IF Metall stämmer AB Volvo

2014-08-12

Under semestern hålls en central förhandling med anledning av att Volvo avskedat två av klubbens medlemmar strax före semestern. Parterna kunde inte komma överens under förhandlingarna. IF Metallförbundet stämmer därför AB Volvo för brott mot Lagen om anställningsskydd.

 

Bakgrunden
Före semestern fick klubben ett varsel om avsked för två av klubbens medlemmar. Efter att ha bildat sig en uppfattning i frågan ansåg klubben att det inte fanns skäl för ett avsked och begärde därför en överläggning. Vid denna överläggning redovisade företaget varken någon dokumentation eller övertygande argumentering. Klubbens krav var att varslen skulle dras tillbaka. Företaget valde trots detta att stå fast vid sitt varsel och genomförde strax därefter själva avskedandet. Vid ett avskedande upphör anställningen omedelbart utan någon uppsägningstid.

Ogiltigförklaring av avskedet
Den formella gången för att driva frågan vidare blir då att ogiltigförklara avskedet och stämma företaget för brott mot LAS. Det blev också klubbens beslut och det togs i samråd med IF Metallavdelningens ombudsmän. Förhandlingen gav inget annat resultat än de tidigare överläggningarna. Företaget stod fast vid avskedet. Inte heller vid denna förhandling kunde företaget bevisa eller styrka att det funnits händelser eller omständigheter som skulle kunna motivera ett avsked.

Central förhandling
När klubben ogiltigförklarar ett avsked innebär detta att IF Metallförbundet begär en central förhandling med Teknikarbetsgivarna i Stockholm. Den centrala förhandlingen sker på den arbetsplats där det finns en konflikt, men det är de centrala parterna som äger förhandlingen. Klubben deltar alltså inte direkt i en sådan förhandling utan agerar endast ”bisittare”.Eftersom företaget inte ändrade sin ståndpunkt och IF Metallförbundet var av samma åsikt som klubben blev det ingen lösning eller överenskommelse vid den centrala förhandlingen.

 Arbetsdomstolen
Ett avsked är en mycket allvarlig åtgärd och som drabbar den enskilde mycket hårt. Arbetsgivaren måste kunna bevisa omständigheter som gör ett avsked sakligt grundat. När de centrala parterna inte kommer överens måste frågan drivas till Arbetsdomstolen för en slutgiltig juridisk prövning.

IF Metall har därför stämt AB Volvo för brott mot Lagen om anställningsskydd. Processtiden innan detta ärende kommer upp i Arbetsdomstolen är med all sannolikhet mer än 6 månader.

Media
Förhandlingar i personärenden, uppsägningar eller avsked, är normalt inget som når utanför en liten förhandlingskrets eftersom det oftast handlar om känsliga personliga frågor.  I samband med att IF Metall har stämt AB Volvo till Arbetsdomstolen har ärendet blivit offentligt och media har därför fått kännedom om den. Av uppenbara skäl blir klubbens kommentarer sparsamma och allmänt hållna i detta skede, men eftersom det var ett antal medianotiser under semestern, väljer klubben att återge frågan i egna ord.

Klubbens kommentar
Som en sammanfattande kommentar gäller att IF Metallklubben, IF Metalls avdelning i Södra Västerbotten samt IF Metall centralt gör en och samma bedömning: Företaget har genomfört ett avsked som står i strid med Lagen om anställningsskydd. Därför stämmer IF Metall bolaget till Arbetsdomstolen.IF Metall ställer upp för de två medlemmarna och driver deras rätt att återfå sin anställning. Bevisbördan ligger på arbetsgivaren och under förhandlingarna har det funnits ett anmärkningsvärt bristande intresse från Volvos sida att ta fram bevis och dokumentation.

Klubben ifrågasätter också det sätt som företaget har hanterat hela processen. Bolaget har anklagat, dömt och verkställt domen utan att ha tillfrågat dem som anklagas om de har någon förklaring till det som påstås ha inträffat.  Den rättspraxis, som säger att ingen ska dömas ohörd, har inte gällt i detta fall.

Rykten
Det går många rykten på fabriken om det som har hänt. Några av de rykten som har nått klubbens förhandlingskommitté ligger inte i närheten av de egentliga händelserna och omständigheterna. Förhandlingskommittén kan därför dementera de rykten och spekulationer som går runt i fabriken. Förhandlingskommittén och klubbstyrelsen vill dessutom vädja till en återhållsamhet i frågan. Det berör två medlemmar som just nu har IF Metalls stöd för att via Arbetsdomstolen kunna återfå sina anställningar. I det läget blir grundlösa rykten en alltför tung börda att läggas på dessa medlemmars axlar. Deras situation är svår nog som den är.

IF Metallklubben/joc