Varför finns en lönebegränsning?

2006-11-20

Bakgrunden är följande: Förhandlingar om det nya lönesystemet pågick under lång tid. Hösten 2004 var sammanbrottet nära. Medlemmarnas tålamod över företagets agerande var uttömt. Med hjälp av de centrala parterna kunde arbetet fortsätta. Förhandlingar gav en kompensation för uteblivna löneökningar på 3600 kr till alla som arbetade heltid under 2005.


Arbete fortskred under våren 2005 med att fastställa de principer som skulle gälla för det nya lönesystemet. Företaget ställde ett absolut krav för att acceptera dessa principer. Kravet var att det under två års tid skulle finnas ett tak på max. 0,3 % per år i löneutvecklingstakt inom lönesystemet. På ett av de stora medlemsmötena i tältet diskuterades frågan. Bedömningen var att klubben nått framgång på flera viktiga områden och att kompromissen med lönebegränsning kunde accepteras, vilket också blev medlemsmötets beslut. Efter detta slutfördes förhandlingen om ett nytt lönesystem under hösten 2005.
Överenskommelsen om lönebegränsning sträcker sig från 15 juni 2005 till 15 juni 2007. När överenskommelsen träffades fanns ingen kunskap om vad det nya lönesystemet skulle ge för utveckling.
När lönesystemet sattes i sjön i november 2005 visade det sig att det nya lönesystemet gav en löneutveckling redan vid konverteringen. I de lokala förhandlingarna 2006 avsattes därför ytterligare 0,3 % för att kunna genomföra konverteringen fullt ut. Vid mars-revisionen hände det ännu mer. Hela det kvarvarande utrymmet på 0,47 % äts upp av de revisioner som gjordes i mars och även tariff- och ATT-höjningar under perioden.
Det är ett gott tecken på att lönesystemet faktiskt ger bättre löne-utveckling än prognoserna.
Men det är givetvis ett bekymmer att regeln om lönebegränsning, dvs. kompromissen för att överhuvudtaget få till stånd ett nytt lönesystem, slår till med full kraft och tvingar många medlemmar att vänta på den löneökning man annars skulle ha fått.

joc