Materialskåp – kanban

2006-10-06

Företaget har under en längre tid velat införa nya rutiner för materialskåpen ute i fabriken. Alltså skåpen där vi har handskar, öronproppar mm. Man kallar det kanban-skåp.

Efter en längre tids förhandlande så har parterna nu enats om ett försök på monteringen under sex månader. Därefter följer en utvärdering av arbetet.

Här följer innehållet i överenskommelsen.

PROVPERIOD
Under sex månader genomförs en provperiod med införande av kan-banskåp. Efter provperioden utvärderas utfallet med avseende på ekonomi och funktionalitet.

SKÅPÄGARE
Produktionsgruppen äger skåpen. Gruppen bestämmer tillsammans med PL (driftledning) innehåll och layout.

Frekvens och tidpunkt för påfyllnad av skåpen be-slutas av gruppen i sam-råd med fab-riksservice. Besluten ska följa de riktlinjer som företaget ställt upp för att minska lagerstorlek, öka kunskap om förbrukningsnivåer samt förbättra ordning och reda.

MATERIALBESTÄLLNING
GRUPPEN har rätt att beställa förbrukningsmaterial från förråd. Beställningar ska ske i enlighet med de rutiner och system som företaget upprättar.

LEVERANS
Under provperioden levererar fabriksservice till skåpen det förbrukningsmaterial som gruppen har behov av enligt den frekvens och tidpunkt som beslutats.

Fabriksservice lämnar beställning till förrådet fördelat per skåp enligt gällande rutiner. Förrådet paketerar, fabriksservice levererar.

Gränssnitten vilka förrådslagda artiklar som fabriksservice respektive förrådet ansvarar för fastställs mellan förråd och fabriksservice.

PÅFYLLNAD AV SKÅP
Under provperioden ansvarar gruppen för att inkommande material läggs in i skåpen. I de fall gruppen vill att fabriksservice utför påfyllanden så är det också möjligt.

INVENTERING OCH UPPFÖLJNING
Inventering och uppföljning av skåpen samt dess innehåll och layout genomförs av gruppen i samråd med fabriksservice. Detta görs enligt den frekvens som utarbetats företagsövergripande. Styrgränser för högsta respektive lägsta antal för varje förbrukningsvara i skåpen kan sättas upp.

MATERIALBRISTER
För god överblick dokumenteras samtliga skåp och dess innehåll Detta för att snabbt kunna fördela befintligt material rationellt vid en bristsituation.

Dokumentationen bör finnas väl synlig i skåp samt hos fabriksservice. Fabriksservice påtar sig ansvaret för omflyttning av material om behov uppstår.

Metallklubben
GuPe