Beslutet fattat – nu krävs åtgärder!

2014-01-02

Dagarna innan julafton kom så det definitiva beslutet från Volvo-ledningen:
Monteringen i Umeå läggs ner. Nu börjar arbetet för att skapa så goda villkor som möjligt för alla dem som lämnar fabriken.

IF Metalls krav är tydliga; Det krävs ett långtgående program för omställning. Ingen ska sägas upp till arbetslöshet!

Stora konsekvenser

Avvecklingen av hyttmonteringen i Umeå får stora konsekvenser för anställda och regionen. Den innebär oro, osäkerhet och en förändring mot sin vilja för ca 500 Volvoanställda som riskerar att förlora anställningen. Men också bland hundratals andra anställda som måste omplaceras till helt nya verksamheter och skiftarbete.  Till detta kommer de familjer som berörs direkt av samma oro och osäkerhet inför framtiden blir det långt över 1000 personer.

En nedläggning av hyttmonteringen är också ett hårt slag mot Umeå med kranskommuner. En avveckling av den personalintensiva monteringsverksamheten är mycket negativ ur sysselsättningssynpunkt. Med den nya lastbilen är möjligheten för Volvo av växa goda. Den potentialen i sysselsättningstillväxt går den norrländska arbetsmarknaden miste om.

Beslutet att avveckla hyttmonteringen är inte ett oundvikligt beslut i en akut krissituation. Motivet är girighet. Det är ett medvetet och avvägt beslut från Volvos sida. Oavsett konsekvenserna handlar det om vinstmaximering från Volvos sida. Till detta är IF Metall mycket kritiska.

Volvos långtgående ansvar
Sammantaget innebär det att vi kräver att Volvo tar ett långtgående ansvar för beslutet, dels gentemot de anställda med familjer och dels för att motverka de negativa effekterna på sysselsättningen.

Vårt övergripande krav är att ingen medlem ska behöva lämna sin anställning med mindre än att det finns en plan för pension, nytt arbete, studier eller frivillighet. Vi accepterar inga uppsägningar som slutar med arbetslöshet.

För detta krävs ett ansvarfullt program för omställning. Ett program som sträcker sig från nu när beslut har fattats till dess alla berörda har erbjudits en acceptabel lösning.

Rimliga krav på Volvo!

Metallklubben har diskuterat vilka krav som är rimliga att ställa på Volvo vid en omstrukturering och nedläggning av monteringen i Umeå. Här följer några av de krav som vi anser att Volvo som ansvarsfullt bolag bör kunna genomföra.

Nya jobb – nyetableringar
Gemensamt arbete
Företaget borde ta initiativ till ett samarbete med de fackliga organisationerna, Umeå kommun, Länsstyrelsen, Region Västerbotten och andra intressenter för att ska skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Umeå.

Nya jobb i monteringshallen
Den tomma monteringslokalen är en utmärkt produktionslokal för underleverantörer och/eller externa verksamheter. Öppnas sådana möjligheter till jobbskapande ska företaget vara positiv till att anpassa lokalerna för det nya ändamålet.

Plasttillverkning
Starta utredning om att lokal plasttillverkning för Volvoprodukterna.

Avsätta ekonomiska resurser
AB Volvo ska avsätta betydande ekonomiska resurser för att underlätta för nya industrietableringar eller utveckling av befintliga lokala eller regionala företag. Detta för att skapa jobb till Volvoanställda.

Intern omställning och utveckling
Resurser för omställning
Omställningsaktiviteter och åtgärder enligt nedan inleds omedelbart. Volvo tillskjuter ekonomiska resurser för detta.

Internt utbildningsprogram
Utbildningsprogram tas fram för att utveckla ordinarie produktionspersonal till elektriker, verktygsmakare, robotoperatörer, etc. Syftet med detta är att satsa på kärnverksamheten samt underlätta de interna omflyttningarna som är en konsekvens av turordningsreglerna i LAS.

Tid för kartläggning
Tid och resurser avsätts för kartläggning av intresse och förutsättningar till omställning utifrån persona-lens önskemål och verksamhetens behov. Riskanalyser ska genomföras enligt kraven i arbetsmiljölagen där påverkan på individen är en viktig del.

Flytta med till Göteborg
Erbjudande om att flytta med jobbet till Göteborg. Erbjuda hjälp och stöd med flytt och bostad till andra orter där AB Volvo bedriver verksamhet och har personalbehov.

Ingen ska lämnas ensam
Utfästelse från företaget att omställningsarbetet bedrivs till dess alla fått en acceptabel lösning.

Föräldraskap och särskilda behov
Med avveckling av monteringen försvinner de flesta jobben på dagtid. Ensamstående föräldrar, personer med medicinska skäl och andra med särskilda behov för dagtidsarbete ska beredas fortsatt arbete på dagtid.

Extern omställning  och avveckling
Pensionslösningar
Det krävs generösa erbjudanden av pensionslösningar. På fabriken är idag 170 metallare över 58 år. För att säkerställa en fortsatt bra åldersstruktur krävs generösa erbjudanden. 

Avgångsbidrag
Det ska finnas generösa erbjudanden om frivilliga avgångslösningar för dem som vill påbörja en ny inriktning i livet.

  • Utbildnings- och omskolningsstöd, som gör det möjligt att studera på heltid till ett annat yrke.
  • Avgångsersättning, med kontantbelopp för att få möjlighet till en nystart.
  • Startbidrag för att flytta till arbete på andra orter.

Tjänstledigheter
Att medarbetarna ges förlängda tjänstledigheter för att pröva annat arbete.

Fördubblad återanställningsrätt
Om Volvo, trots alla ansträngningar, säger upp personal måste samtliga erbjudas en fördubblad återanställningsrätt om 18 månader. Vi anser att Volvo också helt ska avstå från att anlita bemanningsföretag  under den period då uppsagda har rätt  till återanställning .

Offentligt stöd!

Även från stat och kommun krävs insatser för den omställning som nu blir aktuell.

Statliga insatser
Strukturprogram
Upprätta ett strukturprogram för industrijobben i Norrland. Om inget görs riskerar riskerar vi att få en landsända som är dränerad på verkstadsindustri.

Etableringsstöd
Riktade etableringsstöd, översyn av transportstödet och andra åtgärder för att främja industriell nyetablering i Norrland.

Ökade resurser till Arbetsförmedlingen
Umeå med närregion blir hårt drabbat av nedläggningen av Volvos monteringsverksamhet. Även andra industriföretag har lagt ner verksamheten. Arbetsförmedlingen måste garanteras tillräckligt med resurser för att klara situationen.

Insatser från kommun
Samarbete

Aktivt samarbete med berörda parter för att hitta nya etableringar av industriföretag till kommunen.

Personresurser
Avsätta personella resurser som arbetar specifikt kring industrijobben i kommunen.

Metallklubbben
GuPe