Förlängt avtal!

Efter ett antal förhandlingar både lokalt och på koncernnivå har parterna enats om att förlänga avtalet om korttidspermitteringar till den 22 september.

 

Parterna överens
Parterna har gemensamt konstaterat att Volvo fått tillfälliga svårigheter orsakade av Coronapandemin. Företaget har vidtagit åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader, men detta har inte varit tillräckligt. Parterna har därför träffat denna överenskommelse om korttidspermittering.

  • Gäller sex månader, avtalet gäller under sex månader med start den 23 mars till den 22 september.
  • Gäller alla, avtalet gäller samtliga anställda på fabriken i Umeå.
  • Hela koncernen, avtalet gäller på alla Volvos produktionsenheter i Sverige.
  • Inga varsel, alternativet till avtalet hade med stor sannolikhet varit inledande förhandlingar om arbetsbrist.
  • 40 % arbete, avtalet innebär fortsättningsvis arbete till 40 % och permittering till 60 %.
  • 92,5 % av lönen, även lönen kommer under perioden att vara 92,5% av utgående lön.

Åter på arbetet 27 april
Produktionen startar igen måndag nästa vecka, den 27 april. Inför återstart har en omfattande riskbedömning gjorts för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en säker arbetsplats.

Många frågor
Det finns givetvis en mängd frågor som parterna kommer att arbeta med under den närmaste perioden. Det gäller framförallt en säker och trygg arbetsplats, men också allt från bemanning, produktionstakter och omplaceringar till sjukledigheter, semesterförläggning och korrekt fördelning av tiden för permittering.

Mer information
När produktionen startar kommer klubben att återkomma med en mer utförlig information.

Klubbstyrelsen genom Gunnar P.