald övertid. På grund av eftersläp anser företaget att det inte finns möjlighet att förlägga mötet på ordinarie arbetstid. Alla medlemmars deltagande är viktigt.
Kom du också

Betald tid
Mötet sker på betald tid. För skiftgående personal innebär det en lön på cirka 250 kr för deltagande på mötet.

Samåkning
Ni som samåker kan prata ihop er innan så underlättar det deltagandet på mötet.

Fika
Klubben bjuder på fika under årsmötet.

Många frågor
På årsmötet kommer vi att ta upp  flera frågor.

Dags att anställa; Styrelsen har skrivit ett förslag till uttalande riktat till Volvo med anledning att vi nästan inte anställer, utan istället bara anlitar bemanningsföretag ett förslag till uttalande.

Val, vi har val av posterna till klubbstyrelsen.

Aktuella frågor, där klubben kommer att redovisa aktuella frågor.

Skrivelser, där vi kommer att ta upp inkomna skrivelser.

Tider för Årsmöten
Eftermiddagsskift och andra som har möjlighet att delta på mötet.
Dag       Onsdag 27 februari
Plats     Matsal UEA (Blå dörren)
Tider    13.30– 14.20
Förmiddagsskift och andra som har möjlighet att delta på mötet.
Dag       Onsdag 27 februari
Plats     Matsal UEA (Blå dörren)
Tider    14.30– 15.20

Välkomna!

Löneavtal 2019 klart!

Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar.

Det blev ett löneavtal på 2,5 % utan några villkorsändringar.Tredje avtalsåret
Förhandlingen gällde det tredje avtalsåret i det centrala avtalet. Det börjar gälla 1 april 2019 och räcker till 31 mars 2020.


Centrala avtalet
Det centrala avtalet innehåller en pott på 1.7 % och en löneöversyn på 0,5 %. Löneöversyn innebär att om det har förekommit löneglid-ning under året ska dessa 0,5 % minska med löneglidningen.

I det förra koncernavtalet fanns dessutom ett ”lån” på 0,2 % ur dessa 0,5 %. I praktiken fanns det inte så mycket kvar av löneöversynen om det centrala avtalet hade tillämpats exakt som det var tänkt.


Förhandling
2018 har varit ett mycket framgångsrikt år för AB Volvo. Konjunkturen ser fortsatt god ut även för det kommande året. Det var klubbarnas utgångspunkt inför förhandlingarna.

Koncernklubbarna hade förväntningar på att resultatet skulle bli bättre än centrala avtalets riktmärke. Dessutom var klubbarna också tydliga med att en högre nivå inte skulle nås genom att försämra och ”sälja ut” andra avtalsvillkor.


Resultat av förhandlingarna

A Pott på 2.35 %
Lönerna kommer att i snitt öka med ca 780 kr/mån från 1 april.

B Företagspension
Den 1 januari 2019 höjdes företagspensionen till 690 kr/mån. Det tack vare den indexuppräkning som finns i avtalet. Den 1 april kommer företagspensionen att öka med ytterligare 60 kr som ett resultat av årets förhandling. Då blir insättningen 750 kr/mån. Värdet av höjningen är ca 0,15 %.

C OB- och övertid
Från 1 april kommer OB- och övertidsersättningar att öka med 2,0 %.

D Volvosteget
Från 1 april blir den nya lönen för Volvosteget 19 012 kr/mån.

E Delpensionspremie
Som ett resultat av det centrala avtalet kommer också insättningen till delpension att öka med 0,3 % från den 1 april.

Den kommer då att utgöra sammanlagt 2,2 % av löneunderlaget.


Vad händer nu?
Koncernavtalet godkändes av ett gemensamt förtroendevaldamöte i måndags. Nu ska värdet av koncernavtalet förhandlas lokalt och anpassas till det lokala lönesystemet.

Tanken är att det ska kunna ske under januari så att de nya lönerna kan vara fastställda i början av februari. På så sätt garanteras att de nya lönenivåerna finns med på aprillönen.

Kring dessa lokala förhandlingar kommer mer information i Trycket innan något blir fastställt.

Mertidsbanken vid årsskiftet!

Klubben får en del frågor om företaget klarar att hantera ”nollning” av mertidsbanken. På följande sätt fungerar det.

  • Vid årsskiftet ska mertidsbanken justeras till noll.
  • De som har timmar över noll får timmarna överförda till kompbanken.
  • De som har timmar under noll får timmarna avskrivna.  

”Nollningen” kommer dock inte att synas i tidinfo förrän i början av februari. Det beror på att tidkorten för december ska vara attesterade, vilket sker i början av januari. Därefter ska lönekörningen för december genomföras.

Så i februari ska var och en kunna se justeringen av mertidsbanken som genomfördes vid årsskiftet.  Minustiden vecka 1 och plustiden vecka 2 kommer inte att påverka ”nollningen” av mertidsbanken vid årsskiftet.  

Kongress IF Metall 2020

Om 1,5 år håller IF Metall kongress i Stockholm. Du kan redan nu börja fundera ifall Du har något som du skulle vilja skriva en motion om.

Vart tredje år hålls IF Metalls kongresser. År 2020 är det dags igen. Kongressen kommer hållas i Stockholm den 11–15 maj.

Till kongressen kan man skriva motioner för att få till förändringar inom bland annat Fackliga frågor, Arbetstidsfrågor, Arbetsmiljöfrågor, Ekonomi, Samhällsfrågor och försäkringar. Börja fundera ifall Du har något som du skulle vilja skriva en motion om.

Du kan vända dej till klubben med din ide ifall Du behöver hjälp med skrivandet