Stoppa slakten i Ukraina!

Ännu en gång ljuder krevaderna från bomber och granater i Europa.
Ännu en gång skramlar det i vapensmedjorna världen över, nu ska alla rusta sig till tänderna.
Ännu en gång får vi se krigets vansinne.
Ännu en gång är det den strävsamt arbetande befolkningen i Europa som får lida, antingen som civila på flykt för att rädda sina liv eller som unga soldater som tvingats ut på slagfältet.

Samtidigt som Putin anfaller Ukraina, så fängslas oppositionella fackliga aktivister och de modiga fredskrafterna som protesterar i Ryssland.

Erfarenheterna från de miljontals döda i krigen på 1900-talet har visat att arbetare i alla länder måste hålla ihop. Nationalismen riskerar att  skapa rädsla och skräck för varandra.

Den svenska fackföreningsrörelsen har under lång tid aktivt arbetat för både ryska, ukrainska och Belarusiska arbetares rätt att organisera sig, och bygga upp starka och fria fackföreningar.

Skjut inte på våra arbetande vänner i andra länder. Återigen måste den arbetande befolkningen gemensamt sätta stopp för detta krigets vanvett.

Vi Volvoarbetare i Umeå kräver

 • Att Ukrainas folk fritt ska få välja sin egen framtid!
 • Ett omedelbart stopp på det ryska anfallskriget
 • Att alla militära styrkor dras tillbaka
 • Att konflikten ska lösas via förhandlingar

Uttalande antaget av 300 medlemmar på Medlemsmöte 
IF Metall Volvo Umeå
Umeå 2022-03-02

En svart dag på Volvo Umeå! 

Uttalande från Verkstadsklubben IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Volvo Lastvagnar i Umeå har under de senaste dagarna valt att inte förlänga visstidsanställningarna för ett femtiotal medarbetare och IF Metallmedlemmar som arbetar på fabriken.

 

Dessutom har man förlängt visstidsanställningen med endast sex veckor för ett stort antal visstidsanställda i stället för att erbjuda tillsvidareanställning. Samtidigt väljer Volvo att ersätta de visstidsanställda som förlorar jobbet med bemanningsanställda.

 

Denna vecka har varit en svart vecka för många. Många unga arbetare har gråtit i förtvivlan över hur de känner sig behandlade av ledningen. De äldre arbetarna är chockade över den cyniska inställning som nu visas deras arbetskamrater. 

 

De flesta vittnar om avsaknaden av kontinuerlig feedback från närmsta chef under sin tid på Volvo, något som är en självklarhet för varje seriös arbetsgivare. På Volvo i Umeå har man som ung nyanställd i de allra flesta fall inte haft någon som helst aning om man motsvarat förväntningarna.

 

Volvoledningen i Umeå hävdar endast att det är en ”samlad bedömning” av varje enskild medarbetare. När de som nu inte får fortsatt anställning vill veta vad som saknas i deras prestation och hur de kan förbättra den får de inget svar – ingen förklaring – av sin chef. Inte heller får de veta vad de ska tänka på till sitt nästa arbete.  Några får höra att de är duktiga och fungerat bra, men får ändå inte fortsätta.

 

Det finns en rad argument mot Umeåledningens agerande:

 • Det finns inget som indikerar att produktionsvolymerna ska minska, det har alltså inget med en övertalighet att göra.
 • Umeåledningen använder visstidsanställningen som en ren provanställning. Många av de som inte får fortsatt anställning får ingen som helst förklaring till varför de tvingas sluta trots att de utför det arbete som ska utföras.
 • Från Volvoledningen centralt är den tydliga inriktningen att processen för anställning på Volvo är först bemanningsanställd, därefter visstidsanställd för att till sist bli tillsvidareanställd. Det är tvärt emot ledningens agerande på vår fabrik.
 • Det skapar en svår situation i samtliga arbetslag som berörs. De visstidsanställda har arbetat strax under ett år och blivit en del i ett fungerande arbetslag. Grupperna slås nu sönder när nya arbetskamrater ska läras upp för att ersätta de som tvingas sluta.
 • För de som får en förlängd visstid på sex veckor skapar det en stor oro inför framtiden – är det min tur att förlora arbetet om sex veckor?
 • Umeåledningen skapar med sitt agerande en arbetsplats med tysta unga medarbetare som inte vågar uttrycka sina åsikter, begära ledigt eller vara sjuka. Den som gör det riskerar man sin anställning.

Styrelsen för Verkstadsklubben är starkt kritisk till Volvoledningen i Umeå som utnyttjar de otrygga anställningarna maximalt och tycks vilja skapa en arbetsplats präglad av tystnadskultur istället för öppenhet och stolthet. Det är inte tecken på en seriös arbetsgivare som behandlar unga nyanställda på sitt första arbete på det här sättet.

Umeå 20.02.22

Styrelsen för IF Metall Volvo Umeå

En riktigt god semester!

IF Metallklubben önskar alla medlemmar och förtroendevalda en riktigt god och bra semester med nära och kära.

Vi har haft en tung vår med mycket övertid samtidigt som vi ibland haft tvärstopp i produktionen. Corona har gjort att vi inte kan umgås på jobbet  så som vi kanske vill. 600 nyanställda på mindre än ett år gör att många grupper har förändrats.

Till det kommer att företaget sagt upp MTM-avtalet, vilket kommer att påverka oss i framtiden.

För klubbens del så har Jan-Olov Karlsson gått i pension efter många år som klubbordförande. Den nya klubbstyrelsen har tagit över stafettpinnen och kommer att fortsätta med samma inriktning för IF Metallklubben ­- en demokratisk verkstadsklubb nära medlemmarna.

Så en underbar semester önskar vi er alla!

IF Metall
Volvo Umeå

MTM-avtalet är uppsagt!

Företaget har sagt upp det gällande MTM-avtalet. Det är en åtgärd som riskerar att kraftigt försämra arbetsvillkoren för alla metallarbetare på fabriken.

Avtalet har en uppsägningstid på 6 månader och löper ut vid årsskiftet. Från IF Metallklubbens sida kommer vi att begära förhandlingar under hösten för att säkerställa rimliga villkor för den arbetsbelastning som man utsätts för.

Det är det tredje lokala avtal som den nya ledningen sagt upp på kort tid. IF Metallklubben ser allvarligt på att företaget vill begränsa metallmedlemmarnas inflytande och istället attackera de villkor som vi uppnått sedan tidigare.

Vad är MTM
MTM står för Metod-Tid-Mätning, det är ett överenskommelse som reglerar hur arbetet ska utföras, mäta den tid som krävs för varje operation och därmed reglera prestationskravet som var och en ska göra på fabriken. MTM är också utgångspunkten för hur stor bemanning varje arbetsgrupp ska ha.

MTM-avtalet reglerar också vilken metod som ska användas. Klockstudie, frekvensstudie eller SAM-analys

Avtalet innehåller så mycket mer
MTM-avtalet reglerar en mängd andra delar i det arbete som vi utför på fabriken. Vi går här igenom några delar ur innehållet.

 • PÖK – Prestationsöverenskommelse
  Avtalet reglerar i vilken takt som analysen(ackordet) är satt. Prestationen är satt till 112% av en normalprestation. Alltså något högre än vad som kan förväntas.
 • Delaktighet
  Avtalet reglerar att arbetsgrupperna ska vara involverade i arbetstidsmätningen, avtalet har ambitionen att minst en i varje grupp ska ha tillräcklig utbildning och kompetens för att förstå och bedöma om en analys(tidsstudie) är korrekt.
  Även fackliga representanter för gruppstyrelsen ska vara delaktig i att ta fram analyserna för arbetet.
 • Pauser
  MTM-avtalet är det avtal som reglerar hur långa pauser som är på respektive skift (18 och 20 min på FM- och EM-skift). Andra skift regleras pauserna men 4,6 minuter/arbetad timme.
 • Egen tid
  Avtalet innehåller en en personlig fördelningstid till var och för att till exempel ringa ett samtal eller gå på toaletten. I normalfallet är den tiden 3 % av arbetstiden.
 • Uppstartstid
  Avtalet reglerar att de styrda linerna ska starta 4 minuter efter arbetstidens början.
 • Avslutande takt
  Avtalat talar också om att signal ska ges en ”cykeltid” före matrast och före dagens slut så att ingen behöver arbeta på matrasten eller efter ordinarie arbetstidens slut.
 • Balanseringsprinciper
  Avtalet talar om att varje arbetsstation inte kan beläggas med mer arbete än vad som ryms inom stationstiden.
  Det är en viktig princip för att man inte ska tvingas jobba för hårt på sin arbetsstation.


Tänkbara konsekvenser
Om ingen ny överenskommelse träffas före årsskiftet så finns det sannolikt inte längre något direkt prestations-krav för arbetet. Det innebär att det inte finns något krav på “minsta antal” detaljer eller hytter. Det finns inte heller någon övre gräns för hur mycket man ska göra. Det finns inte längre någon normtid för en arbetsstation eller för ett tempo på line.

Det är varje individs enskilda förutsättningar som påverkar utfallet av produktionen. Utfallet av produktionen blir inte lika förutsägbart som tidigare.

Kravet på arbetsledning kommer sannolikt också att öka eftersom det direkta prestationskravet upphör och andra avvägningar istället ska vägas in.

Vad händer nu
Eftersom avtalet har 6 månaders uppsägningstid så händer inget i närtid. Under hösten kommer parterna att träffas för att se om ett nytt avtal är möjligt att komma överens om.

Klubbens kommentar
Företaget fortsätter sin aggressiva attack på de avtalade villkor som är ett stöd och en ledstång för alla, både medarbetare, chefer och andra.

Det är allt mer uppenbart att ledningen inte vill skapa en trygg och utvecklande arbetsplats som präglas av gemensamma , överenskomna mål och förutsättningar för arbetet.

Normalt så begär företag eller fack omförhandling av avtal eller delar av avtal som man upplever inte fungerar. Det har inte skett denna gång.

 

 

 

Betald semesterledighet för visstidare!

Som vi redovisat tidigare har klubben och företaget tecknat ett avtal som ger de visstids-anställda betald semesterledighet upp till 10 dagar. Den betalda semesterledigheten kommer att förläggas i de två sista veckorna på semestern.

Vecka 29 och 30
Först betalda dagar
Om man har betalda semesterdagar så kommer de att läggas ut först. Visstidare på fabriken har mellan 0 och 14 betalda semesterdagar.

Sedan minuskomp eller obetald semester
De som inte har betalda semesterdagar som räcker de två första veckorna på semestern kan välja att antingen ta minuskomp eller obetald semester dessa dagar. Kom ihåg att meddela din PL hur du vill göra så att det blir korrekt kodning i Tidinfo.

Vecka 31 och  32
De som har ytterligare betalda dagar kvar att lägga ut kommer att få göra det.  I övrigt kommer den betalda semesterledigheten att förläggas på dessa dagar.

Tillsvidareanställda
De 80-tal visstidare som fick tillsvidareanställning i juni har alla erbjudits förskottssemester som är betald.