Och nu är det semester! (men inte för alla)

Som vanligt har det varit produktionsdramatik veckorna före semestern, med övertid, specialavtal, tidiga mornar och sena kvällar, hög puls och en hel del adrenalinpåslag.

Men det gick. Även om det kostat på. Det blir en väl förtjänat semester.

Arbete under semestern
Ett hundratal kommer att arbeta under semesterstängningen. Några gör det på eget initiativ, väl medvetna om att det då inte finns något skäl för extrabetalning.

De flesta gör en eller flera arbetsveckor under semesterstängningen eftersom företaget har behov att arbete ska utföras. Klubben har uppfattningen att vid tillfälliga och korta avsteg från ordinarie arbetstidsschema ska betalning, även OB-ersättning, ske som vanligt. Företaget har meddelat att ingen OB-ersättning kommer att betalas. Klubben kommer att följa upp frågan efter semestern. 

Det borde inte heller vara någon diskussion kring extra betalning när man under dessa omständigheter inte får fyra veckors sammanhängande semester. Men det är det. Det är inte omöjligt att det fortfarande finns oklarheter kring detta.

Det är dock frågor som går att lösa i efterhand. Om något blivit fel får det rättas till.  Det får inte förstöra semesterhumöret.  Det är världsliga saker, som Karlsson på taket sa.

IF Metallklubben vill med detta önska alla medlemmar, och alla övriga på företaget, en trevlig och skön semester.

 

Vinstdelning 2018

2018 blev  ett mycket starkt år för AB Volvo. Parametrarna uppfylldes för att bilda en full vinstandelsfond, vilket innebär ca 231,5 miljoner att dela ut till de anställda. Detta innebär en vinstandel med startvärdet 11 171 kronor till anställda som tjänat in full andel.

Fonden kommer nu att förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat fram till våren 2023 och då utskiftas till det värde den då har.

 

Nästa år så kommer 2015 års fond att skiftas ut och värdet på full andel var den sista mars 15 279 kronor.

Vid samma tidpunkt så var 2016 års fond värd 5 543 och 2017 års fond värd 12 157

Företaget planerar för nytt körsätt!

När klubben fick MBL-informationen om nedtaktning fanns ingen information om andra förändringar än att områdena ska se över körsätt och bemanning. Innan förhandlingar ens har startat sipprar det fram att företagets inriktning är ett stort och ett litet skift. Det är en organisationsförändring som får stora konsekvenser.

Traditionellt körsätt
Under många år har skiftesordningen varit sådant att veckovolymen delas upp i lika stora skift: tvåskift, treskift och fyrskift. Ibland har det funnits kompletterade treskift i processen, eller som på detaljen och materialavdelningen, en kombination av olika skiftformer. Huvudspåret har dock alltid varit att ha jämnstora skiftlag.

Stora konsekvenser
En nedtaktningen med 200 hytter innebär stora omställningar. Bemanningen kommer att minska i de flesta grupper. Obalansen med var de Adeccoanställda varit placerade kommer att innebära omplaceringar internt. Men risken att man måste byta skift är inte så stor.

Nytt körsätt
Den modell företaget nu undersöker handlar om ett skift i ”maxtakt” och sedan ett kompletterande skift som ska ta upp variationerna i volym. Det är det mindre skiftet som ska stå för flexibiliteten. Det innebär att ena veckan produceras fler hytter på förmiddagen och andra veckan på eftermiddagen.

Ännu större kan det bli
Om nedtaktningen innebär att ena skiftet ska öka produktion jämfört med idag och det andra minska kraftigt, får det betydligt större konsekvenser i organisationen. Det kommer att innebära en större intern omplacering och inte minst att ett stort antal måste byta skift. Tidigare stabila grupper kan påverkas negativt. Kompetensglapp kan uppstå. Kvalitetsarbetet påverkas. Dessutom är det svårt att förutspå hur det slår med plus-och minustid, övertidsuttag. För att nämna något.

Riskanalys
Det är inte för att svartmåla som dessa eventuella konsekvenser målas upp. Anledningen är att det måste finnas mycket starka skäl till att genomföra en så stor omvälvning samtidigt som fabriken ska minska bemanningen med ett stort antal Adeccoanställda. Tiden är knapp som den är. Arbetet ska vara slutfört innan semestern. En seriös och genomgripande risk- och konsekvensanalys är ett absolut krav.

Vi behöver inga experiment
Alla vet att processen har varit instabil. Ingenting talar för att de tekniska störningar försvinner efter semestern. Fabriken behöver stabilitet och förutsägbarhet. Att göra stora organisationsförändringar tar normalt lång tid. Risken är att företagets nya tänkta körsätt försvårar övergången till lägre takt.

Rimligt att ifrågasätta
Klubben menar att det är rimligt att allvarligt ifrågasätta värdet av ett nytt körsätt i nuläget. Mycket starka argument och motiv måste presenteras för att klubben ska acceptera en sådan förändring. Risken är att företaget ser det som en genväg till rationaliseringar utan att ta med alla fakta i målet.

Continue reading ”Företaget planerar för nytt körsätt!”

Lägre takt – hur många Adecco får sluta?

Besked om nedtaktning kom förra veckan. Företaget har beslutat att dra ner veckoproduktionen med 200 hytter. Konsekvenserna blir störst inom kaross, måleri och materialhantering. Inom presshall/detaljen kommer nedgången inte att märkas så mycket.

Företagets besked är att det är Adeccoanställd personal berörs av nedtaktningen.

 

Marknadsläget
Under en tid har tendensen varit en avmattning av försäljningen inom Europa. I Nordamerika och även i Sydamerika är det fortfarande uppåt. Eftersom större delen av det vi producerar i Umeå går till Europamarknaden har en viss nedgång varit väntad.

Information
Förra veckan fick klubben en information om företagets planer att gå ner i takt från och med vecka 33. Fram till semestern går fabriken som vanligt. All omställning ska vara klar innan vi går på semester. Det innebär både förhandlingar om bemanning, körsätt och konsekvenser av förändringarna. Det kan t.ex. röra sig om omplaceringar och upplärningar av Volvoanställda på nya positioner.

Förhandling
Förhandlingar kommer att inledas denna vecka. De sker på gruppstyrelsenivå. Det första som ska göras är att fastställa en bemanningsnivå utifrån den nya timtakten. Därefter kan en risk- och konsekvensanalys genomföras, om det måste genomföras omplaceringar, skiftbyten osv.

Adecco
Enligt Volvo är det Adeccoanställda som kommer att beröras av nedgången. Hur många är oklart. Förhandling om turordning och uppsägningar av Adeccoanställda genomförs mellan Adecco och IF Metalls avdelning. Klubben deltar inte i dessa förhandlingar.
Ett informationsmöte planeras inom kort för alla IF Metallmedlemmar inom Adecco. Förhoppningsvis kan det hållas i samband med ordinarie gruppmötestid.

Inhyrningens baksida
Vi arbetar i en bransch som påverkas av konjunkturer. Under en lång tid har det varit högkonjunktur inom fordonsindustrin. Förr eller senare viker det nedåt.
Företaget har valt en strategi som innebär att inhyrd personal ska vara buffert mot konjunktursvängningar. Volvo lämpar över arbetsgivaransvaret på ett bemanningsföretag och de otrygga anställningarna på de Adeccoanställda. Det är bemanningsföretaget som varslar och säger upp personal. Hela denna process bygger på att det ska gå fort och smidigt att skicka iväg personal vid nedgångar.

Volvo har ett ansvar
Denna strategi fritar inte Volvo från sitt ansvar. Personalneddragningar kan bli aktuella även med tillsvidareanställd och visstidsanställd Volvopersonal. Men sådana förhandlingar ställer större krav på ett arbetsgivaransvar. Det borde inte vara möjligt eller tillåtet att friskriva sig från arbetsgivaransvaret som bemanning och inhyrning innebär.

Klubben är fortsatt kritisk till företagets bemanningsstrategi.