VAT-avtalet

2004-12-09
VAT-avtalet

En arbetsgrupp har tittat över och kommit överens om en del förändringar i VAT-avtalet. Det handlar om mindre justeringar och förtydliganden. I nuläget är emellertid inte företaget intresserat att förhandla in dessa ändringar i avtalet.

De ändringar som har varit aktuella handlar om två saker: Dels att omarbeta avtalstexten på ett antal områden för att göra den tydligare utifrån erfarenheterna av VAT-avtalet de senaste åren. Dels att bättre anpassa avtalet till hur motsvarande system fungerar i Göteborg och i Gent. En förändring i den riktningen är att öppna avtalet för att det ska bli lättare att lägga ut minustid i kortare perioder än sex veckor.

I samband med det senaste löneavtalet krävde Metallklubben ett engångsbelopp för att ett förändrat VAT-avtal ska undertecknas. Företaget accepterade detta men ville inte binda sig vid någon förutbestämd summa. Just för tillfället finns inget intresse från företagets sida att genomdriva någon förändring av avtalet.

I programförslagen som ligger för nästa år finns plustid inräknad för att klara volymerna. Preliminärt är plustid inlagd från vecka sex med en sexveckorsperiod till att börja med. Något formellt varsel om plustid har inte lagts så därför kan detta komma att ändras.

Förhandlingskommittén
joc