RANA-projektet slutfört

2005-01-17
Rana-projektet: Kort Historik.
Gruppstyrelsen väckte frågan i vår arbetarskyddskommité om de stora problem som alltfler upplevde med att arbeta 4-skift inom underhåll på UC och UB.

Vi blev överens om att starta ett projekt som gick ut på att hitta former som kunde lindra problemen utan att produktionen blev lidande. Efter ca ett års arbete med att inventera problem och möjligheter startade provet med andra arbetstider förra hösten. Det hela började med att alla fick genomgå en läkarundersökning. Därefter fick alla fylla i en enkät om hur man upplevde sin situation i arbetet och på fritiden.

Under de 16 månader som provet pågått har vi haft ytterligare två enkäter för att spåra de för- eller nackdelar som var och en upplevt under provperioden. Till vår hjälp att utvärdera enkäterna har vi haft Tomas Karlsson. Den sammanfattning han presenterade visar att de mål vi satte upp för projektet har uppnåtts, dock med mindre marginal än väntat. En av orsakerna är nog att 6 personer på UB inte lämnat in sista enkäten. På UC hade samliga lämnat in den sista enkäten.

Tisdag den 11/1 förhandlade gruppstyrelsen om hur fortsättningen med 4-skiftet skulle se ut eftersom tiden för RANA-projektet gått ut. I gruppstyrelsen har vi uppfattningen att projektet löpt väl och att vi har uppnått de mål vi satte upp för detta.

Inför förhandlingen tog vi fram de mätetal som borde kunna ligga till grund för att fortsätta med de arbetstider vi haft under RANA-projektet. Svaret från företaget blev att vi ska gå tillbaka till de arbetstider som rådde före projektstarten. Förbättringskurvorna pekade inte nog brant uppåt. Vi ska istället ”jobba fram något ännu bättre”.
Vi upplyste företaget om att vi vid det här laget har ganska goda kunskaper om vad som är bra när det gäller nattarbete.

Vi efterlyste också bevis i form av dokument som visar på att de arbetstider vi haft i RANA-projektet skulle vara omöjliga ur driftsynpunkt. Det fick vi inte se. Vi frågar oss om det finns några?

Eftersom ärendet är en arbetsmiljöfråga som väckts i vårt ASK kommer vi att driva frågan ytterligare.