En riktigt god semester!

IF Metallklubben önskar alla medlemmar och förtroendevalda en riktigt god och bra semester med nära och kära.

Vi har haft en tung vår med mycket övertid samtidigt som vi ibland haft tvärstopp i produktionen. Corona har gjort att vi inte kan umgås på jobbet  så som vi kanske vill. 600 nyanställda på mindre än ett år gör att många grupper har förändrats.

Till det kommer att företaget sagt upp MTM-avtalet, vilket kommer att påverka oss i framtiden.

För klubbens del så har Jan-Olov Karlsson gått i pension efter många år som klubbordförande. Den nya klubbstyrelsen har tagit över stafettpinnen och kommer att fortsätta med samma inriktning för IF Metallklubben ­- en demokratisk verkstadsklubb nära medlemmarna.

Så en underbar semester önskar vi er alla!

IF Metall
Volvo Umeå

MTM-avtalet är uppsagt!

Företaget har sagt upp det gällande MTM-avtalet. Det är en åtgärd som riskerar att kraftigt försämra arbetsvillkoren för alla metallarbetare på fabriken.

Avtalet har en uppsägningstid på 6 månader och löper ut vid årsskiftet. Från IF Metallklubbens sida kommer vi att begära förhandlingar under hösten för att säkerställa rimliga villkor för den arbetsbelastning som man utsätts för.

Det är det tredje lokala avtal som den nya ledningen sagt upp på kort tid. IF Metallklubben ser allvarligt på att företaget vill begränsa metallmedlemmarnas inflytande och istället attackera de villkor som vi uppnått sedan tidigare.

Vad är MTM
MTM står för Metod-Tid-Mätning, det är ett överenskommelse som reglerar hur arbetet ska utföras, mäta den tid som krävs för varje operation och därmed reglera prestationskravet som var och en ska göra på fabriken. MTM är också utgångspunkten för hur stor bemanning varje arbetsgrupp ska ha.

MTM-avtalet reglerar också vilken metod som ska användas. Klockstudie, frekvensstudie eller SAM-analys

Avtalet innehåller så mycket mer
MTM-avtalet reglerar en mängd andra delar i det arbete som vi utför på fabriken. Vi går här igenom några delar ur innehållet.

 • PÖK – Prestationsöverenskommelse
  Avtalet reglerar i vilken takt som analysen(ackordet) är satt. Prestationen är satt till 112% av en normalprestation. Alltså något högre än vad som kan förväntas.
 • Delaktighet
  Avtalet reglerar att arbetsgrupperna ska vara involverade i arbetstidsmätningen, avtalet har ambitionen att minst en i varje grupp ska ha tillräcklig utbildning och kompetens för att förstå och bedöma om en analys(tidsstudie) är korrekt.
  Även fackliga representanter för gruppstyrelsen ska vara delaktig i att ta fram analyserna för arbetet.
 • Pauser
  MTM-avtalet är det avtal som reglerar hur långa pauser som är på respektive skift (18 och 20 min på FM- och EM-skift). Andra skift regleras pauserna men 4,6 minuter/arbetad timme.
 • Egen tid
  Avtalet innehåller en en personlig fördelningstid till var och för att till exempel ringa ett samtal eller gå på toaletten. I normalfallet är den tiden 3 % av arbetstiden.
 • Uppstartstid
  Avtalet reglerar att de styrda linerna ska starta 4 minuter efter arbetstidens början.
 • Avslutande takt
  Avtalat talar också om att signal ska ges en ”cykeltid” före matrast och före dagens slut så att ingen behöver arbeta på matrasten eller efter ordinarie arbetstidens slut.
 • Balanseringsprinciper
  Avtalet talar om att varje arbetsstation inte kan beläggas med mer arbete än vad som ryms inom stationstiden.
  Det är en viktig princip för att man inte ska tvingas jobba för hårt på sin arbetsstation.


Tänkbara konsekvenser
Om ingen ny överenskommelse träffas före årsskiftet så finns det sannolikt inte längre något direkt prestations-krav för arbetet. Det innebär att det inte finns något krav på “minsta antal” detaljer eller hytter. Det finns inte heller någon övre gräns för hur mycket man ska göra. Det finns inte längre någon normtid för en arbetsstation eller för ett tempo på line.

Det är varje individs enskilda förutsättningar som påverkar utfallet av produktionen. Utfallet av produktionen blir inte lika förutsägbart som tidigare.

Kravet på arbetsledning kommer sannolikt också att öka eftersom det direkta prestationskravet upphör och andra avvägningar istället ska vägas in.

Vad händer nu
Eftersom avtalet har 6 månaders uppsägningstid så händer inget i närtid. Under hösten kommer parterna att träffas för att se om ett nytt avtal är möjligt att komma överens om.

Klubbens kommentar
Företaget fortsätter sin aggressiva attack på de avtalade villkor som är ett stöd och en ledstång för alla, både medarbetare, chefer och andra.

Det är allt mer uppenbart att ledningen inte vill skapa en trygg och utvecklande arbetsplats som präglas av gemensamma , överenskomna mål och förutsättningar för arbetet.

Normalt så begär företag eller fack omförhandling av avtal eller delar av avtal som man upplever inte fungerar. Det har inte skett denna gång.

 

 

 

Betald semesterledighet för visstidare!

Som vi redovisat tidigare har klubben och företaget tecknat ett avtal som ger de visstids-anställda betald semesterledighet upp till 10 dagar. Den betalda semesterledigheten kommer att förläggas i de två sista veckorna på semestern.

Vecka 29 och 30
Först betalda dagar
Om man har betalda semesterdagar så kommer de att läggas ut först. Visstidare på fabriken har mellan 0 och 14 betalda semesterdagar.

Sedan minuskomp eller obetald semester
De som inte har betalda semesterdagar som räcker de två första veckorna på semestern kan välja att antingen ta minuskomp eller obetald semester dessa dagar. Kom ihåg att meddela din PL hur du vill göra så att det blir korrekt kodning i Tidinfo.

Vecka 31 och  32
De som har ytterligare betalda dagar kvar att lägga ut kommer att få göra det.  I övrigt kommer den betalda semesterledigheten att förläggas på dessa dagar.

Tillsvidareanställda
De 80-tal visstidare som fick tillsvidareanställning i juni har alla erbjudits förskottssemester som är betald.

Uttalande med anledning av strejk vid Volvofabrik i USA!

Volvo har en av sina största lastbilsfabriker i i New River Valley, Virginia. Fabriken har cirka 3000 anställda.

För andra gången har över 90 % av arbetarna röstat nej till det avtalsförslag som Volvo och bilarbetarfacket, UAW har förhandlat fram. För andra gången på kort tid har också arbetarna på Volvos fabrik, gått ut i strejk för bättre villkor.

En strejk är en sista åtgärd som arbetare har att ta till om villkoren inte är acceptabla. På uppdrag av verkstadsklubbens årsmöte  skickar IF Metall Volvo Lastvagnar i Umeå en solidaritetshälsning till de strejkande arbetarna på Volvos fabrik i New River Valley.

 

IF Metallklubben
Volvo Lastvagnar Umeå

Ordförandebyte på Verkstadsklubben!

Efter 40 år av gemensamt fackligt arbete på Volvo Lastvagnar AB i Umeå lämnar Jan-Olov Carlsson över ordförandeklubban till Gunnar Pettersson.  

Medlemmarna och förtroendevalda på Volvo tackar Janne för det goda arbetet och Verkstadsklubben kommer att fortsätta med samma inriktning  som tidigare, säger Gunnar.

Jan-Olov började som montör vid fabriken 1979 och blev i mitten av 80-tal ordförande för gruppstyrelsen Monteringen. Efter en tid i Verkstadsklubbens styrelse blev Janne vald till vice ordförande 1992. En post som han innehade fram till 2011 då han tog över ordförandeskapet efter William Frank.

Gunnar delar erfarenheterna under samma period efter att ha anställts vid karossavdelningen 1980. Som mångårig gruppordförande för Kaross blev också Gunnar tidigt invald i Verkstadsklubbens styrelse och har deltagit i förhandlingskommittén i flera decennier. Uppdraget som vice ordförande har Gunnar innehaft sedan 2011.

–Det har varit ett stort privilegium att ha fått delta i ledningen för en aktiv och framgångsrik lokal facklig organisation under alla dessa år, berättar Carlsson. Fackföreningarna hade en större betydelse i samhällsbygget under 70-, 80- och en bit in på 90-talet. Även inflytandet på arbetsplatserna var större. Åren av nyliberal ekonomisk politik och en ideologisk offensiv från arbetsgivare och borgerliga partier har dock satt sina spår. Vi måste fortsätta kritisera orättvisorna i samhället. Vi måste våga protestera när arbetsgivare som försöker runda facken och försämra villkoren. Jag tycker att vi kan vara stolta över att som lokal fackförening ha varit en tydlig och högljudd röst för arbetarnas intressen, avslutar Janne.

–Det är en ära att få förtroendet att leda IF Metall på ett av de större verkstadsföretagen i Sverige, säger Pettersson.  Någon stor förändring i det fackliga arbetet kommer inte att ske, där vi är flera förtroendevalda med lång erfarenhet.  Utgångspunkten i vårt fackliga arbete har under flera decennier varit att  skapa en demokratisk och stark fackförening på Volvo, betonar Pettersson. Vi ska vara en fackförening där medlemmarnas villkor och behov är vårt viktigaste uppdrag. Valen till fackliga uppdrag sker på golvet och viktiga avtal beslutas i medlemsomröstningar.

–Självklart ska vi också vara konstruktiva i dialogen med företaget så att verksamheten och jobben tryggas, fortsätter Gunnar. Vår erfarenhet under alla dessa år är att vi må tycka olika i en del sakfrågor, men att det i slutändan är viktigt att de lokala parterna kan komma fram till  gemensamma beslut och ta varandra i hand i förhandlingar som stärker företaget och tryggheten för våra medlemmar.