Uttalande från årsmötet

Vi är så trötta och besvikna på att se investeringar i maskiner och robotar, men ingen satsning på människor!

För 25 år sedan var uthyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet. Då fungerade arbetsmarknaden genom visstidsanställningar när företag fick arbetstoppar. Sedan ändrades lagen och vi fick uthyrning av arbetskraft. Från början var det tänkt att begränsas till tillfälliga arbetstoppar och korta perioder. Idag är inhyrning och bemanning ett permanent tillstånd under flexibilitetens täckmantel.

Situationen på arbetsmarknaden håller på att urarta.  Ordet trygghet hånas. Utvecklingen mot dagavlönade och timanställda rullar på. Det fackliga inflytandet minskar när otrygghetens tystnad breder ut sig.

Vårt företag, Volvo Lastvagnar i Umeå är i högsta grad medskyldiga till den utvecklingen. Att investera i människor, dvs. att anställa och kompetensutveckla, är inte längre en angelägenhet. Under många år har företaget köpt sig fria från det ansvaret. Både vi som är tillsvidareanställda och vi som är bemanningsanställda är förlorare.

Nu är tiden förbi att facket ska sitta tysta och titta på!

Under ett flertal år har i princip all naturlig avgång ersatts med inhyrning på vår fabrik. Medelåldern hos Volvoanställda har passerat 51 år. Idag är det tre gånger fler anställda som är över 60 år än det är anställda mellan 18 och 40 år. Det är en ohälsosam ålderssammansättning för varje företag eller organisation som vill utvecklas.

På vissa avsnitt på fabriken är de inhyrdas andel kring 50 procent. På vissa avsnitt på fabriken är de inhyrdas andel kring 50 procent.  Så här kan det inte fortsätta!

Oetiskt mot tidigare anställda

På vår fabrik finns det ett drygt 30-tal bemanningsanställda som tidigare varit Volvoanställda, några så länge som 15 år.  De  blev uppsagda av arbetsbrist när monteringsjobben försvann.  De tvingades lämna det man trodde var ett tryggt jobb efter så lång tid. Därefter har dessa tidigare Volvoanställda varit inhyrda i flera år, några upp till fem år. Det är närmaste en moralisk plikt att dessa erbjuds en tillsvidareanställning.

Dyrt
Under alla dessa år med permanent inhyrning har företaget bokstavligen kastat pengar i sjön. En rimlig bedömning är att en inhyrd innebär upp emot 50 % högre kostnad än en nyanställd. Med ett mer eller mindre permanent tillstånd av hundratals inhyrda är det ett fördyring i mångmiljonklassen, som ska betalas genom högre rationaliseringskrav vilket innebär hårdare press på de anställda.

Otrygghet
Bemanningsanställning är otrygghet oavsett om man är tillsvidareanställd eller visstidsanställd i bemanningsföretaget. Om Volvo upphör med sin ”beställning” kommer varsel om uppsägning omedelbart. Det finns inga andra kundföretag som sväljer en sådan mängd människor.

Att vara anställd på Volvo är inte heller någon absolut trygghet. Men förutsättningarna att hitta övervintringslösningar, kompetensutveckling, arbetstidslösningar, osv för att behålla anställningen är betydligt större. Företaget kastar inte bort en maskin eller robot som inte behövs tillfälligtvis när produktionen går ned. Det är lika dumt att kasta bort en mänsklig kompetens i onödan.

Arbetsmiljöproblem
Allt fler rapporter beskriver att bemanningsanställda utsätts för fler skador i arbete. Volvos statistik på området bekräftar bilden. Som ny på jobbet och ofta med undermålig introduktion ökar riskerna. Men personalomsättning och mycket upplärning påverkas den nödvändiga arbetsrotationen negativt. Alla blir förlorare.

Myten om flexibilitet
Mycket av det negativa med bemanning och inhyrning kommer från myten om flexibilitet. Merkostnaden för inhyrning brukar jämställas med en ”försäkringspremie” mot att inte behöva dra på sig avvecklingskostnader när konjunkturen svänger. I vår bransch går det att förutse volymförändringar i tid och därmed hinna parera. Vid stora förändringar finns det avtal om korttidsarbete.

Bemanningsföretagen arbetar hårt för att göra sig oersättliga. Det kommer nya erbjudanden till kundföretagen. Men varje ny ”affärsidé” ökar utsattheten och otryggheten bland de bemanningsanställda.

Visa ansvar, ta beslut!

Vi riktar idag en stark kritik mot vårt företag, Volvo Lastvagnar i Umeå, för att det har abdikerat från sitt ansvar att anställa och utveckla människor. Den lokala ledningen kan på ett enkelt sätt visa att man är beredd att ta ansvar för helheten i en utveckling.

Från IF Metallklubben på Volvo Umeå är detta en vädjan, en uppmaning och ett krav:

Erbjud bemanningsanställda en Volvoanställning!

Antagit på IF Metallklubbens årsmöte 27 februari

Klubbens nomineringsmöte

Torsdag 24 januari genomför IF Metall klubben sitt nomineringsmöte. Alla medlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag. 
På dagordningen finns också en aktuell förhandlingsrapport.

Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen samt även ytterligare några klubbuppdrag. Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram måste föra fram det till valberedningen eller själv delta på nomineringsmötet.

Tid och plats för mötet:
Dag: Torsdag 24 januari
Tid: kl. 13.30 – 14.30
Plats: Stora föreläsningssalen UA

För att närvara på mötet måste Du begära och få ledigt. Deltar Du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet.

Får du ej ledigt men vill nominera någon till uppdrag så kontakta valberedningens sammankallande Mikael Eriksson  på  mikael.k.eriksson@volvo.com

Valberedningens förslag:
Ordförande:
Jan-Olov Carlsson (omval)

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Pettersson (omval)
Carola Andersson (omval)
Carina Eriksson (omval)
Åsa Dahlsten (omval)

Ersättare:
Marie Landström (omval)
Margareta Johansson (omval)
Richard Berglund (omval)
Dan Nilsson (nyval)

Nytt avtal för att hantera krisläget

Det kan inte ha undgått någon att produktionen de senaste veckorna har gått sämre än vanligt. Olika tekniska problem har avlöst varandra. De senaste dygnen har situationen förvärrats och ett krisläge har uppstått. I det läget har klubben tecknat ett övertidsavtal

Frivillghet så lång det går
Klubben har strävat efter att avtalet ska bygga på frivillighet, att ingen mot sin vilja ska behöva arbeta övertid. Frivillgheten gäller fullt ut vid alla tillfällen utom fredag denna vecka och fredag/lördag vecka 33.

Vecka 28
Onsdag till fredag morgon:
Övertid mellan 03.00 – 05.48 och mellan 24.00 -03.00.

Tiderna är mycket speciella, men med tanke på krisläget görs alla tänkbara försök att rädda situationen.
Övertiden är frivillig. Utöver ordinarie lön och ÖT-ersättning betalas 250 kr/ÖT-timme.

Fredag vecka 28
Tanken var att stänga ner produktionen och tömma fabriken under fredagen. Nu kommer istället produktionen att köras som vanligt under ordinarie skift till 15.00. Nedstängning och tömning sker på övertid med 250 kr extra per ÖT-timme.

Övertiden gäller endast för den tid som tömningen tar på respektive område. Ingen ska behöva arbeta längre än vad som är nödvändigt för en kontrollerad stängning och tömning. I möjligaste mån ska de som har andra planer för fredag eftermiddag kunna ersättas på frivillig väg av fm-skiftare som kan tänkas arbeta, att man byter skift, osv.

Förhindrad att arbeta
Om frivillighet inte räcker till kan företaget beordra övertiden enligt gällande arbetsrätt och kollektivavtal.

Parterna är dock överens om att detta inte ska ske innan en överläggning hållits med gruppstyrelse. Parterna vet att det finns insikt bland medlemmarna om allvaret och att det då oftast går att hitta lösningar utan beordrad övertid.

Vardagar vecka 33
Övertid måndag till fredag mellan 05.00 – 05.48.Utöver ordinarie lön och ÖT-ersättning betalas 250 kr/ÖT-timme.
Övertiden är frivillig.

Helg vecka 33
Produktionsövertidsavtal:

fredag 15.00 – 20.30
lördag 06.00 – 15.00

Frivillighet så långt det är möjligt.

Ordinarie PPÖ-ersättning för övertiden denna helg.

Efter vecka 33

Troligtvis kommer det att finnas ett behov att köra igen eftersläp även efter helgen v. 33.
Parterna är överens om att återta förhandlingar om fortsatt övertid för helgen v. 34 om så är fallet. Varsel om plustid kommer inte att läggas för denna helg vilket annars var en del av återkörningsplanen.

Sammanfattning
Den uppkomna situation är inget önskeläge. Den inträffar samtidigt som alla är inriktade på att stämpla ut för semester. Men ibland finns det inget att be för. Det handlar om att göra det bästa utifrån situationen.

Den extra övertidsersättningen på 250 kr utöver timlön ger en ÖT-översättning på 330,65 kr/tim för skiftare. Till detta kommer ordinarie timlön

Avtalet togs fram under stark tids-press. En del frågor kommer att lösas under veckan: paus vid övertiden? vad gäller för CKD? presshallen? hur exakt kommer nedstängningen att ske? osv.

 

Klubben trycker på om anställningar

Vi har fortsatt hög och stabil produktionstakt. Andelen bemanningsanställda hög är och har varit det under en längre tid. En jämn ström av Volvoanställda slutar, många som pensionärer, men även av andra skäl. Därför har klubben under lång tid krävt att företaget ska börja nyanställa.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är fler personer över 60 år än det är personer under 40 år bland de Volvoanställda i Umeå. Medelåldern bland Volvoanställda på fabriken är över 50 år. Antalet bemanningsanställda ligger stadigt kring 150 personer. Uppstår det vakanser har det omedelbart fyllts på av en Adecco-anställd. Möjligheten att söka nya jobb internt har mer eller mindre upphört.

Klubben har ställt tre mycket rimliga krav:

  1. Nyanställ 75 personer. Klubben har lämnat över en lista med ett 30-tal namn på tidigare Volvoanställda. Det finns personer med upp till 13 års tidigare anställningstid. De har nu varit inne på företaget som bemanningsanställda under en längre tid. De borde omedelbart erbjudas en tillsvidareanställning. Efter denna prioriterade lista finns sedan före detta Volvostegare och Adeccoanställda som också hunnit vara på Volvo under en relativt lång tid.
  2. Vakanser som uppstår när personer lämnar företaget permanent måste vara möjliga att söka för andra Volvoanställda. Det måste finnas möjlighet till jobbförändring även för IF Metallare.
  3. Klubben kräver också att företaget själva ska anställa feriearbetare i enlighet med det avtal som finns kring feriearbete. De senaste årens inhyrning är att kasta pengar i sjön. Det är bättre att använda samma summa och anställa betydligt fler, Klubben menar också att den tidigare ordningen att ge anställdas barn en förtur till feriearbete ska återinföras.

Företaget har till slut svarat positivt på punkten om att lediga jobb ska annonseras internt. I övrigt hänvisar företaget att man jobbar med sin bemanningsstrategi och ska återkomma i frågan.