Företaget säger upp ett viktigt lokalt avtal

Sedan 13 år tillbaka finns ett lokalt avtal om förhandlingsregler vid in- och utlåning, tillsättande av vikariat och projektmedverkan, omplacering vid övertalighet, m.m.  Det har varit ett avtal för ordning och reda och ett förstärkt medinflytande för klubben och medlemmarna. 
 Utan föregående diskussion har företaget sagt upp avtalet!  Syftet verkar vara att minska medlemmarnas och klubbens inflytande. 

Viktigt avtal för medbestämmande
Klubbens viktigaste uppgift är att kunna företräda medlemmar i frågor rör arbetet och arbetsplatsen. Dit hör t.ex. vilka avvägningar som ska göras vid omplaceringar. Vid de hundratals omplaceringar som gjordes efter att monteringen lades ned var det nu uppsagda avtalet ett viktigt verktyg. Avtalet ger en möjlighet för klubben att påverka besluten. Avtalet reglerar att anställningstiden är en av de faktorer som ska tas hänsyn till vid omplacering.

Även när det gäller tillsättande av olika tjänster, projekt och likande finns det i avtalet en förhandlingsordning som ger klubbens medlemmar ett inflytande vid tillsättning. Det lokala avtalet är en förstärkning av Medstämmandelagen. För ett företag som säger vilja ha ett gott samarbete borde det inte vara något problem.

Vad är då problemet?
Klubbens uppfattning är att det aldrig varit några konflikter om själva avtalet eller dess innehåll under de 13 år som avtalet funnits.  Det har givetvis funnits olika uppfattningar om vem eller vilka som ska få ett vikariat eller ska omplaceras. Det lokala avtalet ändrar inte bestämmelserna i MBL. Blir man inte överens så ger MBL företaget ett avgörande inflytande.

Om ett gemensamt avtal upplevs som ett problem från någon part är den normala gången att man försöker omförhandla den del i avtalet som man upplever är ett problem. Någon sådan diskussion har företaget inte haft med klubben. Uppsägningen kom som en blixt från klar himmel.

Att företaget nu väljer att säga upp avtalet kan därför inte uppfattas på något annat sätt än företaget vill minska medlemmarnas inflytande.

Hur avtalet kom till
2006 förkom en rad brott mot MBL § 11. Företaget hade genomfört omplaceringar utan förhandling. Det var också en serie av överträdelser mot nattarbetsförbudet. De lokala förhandlingarna blev resultatlösa. Då påkallades en central förhandling.  Till sist stämde Metallförbundet företaget till Arbetsdomstolen på ett stort skadestånd. Efter de inledande förhandlingarna i Arbetsdomstolen kom de centrala parterna tillbaks med en rekommendation om att teckna ett lokalt avtal om MBL-riktlinjer.

Avtal ska hanteras med respekt
Förhandling är ett givande och tagande. Företaget ”gav” klubben ett avtal om utökad inflytande i vissa frågor kring MBL. Klubben ”gav” företaget en möjlighet att slippa hamna i Arbetsdomstolen och troligtvis dömas till skadestånd.

I förhandlingar som kännetecknas av ”byteshandel” är det en hederskodex att inte ta tillbaka ett värde utan att återlämna det man fick i utbyte. En uppsägning av avtalet innebär att företaget tar tillbaka något som hade ett värde för klubben, men där klubben inte kan få tillbaka det som gavs i utbyte.

Uppsägningen av avtalet är ett i raden av händelser de senaste åren där företaget genom sitt agerande i förhandlingar försämrar förutsättningar till en bra partsrelation, samarbete och inflytande för medlemmarna.