Metallklubbens kommentar till “utmaningen” om monteringen

2005-11-17

Chefen för Volvos globala lastbilstillverkning, Leif Hultman, besökte fabriken tisdag 8/11. Europachefen Jan Olsson var också med. De fackliga organisationerna var inbjudna till en informationsträff och frågestund. På mötet kom ett påbud om ytterligare 25 % rationalisering på monteringen.
– Arbetssituationen och arbetsmiljön inte får sättas åt sidan för att tillfredställa ledningens kortsiktiga krav på högre produktivitet och vinster, skriver Metalls klubbstyrelse i en kritisk kommentar till detta.

Den stora frågan från Metalls sida var givetvis: Hur blir det med Monteringen i framtiden? Blir Monteringen kvar i Umeå under överskådlig tid eller lever fortfarande frågan om att flytta monteringen?

Av svaren vi fick kan vi konstatera två saker:
1) Det finns för närvarande inga andra planer än att fortsätta bedriva hyttmontering i Umeå.
2) Det pågår inga andra aktiviteter kring montering av hytter för Volvos Europasystem än det som görs på Volvo Last-vagnar i Umeå.

Det kan vi ta som goda tecken och positiva besked.

Företagets ”utmaning”
På mötet presenterades en ”utmaning”. Egentligen handlar det om ett krav från Volvoledningen, Monteringen ska göra en kostnadsbesparing på ytterligare 25 % under de kommande två åren. Från Metallklubbens sida vill vi kommentera detta med följande punkter:

1) Stora ansträngningar och omställningar har gjorts för att nå det tidigare målet på 25 %. Trots investeringar och ombyggd monteringsprocess nåddes inte målet fullt ut. Vi ifrågasätter om det då är rimligt att förvänta sig att öka takten i kostnadsbesparingen när den stora potentialen redan är förbrukad?

2) I kölvattnet av den stora omställningen på monteringen har problem kommit upp till ytan. Höga sjuktal, många rehabärenden, resultaten från löntagarkonsulternas enkäter och VGAS är några exempel. Metallklubbens slutsats är att Monteringen skulle behöva ägna uppmärksamheten på förbättringar av arbetsmiljön, minskad stress och utveck-ling av grupper och enskilda montörer under en period framåt, istället för att stressa organisationen i nya stora besparingskampanjer.

3) Vi får ofta höra hur viktigt det är att kvalitetssäkra produkter och processer. Är det inte hög tid för en kvalitetssäkring av Monteringens som arbetsplats? De som jobbar på monteringen har rätt till en arbetsmiljö av hög kvalité. Kvalitetssäkringen ska också gälla utveckling i arbetet.

4) Volvoledningen hänvisar till en studie som dom säger visar på att det finns en potential att förbättra produktiviteten med ytterligare 25 %. Den studien har företaget inte presenterat för Metall-klubben. Det är svårt att fästa någon större tilltro till okända studier.

5) Från Metallklubbens sida menar vi att företags-ledningens krav på 25 % rationalisering på två år inte verkar realistiska utifrån de förutsättningar som finns. Vi menar att arbetstakten på löpande bandet redan är för hårt uppskruvad, belägg-ningsgraden är med tanke på den stora variantfloran hög, det är få stopp i processen, osv. Vi menar att inga besparingar ska tillåtas att ske på löpande bandet om det ytterligare försämrar arbetssituationen.

6) Den beviljade investeringen av ombyggnationen av förflödena till segment 3 kommer att ge rationaliseringseffekter. Det är många montörer som berörs av omställningen. Inte minst gäller det BU 3 och mellanbufferten som i stort sett försvinner. Dessa personer måste självklart också beredas arbete.

Metallklubbens slutsats:
Monteringen är redan hårt ansatt av tidigare rationaliseringskrav. Metall-klubbens utgångspunkt är att Umeå är det enda rimliga alternativet för fortsatt hyttmontering även för framtida hyttgenerationer. Vi inser att det kommer att innebära krav på rationaliseringar och sänkta kostnader. Det tillhör förutsättningarna inom industrin. Det innebär att vi långsiktigt kan trygga att monteringen blir kvar i Umeå för framtiden.

Metallklubben har inget facit över vad som är möjligt att rationalisera under två år framåt. Vi accepterar inte 25 % som en stupstock, där alla tal under 25 ses som ett misslyckande och därmed fortsatta hot om flyttning av monteringen. Det som måste räknas är viljan och ambitionen att, utifrån våra förutsättningar, göra vad vi kan för att vara det bästa alternativet långsiktigt.

Denna insikt innebär att vi inte okritiskt underkastar oss kravet på 25 % rationalisering. Det finns andra avvägningar som måste göras. Metallklubben menar att arbetssituationen och arbetsmiljön inte får sättas åt sidan för att tillfredställa ledningens kortsiktiga krav på högre produktivitet och vinster. Utvecklingen av industrin måste vara långsiktig och bygga på att det är människor som utför arbetet och att det är människorna som är organisationen.

14 november 2005
Metallklubbens styrelse
joc