Översikt

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet bedrivs oftast partsammansatt, genom t.ex. skyddsronder, projektarbete, skyddskommittémöten, skyddsbesiktningar etc.

Skyddsombud, IF Metallklubben organiserar skyddsorganisationen på fabriken. På Volvo GTO Umeå, indelas skyddsområden mot respektive driftområde. Skyddsombudet väljs av sina arbetskamrater med en mandattid på tre (3) år. Skyddsombudets roll är att bevaka att arbetsgivare och arbetstagare följer de interna arbetsmiljöreglerna och de krav som arbetsmiljölagen ställer på dessa samt att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De lokala skyddsombuden finns ute i arbetsgrupperna och därför lätta för alla att få kontakt med.

Arbetsmiljöutskottet IF Metall, Arbetsmiljöutskottet är en koncernfacklig arbetsgrupp som bevakar arbetsmiljöfrågor inom Volvokoncernen. Kommittén består av 8 ledamöter som utses av IF Metalls koncernklubbars utskott, i KU sitter ordförande från samtliga IF Metallklubbar inom Volvo AB Sverige.

Arbetsmiljölänkar, Länkar till arbetsmiljörelaterade hemsidor.