Översikt

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetet bedrivs oftast partsammansatt, genom t.ex. arbetsmiljöronder, projektarbete, skyddskommittémöten, skyddsbesiktningar etc.

Skyddsombud,

IF Metallklubben organiserar skyddsombuden för IF Metall på fabriken.

På Volvo Lastvagnar Umeå så delas varje driftområde in i olika skyddsområden där varje skyddsområde skall ha sitt eget lokala skyddsombud.

Varje driftområde har även ett samordnande skyddsombud som har till uppgift att samordna den lokala skyddsombudsverksamheten på driftområdet.

Skyddsombudet väljs av sina arbetskamrater med en mandattid på tre (3) år. Skyddsombudets roll är att bevaka att arbetsgivare och arbetstagare följer de interna arbetsmiljöreglerna och de krav som arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på dessa samt att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

De lokala skyddsombuden finns ute i arbetsgrupperna och därför lätta för alla att få kontakt med.

Arbetsmiljöutskottet IF Metall, Arbetsmiljöutskottet är en koncernfacklig arbetsgrupp som bevakar arbetsmiljöfrågor inom Volvokoncernen. Utskottet består av 5 ledamöter som utses av IF Metalls koncernklubbars styrelse, i KS sitter ordförande från samtliga IF Metallklubbar inom AB Volvo  Sverige.

Arbetsmiljölänkar, Länkar till arbetsmiljörelaterade hemsidor.