Till vad ska chefernas ökade makt användas?

Öppet brev till ledningen.

Medbestämmande och inflytande
På Volvo i Umeå finns det en lokal överenskommelse om riktlinjer för hur Medbestämmandelagen ska tillämpas vid omflyttningar, omplaceringar, tillsättande av tjänster, osv.

Man kan säga att det är en konkretisering av olika fall där arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt Medbestämmandelagen. På några punkter är det en utvidgning av medbestämmandet. Överenskommelsen ger lite mer, inte mycket, men ändå lite mer av medbestämmande för IF Metalls medlemmar och den lokala klubben, än vad lagen föreskriver som miniminivå.

Den lokala överenskommelsen var en stark bidragande orsak till att omplaceringarna av hundratalet tidigare montörer gick förhållandevis smärtfritt när företaget beslutade att lägga ner monteringsverksamheten i Umeå. Överenskommelsen har också garanterat att tillsättningar av interna tjänster har hanterats och upplevts som öppet, transparent och rättvist av medarbetarna.

Uppsägning utan förvarning
Företaget har nu sagt upp överenskommelsen som funnits och varit verksamt i 13 år. Det föregicks inte av några inviter till omförhandlingar eller ens propåer om att det inte fungerat. Bara en uppsägning. Punkt. Slut.

Företaget motiverar uppsägningen med:
Ett. Det finns inte något liknande avtal på andra Volvofabriker.
Två. Cheferna måste få större beslutsmandat, dvs. mer makt att bestämma själva utan förhandling.

Frågorna man då måste ställa sig:
Till vad ska chefernas ökade makt användas?
Varför är detta så viktigt när det äventyrar samarbete och goda relationer?

Samarbetets grunder
Samarbete kan inte proklameras ensidigt. Vill man uppnå gott samarbete och goda relationer bygger det på en ömsesidighet. Det utesluter inte att det finns stora meningsskiljaktigheter i sakfrågor. Men det är grundläggande att respektera tidigare ingångna avtal och överenskommelser även om dessa ger något mer än den miniminivå som bolaget är tvunget att upprätthålla enligt lag och avtal.

Som facklig organisation har vi uppfattat att bolaget anser att samarbete och goda relationer är eftersträvansvärt. Vi kanske måste tänka om på den punkten. Uppsägningen av den lokala överenskommelsen har en övertydlig symbolik.