Frågan om lönesystem vid vägs ände?

2004-09-18
Företaget sade i september 2002 upp det lönesystem som vi har haft här på fabriken. De anser att vi har haft för hög löneutvecklingstakt på företaget. Parterna lyckades efter svåra förhandlingar komma överens om ett arbetssätt för att skapa ett nytt lönesystem under 2003. Den överenskommelsen innehöll riktlinjer för det fortsatta arbetet samt övergångsregler under tiden som förhandlingarna fortsatte.

Eftersom vi inte var färdig med arbetet under 2003 så förlängde vi tiden för arbetet under våren 2004. Vi förlängde då också övergångsreglerna. I maj så ville företaget ta ”time out” för att analysera läget. De ansåg att det nya förslaget som vi arbetade med var alltför likt vårt gamla lönesystem.

Nytt förslag från klubben
För att försöka bryta dödläget la klubben fram ett förslag omedelbart efter semestern. Förslaget har tidigare redovisats i Trycket och på hemsidan.
Företaget har svarat nej till klubbens förslag och krävde under veckans förhandlingar istället att vi skulle frångå de tidigare riktlinjerna för ett nytt lönesystem, ta hjälp av externa resurspersoner och ”börja med ett blankt papper”.

Klubbstyrelsen har diskuterat företagets motförslag och med utgångspunkt från detta utarbetat ett slutbud i frågan. Slutbudet innebär att arbetet med att ta fram ett nytt lönesystem kan fortsätta med hjälp av externa resurspersoner under förutsättning att:
1. De tidigare överenskomna riktlinjerna ligger till grund.
2. Att engångsbelopp på sammanlagt 3600 kr utbetalas till alla metallare fram till semestern 2005 då arbetet ska vara klart
3. Att om parterna inte lyckas komma överens ska ackord införas.
Företagets svar får nobben av förtroendevalda
Företaget svar på slutbudet var att de inte kan acceptera att den tidigare överenskommelsen om riktlinjer ska gälla, utan endast vissa utvalda delar. Samt att man inte heller accepterar en stupstock om ackord.
Samtliga gruppstyrelser samlades under onsdagen till ett gemensamt möte. En tydligt majoritet beslutade att klubben ska stå kvar vid slutbudet utan några förändringar eller ytterligare eftergifter. Ett slutligt avgörande i frågan är därmed nära.

Vad händer nu?
Under nästa vecka kommer vi att göra tre saker:
1. Vi kommer att komma ut med mer utförligt information i frågan
2. Vi kommer att kalla till allmänna medlemsmöten
3. Vi kommer att avgöra frågan i en medlemsomröstning.
Förhandlingskommittén

GuPe
JOC