Om ackordet kommit….

2004-11-10
Om ackordet kommit….

Det fanns många bud om vad som skulle hända om ackordslön blev ett faktum. Ivrigast att föra fram sina åsikter var företaget.

Ett särskilt informationsmaterial togs fram och trummades ut på gruppmöten. Budskapet i detta var inte helt i överensstämmelse med informationen från Metallklubben. Av den anledningen tillkallades de centrala parterna för att ge en korrekt information. Så här lät det då:

· För att ackord ska kunna införas måste någon av parterna aktivt begära detta. Då tar ackords- och timlönebilagan i kollektivavtalet över. Där föreskrivs att ackord ska erbjudas där detta är möjlig. Där det inte är möjligt betalas timlön.

· Vid övergång från månadslön till ackordslön ska en individuell lön fastställas. I vårt fall skulle det bli samma lön som man har för närvarande, dvs. månadslön plus extralön.

· Ackordserbjudande lämnas av närmsta chef direkt till enskilde arbetaren utan regelrätt förhandling. Om arbetaren vill företrädas av Metall får produktionsledaren finna sig i detta. Ett ackord kan antigen vara ett ”verkmästarackord”, dvs. fritt bjudet utifrån erfarenhet, eller ett ackord som grundar sig på arbetsstudier, t.ex. MTM eller SAM. Arbetaren har rätt att ta del av eventuella underlag.

· Företaget får inte erbjuda ett ackord som ger lägre lön än den individuellt fastställda lönen vid samma prestation som tidigare. Själva idén med ackord är att det ska vara möjligt att arbeta fortare för att på så sätt få en bättre förtjänst.

· Att arbetet är styrt eller linebundet är inget hinder för ett rent ackord. Företaget ska i dessa fall kompensera arbetaren med en faktor för att man inte har någon egen möjlighet till upparbetning. Det innebär att ackordslönen ska vara högre än den fastställda individuella lönen vid samma prestation som tidigare!

· Ett rent ackord är av tillfällig karaktär. Vid förändringar i arbetet eller produkten ska ett nytt ackord erbjudas.

· Där ackord inte går att erbjuda ska timlön införas. Timlön ska fastställas gemensamt av parterna. Om man upprepade gånger vägrar acceptera ett bjudet ackord är arbetet att betrakta som timlönearbete.

· Det rena individuella ackordet går att ersättas med gruppbaserade ackord där arbetet är av sådan art. Då erbjuder produktionsledaren ett ackord till hela gruppen som man kan acceptera om man är överens inom gruppen.

Detta är en sammanfattning av vad de centrala parterna hade att säga i ackordsfrågan. Det är i stort sett i enlighet med klubbens information. Inte med bästa vilja i världen kan betyget på företagets information bli annat än Icke Godkänd -IG.

Klubbstyrelsen
JOC