Företaget planerar för nytt körsätt!

När klubben fick MBL-informationen om nedtaktning fanns ingen information om andra förändringar än att områdena ska se över körsätt och bemanning. Innan förhandlingar ens har startat sipprar det fram att företagets inriktning är ett stort och ett litet skift. Det är en organisationsförändring som får stora konsekvenser.

Traditionellt körsätt
Under många år har skiftesordningen varit sådant att veckovolymen delas upp i lika stora skift: tvåskift, treskift och fyrskift. Ibland har det funnits kompletterade treskift i processen, eller som på detaljen och materialavdelningen, en kombination av olika skiftformer. Huvudspåret har dock alltid varit att ha jämnstora skiftlag.

Stora konsekvenser
En nedtaktningen med 200 hytter innebär stora omställningar. Bemanningen kommer att minska i de flesta grupper. Obalansen med var de Adeccoanställda varit placerade kommer att innebära omplaceringar internt. Men risken att man måste byta skift är inte så stor.

Nytt körsätt
Den modell företaget nu undersöker handlar om ett skift i ”maxtakt” och sedan ett kompletterande skift som ska ta upp variationerna i volym. Det är det mindre skiftet som ska stå för flexibiliteten. Det innebär att ena veckan produceras fler hytter på förmiddagen och andra veckan på eftermiddagen.

Ännu större kan det bli
Om nedtaktningen innebär att ena skiftet ska öka produktion jämfört med idag och det andra minska kraftigt, får det betydligt större konsekvenser i organisationen. Det kommer att innebära en större intern omplacering och inte minst att ett stort antal måste byta skift. Tidigare stabila grupper kan påverkas negativt. Kompetensglapp kan uppstå. Kvalitetsarbetet påverkas. Dessutom är det svårt att förutspå hur det slår med plus-och minustid, övertidsuttag. För att nämna något.

Riskanalys
Det är inte för att svartmåla som dessa eventuella konsekvenser målas upp. Anledningen är att det måste finnas mycket starka skäl till att genomföra en så stor omvälvning samtidigt som fabriken ska minska bemanningen med ett stort antal Adeccoanställda. Tiden är knapp som den är. Arbetet ska vara slutfört innan semestern. En seriös och genomgripande risk- och konsekvensanalys är ett absolut krav.

Vi behöver inga experiment
Alla vet att processen har varit instabil. Ingenting talar för att de tekniska störningar försvinner efter semestern. Fabriken behöver stabilitet och förutsägbarhet. Att göra stora organisationsförändringar tar normalt lång tid. Risken är att företagets nya tänkta körsätt försvårar övergången till lägre takt.

Rimligt att ifrågasätta
Klubben menar att det är rimligt att allvarligt ifrågasätta värdet av ett nytt körsätt i nuläget. Mycket starka argument och motiv måste presenteras för att klubben ska acceptera en sådan förändring. Risken är att företaget ser det som en genväg till rationaliseringar utan att ta med alla fakta i målet.