Semesterdagar – (Proffice del 1)

2004-06-01

Under en längre tid har alla på fabriken varit irriterade över lönebeskeden i allmänhet och semesterdagarna i synnerhet. Torsdagen den 27 maj genomfördes en förhandlingsträff mellan metallklubben, företaget och representanter för de ansvariga i Göteborg. Här följer en sammanställning av vad som hände i semesterdagsfrågan.

Företagets syn
Företaget hävdar att det nya systemet ska vara neutralt och inte förändra eller försämra möjligheten att få fyra veckors sommarsemester och en femte semestervecka.

Metalls syn
Metallklubben visade på ett antal praktikfall där vi menar att de nya reglerna med en uttagsfaktor för skifare tar bort vår semesterrätt till 25 dagars semester. Vi redogjorde för vår uppfattning att sparade dagar ska vara orörda, att alla ska få fyra veckors semester och fem dagar ytterligare att förlägga som man själv vill.

Parterna kunde enas om följande
För samtliga skiftformer där skift-cykeln inte är jämt delbar med fyra kommer semesterfaktorn att ändras så att alla dessa skiftformer får semesterfaktor 1 under huvud-semestern. Det innebär i princip att det gamla systemet bibehålls. Detta gäller exempelvis femskift, treskift, och partiella två- och treskift.

Parterna kunde inte enas om
Företaget menar att det är riktigt med en uttagsfaktor på sparade dagar och även femte semester-veckan under året. Från metall-klubben är vi av en helt annan åsikt. Vi menar att uttagsfaktorn ska vara 1 för samtliga skiftformer,dvs semesterrätten ska gälla fullt ut som tidigare.

Vad händer nu
En arbetsgrupp har tillsatts för att försöka lösa de frågeställningar där åsikterna går isär.
Om parterna inte kan enas så kommer frågan troligtvis att gå vidare till central förhandling.