Aktuella förhandlingsfrågor

2016-02-04

Ungefär varannan vecka är tid avsatt för förhandlingar mellan klubben och företaget. Det är en blandning av frågor som klubben lyfter och punkter som företaget vill informera eller förhandla om. Det kan också enbart handla om överläggningar, dvs. diskussioner på ett föreberedande stadium.
Här följer några av förra veckans förhandlingsfrågor.

Löneärenden

Löneärenden handlar oftast om enskilda medlemmars lön. I veckan skörd fanns:

  • Ett beslutat tillägg som inte har betalats ut.
  • En missad lönerevision som skulle ha gjorts för flera år sedan.
  • En f.d Volvostegare som inte fått ut sin innestående semester.
  • Att lönen inte kan sänkas vid en omorganisation på företaget och där arbetsuppgifterna är oförändrade.

Ett annat ärende gällde den kompensation på 22,1 timmar som en del av dem som gick från 4-skift till 3-skift ska ha fått insatt i Tidbanken. Detta har ännu inte skett trots att parterna blev överens tidigt i höstas. Den utbetalningen ska nu ske omedelbart.

Frågan om steg 7 kommer efter veckans förhandling få en hög prioritet för att försöka hitta en lösning som båda parter kan vara nöjd med.

Avtal och överenskommelser

Lönesystem
Parterna har reviderat regelverket i lönesystemet efter de förändringar som gjorts de senaste åren, t.ex införande av steg 7 och borttagande av ATT.

Ramverk för inhyrning
Klubben har lämnat ett förslag till företaget om ett Ramverk för inhyrning. Tanken med detta är att få till stånd ett regelverk om när inhyrning kan ske och när det borde undvikas för att istället anställa egen personal. I Ramverket ska det ingå förenklade rutiner vid förhandling om inhyrning, men också vissa begränsningsregler. Företaget har ännu inte svarat på klubbens förslag.

Övertidsavtal
Klubben menar att erfarenheterna av den beordrade övertiden är negativa. Av den anledningen har klubben begärt att det ska tecknas produktionsövertidsavtal vid kommande tillfällen när övertid inte kan undvikas. Företaget har tagit till sig detta och ska återkomma med ett förslag.

IF Metallklubben/joc