Fel på semesterlön!

2005-07-07
Återigen måste vi tyvärr meddela att fel uppstått på våra löner. Metallklubben har upptäckt ett fel på semesterlön som Proffice och Företaget inte klarat att hantera. Felet drabbar i första hand de som varit frånvarande på grund av sjukdom, arbetsskada eller vård av barn under 2004.

Metallklubben bedömer felet som allvarligt, där anställda inte får rätt semesterlön i samband med semestern. Vi är också bekymrad över alla de fel och brister på våra löner som vi upptäcker.

Metallklubben är också oroad över den bristande kvalitetssäkringen hos Proffice och Volvo som gör att dessa fel inte upptäcks av de som hanterar våra löner på heltid utan att det är Metallklubben och våra medlemmar som upptäcker felen.
Semesterlönen består av tre delar.
1. Ordinarie lön – här finns det inga problem, vad vi vet
2. Semestertillägg 0,8% av månadslönen – här finns det inga problem, vad vi vet
3. Semesterlön rörlig. – det är här problemen finns

Semesterlön rörlig beräknas som
– 13 procent på summan av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren erhållit under närmast föregående kalenderår Semesterlönegrundande tillägg är bonus, OB, skiftformstillägg, övertid, traktamenten mm. Denna del av ”semesterlön rörlig” verkar Proffice och Volvo ha klarat.

– Om arbetstagaren haft semesterlönegrundande frånvaro ska arbetsgivaren göra en uppskattning av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren till följd av den frånvaron inte erhållit och ta med detta belopp i beräkningen.
Det är denna del som Proffice och Volvo inte tagit med i beräkningen av våra semesterlöner. det gör att de som haft semesterlönegrundande frånvaro under 2004 har fått för låg semesterlön. Ju längre tid varit borta och ju tyngre skiftform man har desto mer pengar fattas.

Hur stor omfattningen är kan vi idag inte överblicka, inte heller hur mycket pengar det rör sig om. Vi kan idag inte heller redovisa hur många eller vilka som drabbats av felet men helt klart är att det är ett allvarligt fel som uppstått på våra semesterlöner.

Så snart vi får mer information om sakläget återkommer vi på hemsidan.

Metallklubben
GuPe