Lägesrapport från turordningsförhandlingarna

2014-12-02

Sedan varslet på 350 metallare lades 17 november har ett antal förhandlingsträffar hållits. Företaget har presenterat bemanningsplaner och krav på undantag från turordningen. IF Metallklubben granskar för närvarande dessa. Klubbens utgångspunkt är att verksamheten måste fungera även efter att uppsägningarna är verkställda. Det kan påverka antalet och behovet av undantag. Nästa förhandlingstillfälle är i början av nästa vecka.

Viktigt med faktaunderlag
Storleken på ett varsel är ingen vetenskap. Det bygger på ett antal förutsättningar och antaganden. Utifrån givna förutsättningar gör klubben egna beräkningar och bedömningar om vilket bemanningsbehov som är nödvändigt för att klara verksamheten. När det arbetet är färdigt kan vi också bedöma om varslets storlek är korrekt eller om krav ska ställas på företaget att ändra antalet.

Undantag från turordningen
På samma sätt förhåller det sig med undantag från turordningen. Undantag kan och ska godkännas om det handlar om sådan kompetens som är absolut nödvändig och som inte kan ersättas genom internutbildning på kort och medellång sikt. Varje begäran om undantag ska sakligt prövas från fall till fall.

Villkor vid uppsägning
IF Metallklubben har också tidigare uttryckt krav på att de som sägs upp efter så lång anställning rimligtvis borde ges någon form av erkännande av företaget. Krav på detta ingår också i förhandlingen.

Berörda vill få besked
Förhandlingskommittén är väl medveten om att oviss väntan kan vara värre än ett definitivt besked, hur dåligt det än är. Det finns därför ingen anledning att dra ut på förhandlingarna. Men samtidigt måste förhandlingarna genomföras noggrant. Varje arbetstillfälle finns kvar ger ytterligare en medlem fortsatt anställning.

IF Metallklubben/joc