Åtgärder med anledning av felaktig semesterlön

2006-07-07

Än en gång tvingas vi konstatera att företaget inte lyckats betala ut rätt semesterlön till oss metallare. Samtliga metallare som arbetat under 2005 har fått för lite ersättning på semesterlön rörlig. 598 kronor kommer att betalas ut på lönen i juli.

Orsaken till felet
Metallklubben ser oerhört allvarligt på att företaget och Proffice som lönehanterare inte kan beräkna vår semesterersättning på ett korrekt sätt.

Det har inte varit rätt underlag för den rörliga semesterlönen. De engångsbelopp som betalades ut under 2005, sammanlagt 4600 kronor vid fullt arbetat tid , har inte tagits med i underlaget för det rörliga semesterlönetillägget.

Underlaget för de rörliga lönedelarna ska räknas upp med 13%, vilket innebär att var och en som inte har varit tjänstledig ska få minst 598 kr.

Företaget har efter förhandling med Metallklubben erkänt att de inte haft rätt underlag och kommer att justera till semesterlönen.

Klubben ställer hårda krav
Metallklubben menar att situationen med lönerna är ohållbar. Efter två års arbete med ett stort antal lönefel har nu klubben tappat tålamodet. Vi ser ingen märkbar förbättring när det gäller antalet lönefel. Förtroendet för lönehanteringen är i botten. Därför riktar nu klubben hårda krav till företaget.

Generella åtgärder
Klubben kräver en träff med högsta ansvarig chef för personalfrågor inom koncernen.

Bättre service på företagsnivå för att ge svar och hjälpa till att lösa löneproblem som uppstår.

Större facklig insyn i alla frågor som har att göra med löneadminist-ration. Tillgång till bilder och underlag, delaktighet vid inrättande av nya lönearter och styrkoder, m.m.

Mer facklig tid för att kunna garantera medlemsservice kring lönefrågor, kompetensutveckling för förtroendevalda att genomföra löneutredningar, osv.

Semesterlön 2006
Klubben kräver en genomgång och utredning om orsakerna till varför det blivit fel på semesterlönerna.
Vi begär en skriftlig dokumen-tation om alla utbetalda semester-lönetillägg.

Vi kräver en kompensation på 10 % av det felaktiga beloppet till var och en.

Semesterlön 2004 och 2005
Vi kräver en fullständig genomgång av semesterlönerna för dessa år eftersom Proffice då också varit ansvariga. Alla fel som upptäcks ska betalas retroaktivt och räknas upp med 10 %.

Semesterbesked
Från och med nästa år kräver klubben ett separat semester-lönebesked som ska innehålla alla uppgifter om lönearter, arbetad tid, antal timmar med semesterlöne-grundande frånvaro, osv. Det är enda sättet att den enskilde kan kontrollera att rätt semesterlön utbetalas. Redovisning ska också gälla antalet semesterdagar och hur det räknats fram

GuP/joc