Inför medlemsomröstningen

2004-10-13
Röstningen som ska avgöra arbetet med ett nytt lönesystem är viktig. Ditt ställningstagande tillsammans med dina arbetskamrater kommer att påverka den inriktning som vi ska arbeta efter. Vi vill att du läser denna information noggrant och att ni tillsammans i grupperna pratar om läget på fabriken.


Frågan har stött och blötts under två år. Så länge de partsgemensamma arbetsgrupperna var igång löpte arbetet relativt väl och det fanns en gemensam målbild. När företagsledningen gjorde halt i arbetet och ville ändra förutsättningarna blev det ett kärvt läge.

Det finns en gräns
Alla argument är vid det här laget prövade. Klubben har steg för steg kompromissat sig allt längre bort ifrån de ursprungliga ambitionerna. Så länge kompromisser går att motivera och försvara är det OK. Men när företagsledningen nu vill lyfta bort alla de viktiga utgångspunkterna och riktlinjerna för ett nytt lönesystem, ja då är gränsen passerad för hur långt Metallklubben kan backa.

Företaget lägger sig i omröstningen
Företagsledningen tycker också att vår medlems-omröstning är viktig. I ett särskilt informations-material ingriper företags-ledningen direkt i ”valkampanjen”. Deras argument kommer att belysas i en särskilt artikel. Metallklubben kommer att respektera utfallet av medlemsomröstningen. Kommer Företagsledningen att göra detsamma?

Det helt unika, att en företagsledning direkt lägger sig i vår medlems-omröstning, gör att vi får förutsätta att man också respekterar och rättar sig efter resultatet.

Där vi lyckades komma överens
Förslagen är lika på ett antal punkter:
· Tidplan att vara klar till semestern 2005
· De allmänna riktlinjerna och reglerna från tidigare överenskommelse finns med
· Nyanställdas löner enligt tidigare överenskommelse
· En extern resursperson från vardera part deltar i arbetet med nytt lönesystem
· Engångsbelopp på sammanlagt 3600 kr.

Vad handlar då omröstningen om?
Omröstningen handlar om på vilka grunder ett nytt lönesystem ska byggas. Klubbens inställning är följande:
Metallklubben har lagt ett slutbud till företaget. Budet är en noggrann avvägning av de senaste årens förhandlingar. Budet innehåller kompromisser som klubben anser vara rimliga för att fortsätta arbetet. Men det finns också ett villkor för att gå vidare med arbetet kring ett nytt lönesystem.
Det villkoret handlar om att den överenskommelse som funnits mellan parterna om vilka riktlinjer som ska gälla för det nya lönesystemets komponenter ska ligga fast. Om inte företaget vill stå kvar vid denna överenskommelse, då anser klubbstyrelsen att företaget i grunden kullkastar allt arbete som är nedlagt och därmed blockerar ett fortsatt meningsfullt arbete med ett nytt lönesystem.

Metallklubbens förslag
Förutom de punkter där parterna är överens, ska följande punkter gälla som riktlinjer i arbetet att ta fram ett nytt lönesystem. Det är exakt samma punkter som parterna tidigare varit överens om.
· Befattningslön, där utveckling i arbete ger utveckling i lön
· Verksamhetens behov av kompetens och kompetensutveckling ska ligga till grund för utformningen av befattningslönesystemet.
· Lönedifferentiering, där arbetets svårighetsgrad påverkar lönen.
· Anställningstidstillägg
· Grupptillägg
· Objektiva kriterier ska gälla för lönesättning/differentiering

Var och en kan fråga sig vilka ax ovanstående riktlinjer som är omöjliga att acceptera.

Konsekvenser med Metallklubbens förslag
Blir beslutet i medlemsomröstningen ett stöd till Metallklubbens förslag kommer vi i förhandling att redovisa medlemmarnas inställning i frågan. Om företaget inte accepterar detta kommer Metallklubben att begära att förhandlingar om ackord och timlön ska påbörjas enligt de regler som finns i det centrala kollektivavtalet.

Eftersom företaget har sagt upp lönesystemet gäller ett löneskydd för alla metallare som innebär att man inte kan få sänkt lön för lika eller likvärdigt arbete, så länge avtalslöst tillstånd råder.

Företagets förslag
Företagets förslag innebär att ovan redovisade riktlinjer inte ska finnas med i det fortsatta arbetet. Företaget vill fortsätta med månadslön men redovisar inga andra riktlinjer för lönesystemet eller vad de vill uppnå annat än sänkta snittlöner. Arbetet med ett nytt lönesystem kan fortsätta om vi går med på att överge de tidigare riktlinjerna.

Konsekvenser med Företagets förslag.
Blir beslutet i medlemsomröstningen ett stöd till företagets förslag kommer detta förslag att vara utgångspunkten i arbetet med att ta fram ett lönesystem. De tidigare riktlinjerna faller.

Klubbstyrelsen rekommendation
Klubbstyrelsen rekommenderar ett stöd till Metallklubbens förslag. Med ett sådant beslut sätter vi ner klackarna och visar företaget att frågan om ett nytt lönesystem är viktigt för oss metallare. Så viktigt att vi inte tänker låta företaget diktera villkoren.
Det finns inget facit på förhand som kan svara på vad som händer om beslutet blir enligt Metallklubbens förslag eller med Företagets förslag. Det individuella löneskyddet på den tidigare lönenivån gäller så länge inget annat är förhandlat och fastställt. Metallklubbens förslag kan därmed inte ge villkor sämre än företagets förslag.

Metallklubben
JOC/GuPe