ATK, Skiftformstillägg och övrigt – (Proffice del 2)

2004-06-01

Förutom semesterdagarna diskuterades även flera andra frågor under träffen med de som varit ansvariga för omställningen till nytt löneadministrativt system. De viktigaste punkterna redovisas här.

SFT – Skiftformstillägg
Efter införandet av ny lönehantering betalades inte skiftformstillägg ut på övertid som det alltid gjorts tidigare. Efter påtalande från bl.a. metall-klubben har företaget ändrat i systemet och idag utgår SFT även på all tid som man arbetar över. Rättning har även skett retroaktivt.

Bonus
När det gäller bonus så har vi klagat högljutt på det nya systemet, där det inte varit möjligt att betala ut bonus månadsvis som vi gjort tidigare. Nu meddelar de ansvariga i Göteborg att det systemmässigt är möjligt att betala ut bonus månadsvis. Dess-utom kommer vårt krav på att bonus ska betalas ut snabbare vilket innebär att det blir möjligt att få bonus i augusti och januari på de delar som betalas ut halvårsvis. Nu är det upp till företagsledningen om man vill ändra till månadsutbetalning av bonus för leveransprecisionen.

ATK
ATK fungerar som tidigare, med ett undantag. Under några veckor per månad är det bara preliminära siffror som visas på dataskärmen. Det gör att det inte är alldeles lätt för den enskilde att följa ut- och inflöde i ATK. Efter redovisningen kan vi dock notera att så som det ser ut idag finns det inga grundläggande skillnader av hanteringen av ATK mot tidigare.

Sammanfattning
Som svar på klubbens kritik erkände företaget att införandet av ny lönehantering skett på ett dåligt sätt. Dessutom har reaktionstiden hos de ansvariga varit mycket lång. Förhandlingen den 27 maj var positiv för oss. Vi fick de svar vi ville få, med ett undantag: Frågan om semesterfaktorn på sparade semesterdagar och femte veckan är en tvistefråga som arbetsgruppen skyndsamt måste försöka lösa.