Tema: Monteringen

2006-02-28

Med anledning av att löntagarkonsulternas rapport om monteringen är presenterad och frågan varit ute i både massmedia och kommenterats i Hytten ger Trycket en lite större utrymmet åt frågan.

För två år sedan fick en grupp fors-kare på Chalmers i Göteborg ett uppdrag av Metallklubben att dokumentera övergången från kortflöden till löpande band på monteringen. Uppdraget bestod i att granska förändringen ur effektivitetssynpunkt när monteringen byggdes om. Till uppdraget hörde också att studera vilken effekt förändringen hade på arbetsförhållandena.

Rapporten är nu färdig och finns i en ”populärversion” på 30 sidor. Metall-klubbens uppfattning är att löntagar-konsulternas rapport till stora delar bekräftar den kritik och de farhågor som Metallklubben hade till beslutet att införa ett löpande band på monte-ringen.

Försämrade arbetsförhållanden
Rapporten ger en bild av en arbets-plats som brottas med problem när det handlar om trivsel, motivation och andra psykosociala frågor. Inte helt oväntat är det en ganska negativ bild av löpande bandet. Den tydligaste effekten kan man läsa ut när det gäller den psykosociala situationen, t.ex. informella pauser, kontakt med arbetskamrater, arbetstider, osv Situationen beskrivs som mycket eller något sämre än tidigare.

När det gäller de fysiska aspekterna är bilden också negativ, om än inte lika negativ som med de psykosociala frågorna. Det skulle tyda på att löpande bandet, tvärt emot vad som utlovades, inte ger några egentliga ergonomiska fördelar.

Det fanns en fråga om viljan att jobba kvar på löpande bandet. 2/3 av alla som svarade på enkäten var mycket eller ganska intresserad att hitta nytt jobb. Den uppfattning stärks också av erfarenheterna efter att enkäten gjordes. Det finns en stark tendens att söka sig bort från monteringen, antingen det sker genom intern om-flyttning eller att man lämnar företaget. Den senaste tidens problem med omplaceringar till löpande bandet för-stärker intrycket.

Är löpande bandet verkligen effektivt?
Löpande bandet framställs av företaget som det enda sättet att uppnå en effektiv produktion. Löntagar-konsulternas rapport ger en annan bild. Rapportens slutsats efter att man noga analyserat filmade sekvenser är att det försvinner mer tid i olika former av förluster på löpande bandet. Det var fler störningar och stopp på löpande bandet, men även det som kallas balanserings-förluster, systemförluster och hanteringsförluster är större vid det löpande bandet än vad det var på kortflödet.
Vad som blir effektivare i verkligheten är mer en organisatorisk fråga än en teknisk. Att installera ett löpande band är att försämra möjligheterna.
Hela rapporten finns att få på Metall-expeditionen.

joc