Företagsledningen tar inte ansvar!

2004-10-07
Följande uttalande antogs på torsdagen av metalls klubbmöte. Det största klubbmöte som hållits i verkstadsklubbens historia.

Vi församlade metallarbetare protesterar mycket kraftigt mot företagsledningens sätt att agera i frågan om lönesystemet här på fabriken. Deras ansvarslösa agerande riskerar på sikt fabrikens framtid. Ledningens agerande leder till motsättningar som inte kommer att utveckla verksamheten.

Företaget brukar framhålla ”The Volvo Way” där vi tillsammans ska ta ansvar och utveckla verksamheten. Under de senaste åren har ledningen här på fabriken inte levt upp till detta. Istället har man ensidigt sagt upp en rad avtal och överenskommelser. Nu senast väljer man att i förhandlingen om nytt lönesystem bryta den gemensamma överenskommelsen om riktlinjer..

Under en lång rad av år har vi metallarbetare försökt att, gemensamt med produktionsledare och andra stödfunktioner, skapa en fabrik där alla tar ansvar för verksamheten och den produkt vi tillverkar. Vi har varit kända för koncernens bästa kvalité med bra leveransprecision. Produktiviteten har också utvecklats starkt.

Det tar lång tid att bygga upp intresse och engagemang – men det går väldigt fort att rasera. Det är mycket allvarligt att ledningen inre bryr sig om detta utan själva vill diktera villkoren för våra löner.

För oss metallare handlar det i dagsläget inte om att vi ständigt kräver mer och bättre villkor utan att vi försöker behålla de villkor som vi sedan tidigare har. Vi upplever att företaget vill försämra våra villkor.

Metallklubbens kompromissförslag ger inte samma möjligheter till löneutveckling som det gamla avtalet. Men det garanterar ett fortsatt engagemang och intresse.

Företagets agerande riskerar att leda till sämre arbetsförhållanden, lägre lönenivåer. Det medför lägre intresse och engagemang. Vi ser detta som mycket ansvarslöst och farligt.

Vi begär att:

· Företagsledningen accepterar Metallklubbens slutbud som bygger på de riktlinjer som parterna var överens om tidigare.
· Företagsledningen sätter sig i förnyade förhandlingar.

Alla församlade metallare
på medlemsmöte den 7 oktober 2004