Minustid och övertid!

Efter en hel del förhandlande så har parterna enats om förläggning av minustid och ett avtal om igenkörning av eftersläp. Minustiden läggs ut i enlighet med avtalet om plus-minustid. Någon beordrad övertid kan inte ske på innestående minustid.

Flera faktorer påverkar situationen i dagsläget, sent utlagd minustid, stort eftersläp och brist på plåt. Mot den bakgrunden så har ett avtal produktionsövertid tecknats mellan parterna.

Minustiden
Avtalet om plus- och minustid reglerar att den kollektive banken ska stå på noll vid årets slut. Företaget hade i första läget en tanke att det inte var nödvändigt att lägga ut den innestående minustiden. Därför så har man avvaktat med att lägga ut minustiden. Det gör att det med två veckors varsel tid bara finns veckorna 48, 49, 50 och 51 att lägga ut den avtalade minustiden. Både dagtidare och skiftare har 2 tillfällen (5+5 timmar) att förlägga minustiden på.

Höga volymer
Under hösten har volymerna ökat i en stadig takt och efterfrågan på hela hytter och CKD-material är idag på en mycket hög nivå.

Ingen stabil process
De som arbetat här under en längre tid vet att när volymerna går upp så syns problemen i produktionsprocessen tydligare. Som vid liknande situationer klarar vi inte att leverera det som företaget lovat att leverera till Göteborg och Gent. Det har skapat ett eftersläp som verkar öka för varje vecka.

Brist på plåt
Under våren och sommaren drog företaget ner på beställningar av plåt. Ledtiden för att återfå en hög leverans av plåt är upp till 12 veckor. Det gör att under resten av året så finns risk för stopp i produktion på grund av plåtbrist.

Ta igen eftersläp
Inga andra än produktionspersonalen på fabriken kan köra igen eftersläpet. I dagsläget är eftersläpet en dryg dagsproduktion. Till det kommer volymen som måste köras igen när minustiden läggs ut. Parterna har nu enats om ett produktionsövertidsavtal som har följande innebörd.

Övertidens förläggning
Övertid förläggs i första hand enligt följande:
Fredagar
för FM-skift 1100 – 1530
Lördagar
0600 – 1200, eller 0600 – 1500.

För dagstidspersonal och CKD fastställs mellan parterna förläggning utifrån lokala förutsättningar. Likaså gäller för eventuell övertid på tre- och fyrskift.

UH och andra servicefunktioner anpassar förläggning av eventuell övertid utifrån huvudprocessens planering.

PPÖ på all övertid
Produktionsövertidsersättning (PPÖ) betalas för övertid som görs fram till sista december.

Frivillighet så långt möjligt
För att frivillighet ska nås så långt det är möjligt så ska listor för att teckna sig för övertid tas fram där alla skift kan skriva upp intresse.

Om inte bemanning för att köra full produktion uppnås kommer beordring att ske, dock ej av personal som har minustid enligt arbetstidsavtal. För övertid på lördag är det i första hand som personal från förmiddagsskiftet som i sådana fall berörs.

Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid.

Att ställa in övertiden
Övertidsbehovet är stort och den övergripande planeringen är att övertidsarbete kommer att utföras fredag och/eller lördag under veckorna 47 till 51.

Omständigheter kring materialtillgång och pågående pandemi innebär att planeringshorisonten är kort. Vid behov kan därför övertidspass ställas in eller förkortas. Detta ska ske i så god tid som möjligt, dock senast torsdag. Vid inställd övertid så betalas ingen övertidsersättning.

Ytterligare ersättning?
Klubben har också ställt förväntningar på att företaget på något sätt ska kompensera för att minustiden måste arbetas tillbaka på övertid under samma period som den läggs ut. Den frågan är ännu inte avgjord.

 

 

2 tankar om “Minustid och övertid!

 1. Reflektion VAT;
  Min minustid blir alltså nu att jag skall jobba 1/2 timme längre än jag skulle jobbat vid ordinarie arbetstid…
  + att jag förmodligen blir ”tvingad” att jobba lördagarna också…
  Det kan väl inte vara meningen att VAT avtalet skall användas på detta sätt?
  Nä säg upp avtalet och gör om…

 2. Dags att börja förhandla om arbetstiden igen?

  Fm skiftet jobbar 0548-1530 på fredagar. Em skiftet är ledig på fredagar.

  Vid plustid så jobbar em skiftet 1530-2030.

  Eller så jobbar vi halva fredagar som nu. Men delar på plustiden. Så vid normaltid så jobbar fm skiftet 0548-1100 och vid plustid så jobbar fm skiftet 0548-1430. Em skiftet jobbar 1100-1500 vid normaltid och 1430-2030 vid plustid.

  Som det är nu så är det tortyr att jobba 1100-2030.

Kommentarer stängda.