Medlemsaktivitet i maj

IF Metall kommer att genomföra en medlemsaktivitet under maj månad för att påminna om vikten att rösta i EU-valet. Samtidigt med detta kommer klubben att ha ett rådslag med alla medlemmar kring några viktiga lokala fackliga frågor.

Respektive gruppstyrelse kommer att genomföra en uppsökande verksamhet under maj. Det kan ske i olika former, namninsamling, möten i fikarutorna, samtal en och en, en enkel enkät. Mer information kommer att komma kring detta.

En av punkterna är vikten av att rösta i EU valet 26 maj. Motiven för detta finns i en annan artikel i detta Trycket.

En annan punkt är att pejla läget i några viktiga lokala fackliga frågor. Det kommer att handla om fredagsfrågan, anställningar och flexibilitet. Styrkan när man förhandlar är att veta med vilket mandat man går in i förhandlingsrummet. Om klubbens förhandlingskommitté vet vad medlemmarna tycker och tänker i viktiga fackliga frågor kommer också resultatet att bli bättre. I en demokratisk medlemsorganisation ska det fungera så.

Under vecka 20 och 21 kommer detta att pågå. Vi hoppas på stort deltagande

EU-Valet viktigt för oss arbetare

EU-valet är viktigt för fackföreningsrörelsen och industrin. 26 maj sker valet. Högerkrafterna mobiliserar. Det måste även vi göra. Vid förra EU-valet röstade bara varannan röstberättigad. IF Metall förbundsstyrelse har sammanfattat fyra viktiga politiska områden inför valet för att stärka arbetarnas intressen.

Öppenhet och frihandel stärker exportindustrin
Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Det ger fler industrijobb och ökade exportinkomster, inkomster som behövs för att finansiera vår välfärd. De nationalistiska högerkrafterna som går framåt i alla EUs medlemsstater vill stänga gränser.

Ett EU för anställdas rättigheter
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. Vi måste få starkare skydd för vår rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i arbetslivet och rätten till en pension som går att leva på.

Ingen ska dö på jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa.

Europa behöver mer demokrati – inte mindre.
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter arbetar aktivt mot våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa.

Bonus, gratifikation och vinstdelning 2018

För Volvoanställda blev 2018 det bästa året någonsin för ersättningar utanför lönen. Summerar vi de olika delarna överstiger summan 40 000 kr.

Bonus på 5,17 % och en gratifikation på 10 000 kronor blir tillsammans en summa i närheten av 30 000 kr. Utbetalning av dessa pengar sker under april och maj.

Det ekonomiska resultatet under 2018 innebär också att 450 miljoner kr avsätts till vinstandelssystemet. Hur stor den individuella andelen blir är oklart, men en full andel brukar landa mellan 10 – 12 000 kr. Utskiftning av andelen sker om fem år.

Scania-arbetarnas vinstandelar brukar väcka diskussuon och känslor. De senaste 20 åren har snittet på Scaniabonusen varit ca 20 000 kr/år. När det blev känt att deras resultatbonus för 2018 blev rekordhöga 40 435 kr uppmärksammades det av många Volvoarbetare. Ser vi enskilt för 2018 är utfallet bättre för en Volvoarbetare i Umeå.

Gratifikation 10 000 kr

En överenskommelse har träffats mellan parterna om en engångsutbetalning på 10 000 kr för Volvoanställda i Sverige. Gratifikationen är ett direkt resultat av att IF Metall fört fram kravet och genomfört förhandlingar i frågan. Gratifikationen är en uppskattning för insatserna det mycket goda resultat som bolaget gjorde under 2018.

Stark resultat
När det började stå klart att AB Volvo skulle göra ett mycket starkt resultat för helåret 2018 förde IF Metall fram kravet att det borde resultera i en generell uppskattning till alla som bidraget tilldetta. De bonussystem som redan finns inom bolaget har olika konstruktion och ger olika utfall. En gratifikation skulle vara lika för alla inom bolaget.

Förhandling
I de efterföljande förhandlingarna mellan IF Metall och företaget fastställdes en engångsbetalning på 10 000 kr till alla anställda i Sverige, arbetare som tjänstemän.

Regelverk
För att erhålla full gratifikation ska man ha varit anställd någon gång under 2018 och fortfarande anställd vid dagen för bolagsstämma i april.

Frånvaro kan reducera beloppet. Om den ackumulerade frånvaron överstiger 30 dagar avräknas 1/12 av beloppet. Om det överstiger 60 dagar två tolftedelar, osv.

Inte en bonus
Engångsutbetalning av det här slaget omfattas inte av bemanningsavtalets regler. Det innebär att Adeccoanställda inte kommer att få någon del av gratifikationen.

Utbetalning i maj.
Gratifikationen kommer att utbetalas på majlönen.

Uttalande från årsmötet

Vi är så trötta och besvikna på att se investeringar i maskiner och robotar, men ingen satsning på människor!

För 25 år sedan var uthyrning av arbetskraft en olaglig verksamhet. Då fungerade arbetsmarknaden genom visstidsanställningar när företag fick arbetstoppar. Sedan ändrades lagen och vi fick uthyrning av arbetskraft. Från början var det tänkt att begränsas till tillfälliga arbetstoppar och korta perioder. Idag är inhyrning och bemanning ett permanent tillstånd under flexibilitetens täckmantel.

Situationen på arbetsmarknaden håller på att urarta.  Ordet trygghet hånas. Utvecklingen mot dagavlönade och timanställda rullar på. Det fackliga inflytandet minskar när otrygghetens tystnad breder ut sig.

Vårt företag, Volvo Lastvagnar i Umeå är i högsta grad medskyldiga till den utvecklingen. Att investera i människor, dvs. att anställa och kompetensutveckla, är inte längre en angelägenhet. Under många år har företaget köpt sig fria från det ansvaret. Både vi som är tillsvidareanställda och vi som är bemanningsanställda är förlorare.

Nu är tiden förbi att facket ska sitta tysta och titta på!

Under ett flertal år har i princip all naturlig avgång ersatts med inhyrning på vår fabrik. Medelåldern hos Volvoanställda har passerat 51 år. Idag är det tre gånger fler anställda som är över 60 år än det är anställda mellan 18 och 40 år. Det är en ohälsosam ålderssammansättning för varje företag eller organisation som vill utvecklas.

På vissa avsnitt på fabriken är de inhyrdas andel kring 50 procent. På vissa avsnitt på fabriken är de inhyrdas andel kring 50 procent.  Så här kan det inte fortsätta!

Oetiskt mot tidigare anställda

På vår fabrik finns det ett drygt 30-tal bemanningsanställda som tidigare varit Volvoanställda, några så länge som 15 år.  De  blev uppsagda av arbetsbrist när monteringsjobben försvann.  De tvingades lämna det man trodde var ett tryggt jobb efter så lång tid. Därefter har dessa tidigare Volvoanställda varit inhyrda i flera år, några upp till fem år. Det är närmaste en moralisk plikt att dessa erbjuds en tillsvidareanställning.

Dyrt
Under alla dessa år med permanent inhyrning har företaget bokstavligen kastat pengar i sjön. En rimlig bedömning är att en inhyrd innebär upp emot 50 % högre kostnad än en nyanställd. Med ett mer eller mindre permanent tillstånd av hundratals inhyrda är det ett fördyring i mångmiljonklassen, som ska betalas genom högre rationaliseringskrav vilket innebär hårdare press på de anställda.

Otrygghet
Bemanningsanställning är otrygghet oavsett om man är tillsvidareanställd eller visstidsanställd i bemanningsföretaget. Om Volvo upphör med sin ”beställning” kommer varsel om uppsägning omedelbart. Det finns inga andra kundföretag som sväljer en sådan mängd människor.

Att vara anställd på Volvo är inte heller någon absolut trygghet. Men förutsättningarna att hitta övervintringslösningar, kompetensutveckling, arbetstidslösningar, osv för att behålla anställningen är betydligt större. Företaget kastar inte bort en maskin eller robot som inte behövs tillfälligtvis när produktionen går ned. Det är lika dumt att kasta bort en mänsklig kompetens i onödan.

Arbetsmiljöproblem
Allt fler rapporter beskriver att bemanningsanställda utsätts för fler skador i arbete. Volvos statistik på området bekräftar bilden. Som ny på jobbet och ofta med undermålig introduktion ökar riskerna. Men personalomsättning och mycket upplärning påverkas den nödvändiga arbetsrotationen negativt. Alla blir förlorare.

Myten om flexibilitet
Mycket av det negativa med bemanning och inhyrning kommer från myten om flexibilitet. Merkostnaden för inhyrning brukar jämställas med en ”försäkringspremie” mot att inte behöva dra på sig avvecklingskostnader när konjunkturen svänger. I vår bransch går det att förutse volymförändringar i tid och därmed hinna parera. Vid stora förändringar finns det avtal om korttidsarbete.

Bemanningsföretagen arbetar hårt för att göra sig oersättliga. Det kommer nya erbjudanden till kundföretagen. Men varje ny ”affärsidé” ökar utsattheten och otryggheten bland de bemanningsanställda.

Visa ansvar, ta beslut!

Vi riktar idag en stark kritik mot vårt företag, Volvo Lastvagnar i Umeå, för att det har abdikerat från sitt ansvar att anställa och utveckla människor. Den lokala ledningen kan på ett enkelt sätt visa att man är beredd att ta ansvar för helheten i en utveckling.

Från IF Metallklubben på Volvo Umeå är detta en vädjan, en uppmaning och ett krav:

Erbjud bemanningsanställda en Volvoanställning!

Antagit på IF Metallklubbens årsmöte 27 februari