Juristförsäkring

IF Metall har beslutat att erbjuda en juristförsäkring till alla medlemmar. Mer information kommer efter nyår.

Omkring den 13-15 januari 2019 kommer ett erbjudande till IF Metalls medlemmar (upp till 65 år) att skickas ut från Folksam.

Erbjudandet gäller en Juristförsäkring med 15 timmar juridisk rådgivning per år och kan användas vid bland annat familjerättsfrågor, arvsrätt med mera.

Kostnaden för denna försäkring är ännu inte fastställd. Den som inte vill inte vill ha försäkringen måste aktivt tacka Nej till försäkringen. Mer information kommer senare, det här är en förhandsinformation.

Burkpengar till Majblomman!

Sedan många år tillbaka är IF Metallklubben administratörer av de pengar som returburkar och pantflaskor ger. Alla på fabriken bidrar till att samla in dessa burkar och flaskor i panttunnorna runt om i fabriken

Klubbens ambition är att hitta organisationer som gör något för utsatta barn här i Umeåområdet. Tidigare har pengar skänkts till framförallt Barncancerfonden, men också till Junis, Axelfonden, Lekterapin och Barnavdelning 2 på NUS. Vi har även skänkt till föreningen Majblomman, dit även den senaste gåvan skänktes

Vi kunde innan semestern sätta in 20 000 kronor fördelat på Majblommans lokalföreningar i Umeå (12 000) Hörnefors ( 5 000) och Holmsund/Obbola ( 3 000) En gåva till den ideella föreningen Majblomman går direkt till deras arbete för utsatta barn i Sverige.

Sommaren är på väg att ta slut och blommorna har snart gjort sitt. Men en blomma fortsätter blomma året runt och det är föreningen Majblomman.

Organisationen delar ut bidrag till enskilda barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Det kan handla om bidrag till en cykel, aktiviteter på sommarlovet, kläder och skor. Man ansöker om bidrag från den lokala Majblommeföreningen där barnen bor. Bidrag lämnas för barn upp till 18 år. Majblomman lämnar inga bidrag till andra organisationer, föreningar eller verksamheter.

Tack!
Majblommans förening skickar ett stort TACK till alla som bidragit genom att lägga burkarna i panttunnorna.

Vi på IF Metallklubben vill också tacka er som är med och bidrar till att vi gemensamt kan skänka ett bidrag till de som sätter lite guldkant på tillvaron för utsatta barn.

Strejkrätten försvagas!

Nedanstående uttalande har antagits av klubbstyrelsen Volvo Lastvagnar Umeå:

 

Strejkrätten försvagas!

Ledningen för LO, TCO och SACO har kommit överens med Svenskt Näringsliv om en inskränkning av rätten att strejka. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och APM, företaget som driver hamnen.

Förslaget till lagändring kan vid ett första anblick verka riktat mot de oberoende fackföreningar som inte är anslutna till någon central facklig organisation. Men en sådan lagändring kan på sikt kraftigt försvaga hela fackföreningsrörelsen.

I sin iver att begränsa och marginalisera oberoende fackföreningar så riskerar LO, TCO och SACO att skjuta sig själv i foten med förlorad facklig styrka som följd. Samtidigt så är näringslivet oerhört nöjd med förslaget till lagändring.

Stora risker!
Ganska obemärkt i det mediala bruset har ledningen för LO, TCO och SACO kommit överens med Svenskt Näringsliv om ett förslag om begränsningar i strejkrätten.

Överenskommelsen är ett förslag till lagändring inlämnat till regeringen. I korthet innebär förslaget att strejk numera ska vara förbjudet

  • om det inte syftar till att uppnå ett kollektivavtal med fredsplikt.
  • om man inte tidigare har förhandlat med företaget om kraven
  • om man vill att avtalet ska vara det giltiga kollektivavtalet på arbetsplatsen
  • om man utlyser strejk för t ex en avskedad arbetskamrat

Vår bedömning är att överenskommelsen är ett allvarligt ingrepp i konflikträtten i Sverige, detta samtidigt som vi har väldigt få strejker i Sverige.

Det tänkta exakta kirurgiska ingreppet kan visa sig skapa en varböld istället. I framtiden riskerar de traditionella facken att hamna i ett läge där de organiserar flest arbetare, men företaget väljer ändå att teckna annat kollektivavtal med sämre villkor.

Överenskommelsen överlämnar bestämmanderätten till företagen så fort det uppkommer konkurrerande avtal. Vi kan få en situation med så kallad avtalsshopping, där företagen kan välja att teckna sämre avtal med oseriösa fackföreningar.

En risk är att förslaget till lagändring ger utrymme för att starta så kallade ”gula fackföreningar” med syfte att teckna företagsvänliga kollektivavtal. Kanske kommer vi att se ett pånyttfött ”Löntagarna”, en insomnad fackförening nära knuten till SD.

Näringslivet nöjd!
Som ett led i Svenskt Näringslivs långsiktiga inriktning att försvaga den fackliga styrkan är detta förslag till lagändring en del i deras arbete.

Representanterna från Näringslivet var synnerligen nöjda med förslaget till begränsning av strejkrätten när det presenterades. På inget sätt begränsar överenskommelsen företagens arsenal av stridsåtgärder, även om det var Arbetsgivarsidan i Göteborgs Hamn som vidtog nästan samtliga stridsåtgärder i konflikten där.

Oroande maktförskjutning
Forskare och jurister inom arbetsrätt är oroade över den maktförskjutning till företagen som skapas. Att genomföra denna ingripande förändring i lagstiftningen på grund av en enda konflikt är många kritiska till.

Försvara strejkrätten
Argumentet från fackledningen att man inte har något val håller inte. Man kan inte kompromissa om grundläggande fackliga rättigheter!

De enda rimliga på kravet är nu:
– Dra tillbaka stödet till lagförslaget
– Försvara strejkrätten

Avtal om produktionsövertid!

Företaget och IF Metall har tecknat en överenskommelse om övertid för att köra igen det eftersläp som vi har för tillfället med anledning av den senaste tidens tekniska stopp.  Ambitionen har varit att hitta en lösning som säkerställer Umeåfabrikens leveranser samtidigt som vi kan respektera behovet av ledighet.

Avtalet innebär övertid på nationaldagen den 6 juni och lördagen den 16 juni. För nationaldagen innebär avtalet ordinarie arbetstid. För lördagen den 16 juni är utgångspunkten frivillighet där medarbetare tecknar sig för övertid på listor. 

Nationaldagen 6 juni
Arbetstid
På nationaldagen gäller ordinarie arbetstid för Press- och Detaljtillverkning, Kaross, Måleriet, berörda personer på Logistik samt berörda personer på stödjande funktioner. Även tre- och fyrskift på Press- och Detaljtillverkning och Kaross arbetar ordinarie övertid. Övriga områden arbetar efter det behov som finns.

Förhindrad att arbeta?
Överenskommelsen är en praktisk tillämpning av Teknikavtalet IF Metalls regler kring övertid. Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten 6 juni likväl som vid lördagen gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid. Parterna är överens att ledighet skall ges så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Lördagen 16 juni
Arbetstid
Avtalet innebär övertid mellan 06.00 – 15.00. Den kan dock förkortas om eftersläpet inte är så stort att hela tiden behöver nyttjas.

Övertidslistor
Parterna är ense om att frivillighet ska gälla så långt det är möjligt för övertiden den 16 juni. Det innebär att personal från alla skift har möjlighet att teckna sig på listorna. Listor för att teckna sig för lördagen tas fram av ansvarig produktionsledare. Berörd personal skall så snart om möjligt teckna sig för övertid.

Om det inte blir fulltecknat
Om ej full bemanning för att köra produktion uppnås på lördagen, kan beordring ske på individnivå för att erhålla tillräcklig bemanning.

Kan ställas in eller förkortas
Övertiden på lördagen kan ställas in eller förkortas senast onsdag eftermiddag den vecka som övertidspasset genomförs. Vid inställt eller förkortat övertidspass utgår ej ersättning.

Ersättning
Övertid betalas med produktionsövertidsersättning

Justering mertidsbank!

 

I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört.

Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll.
De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna överförda till kompbanken.
De som hade minus i sin mertidsbank ska få tiden avskriven.

Det är nu genomfört. De första kontroller som klubben gjort visar att det fungerat bra. Om du anser att din bank inte är justerad till rätt saldo så ska du höra av dig till din PL eller till de fackligt förtroendevalda.