Solidaritet med Belarus arbetare!

Efter det senaste presidentvalet har det vitryska folket rest sig och gått ut på gator och torg för att protestera mot valfusket från den sittande regimen.  Svaret från Lukasjenko har varit brutala attacker på fredliga demonstranter.

 

Protesterna har nu också spridit sig från gatorna in på de stora fabrikerna i Belarus, där många arbetare har gått ut i strejk för att få slut på Lukasjenkos diktatur. Det är aktionerna på de stora fabrikerna som kan få Lukasjenko på fall.

 

Klubben arbetat i Belarus

Under många år från 2000 – 2012 deltog representanter för verkstadsklubben i ett solidaritetsarbete med den fria fackföreningen i Belarus. Attackerna från Lukasjenko på de fria facken har under alla dessa år varit extremt hård. Det är arbetarna och fackföreningarna som han bedömt vara det största hotet. Under dessa år kunde vi se otaliga exempel på den repression som den belarusiska staten riktade mot fackföreningen. Fackmedlemmar har blivit fängslade, förlorat sina arbeten, hotats och attackerats. Deras tidning var förbjuden och många lokala fackorganisationer har helt enkelt förbjudits.

Klubbens vice ordförande, Gunnar Pettersson, har under sitt arbete i Vitryssland varit med om polisförhör, upplösta möten, beslagtaget utbildningsmaterial, och till sist även förbjuden att resa in i Belarus.

 

Arbetarna garanten

Den opposition som finns i Belarus har under hela tiden Lukasjenko suttit vid makten varit satt under hård press. Många har fängslats eller blivit utsatt för hård ekonomisk press av staten. Det är endast starka protester från det arbetande folket i Belarus som det är möjligt att välta Lukasjenko över ända.

 

Med tanke på det hårda förtrycket som finns i Belarus är det ett imponerade mod som strejkande och demonstranter visar för att störta Lukasjenko.

 

Verkstadsklubben Volvo Lastvagnar Umeå

  • Kräver att Lukasjenko omedelbart avgår och nyval genomförs
  • Kräver att de fria fackföreningar erkänns och fritt får verka i Belarus
  • Begär att Sverige utöka sitt stöd till de fria fackföreningarna och andra organisationer oberoende av den Belarusiska staten.

 

Allt stöd till Belarus folk!
IF Metall Volvo Umeå
19 augusti 2020

Omplaceringar, ny arbetstid!

Utifrån den produktionstakt som vi kör just nu så krävs det en del omplacering för att ha en tillräcklig bemanning framförallt på kaross.

 

Parterna har förhandlat om övergripande utgångspunkter för omplacering och även regelverk för efterskydd om man övergår till en lägre betald skiftform.

Bemanningsläget
Efter att samtliga inhyrda från Adecco slutat så har framförallt kaross en för låg bemanning för att klara den planerade produktionsnivån.

På PPP (presshall, detalj och CA) finns det en övertalighet framförallt beroende på ett lägre uttag av CKD. Där har man konstaterat  en övertalighet på drygt 20 personer. På de andra avdelningarna har det varit svårt att ta klarlägga bemanningsläget och konstatera om det finns en övertalighet eller inte.

Treskift
På PPP kommer presshallen att övergå till treskift. Där har gruppstyrelsen begärt att treskiftets arbetstid ska anpassas till de start- och stopptider som presshallen haft på fyrskiftet. Dessutom att  det inte ska vara något EM-skift på fredagar. Företaget har i dagsläget inte varit intresserat av att inleda förhandlingar kring arbetstiderna.

Omplacering
Parterna på företagsnivå har haft överläggningar om utgångspunkterna för hur omplaceringar ska ske. Parterna är överens om följande:

  • I första hand via frivillighet
  • I andra hand turordningslista baserad på anställningstid
  • Undantag kan förhandlas beroende på medicinska eller sociala skäl samt kompetensskäl

Det är med den utgångspunkten som övertalighet regleras på respektive avsnitt. Gruppstyrelserna förhandlar lokalt med ledningen på varje driftområde om vilka som eventuellt ska omplaceras.

 

Produktion och permittering!

I dessa tider av Corona så sker inte allt på fabriken förutsägbart och med lång framförhållning. Produktionsläge, permittering och bemanning är ständiga frågor som dyker upp.

Produktion
Så som läget ser ut för närvarande så kommer produktionen att gå för fulla tvåskift fram till semestern. Det innebär att permitteringsgraden kommer att vara begränsad för de allra flesta fram till semestern.

Även direkt efter semestern verkar det som det är en stor del av produktionstiden som är belagd.

Permitteringsgrad
Avtalet om permittering innebär att alla ska arbeta till 40 % och vara permitterade till 60 %. Beräkningen sker genom en sammanvägning av arbete/permittering för hela avtals-perioden från den 23 mars till den 22 september.

I dagsläget så redovisar företaget att  för tillfället är det ingen som har arbetat mer än 40 %. Det beror till största del på den totala permitteringen under de första fem veckorna.

 Kan justeras
Graden av permitteringen/arbete kan under perioden justeras till arbete till 40, 60 eller 80 procent. Det sker i förhandling mellan parterna och ett nytt kollektivavtal upprättas då.

Svårt att klara
Som de flesta medlemmar redan vet så kan vi inte köra med den takt vi gör nu utan att vi klart passerar den 40-procentiga gränsen för arbete.

Ersättningsnivåer
Så här ser ersättningsnivåerna relaterat till permitteringsgrad.
Minskad          Minskad
arbetstid          lön
20 %                   4 %
40 %                   6 %
60 %                   7,5 % (nuvarande permitteringsgrad)
80 %                   12 %

Omförhandling
Klubben har under en tid begärt en omförhandling av avtalet eftersom det verkar uppenbart att de flesta kommer att arbeta större andel av tiden.

Den frågan arbetar parterna med och återkommer inom kort med en redovisning av ett sådant förhandlingsresultat.

 

Permittering 9: Taket på tidbanken

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 Efter påpekanden från medlemmar på vår fabrik så har Koncernfacket tagit upp en förhandling med företaget på koncernnivå om att höja eller ta bort taket (250 timmar) för ”hyvling” av kompbanken sista oktober.

Under permitteringsavtalet så riskerar planerade kompledigheter att inte bli av. Eftersom intjänande av komp kan vara upp till 120 timmar på ett år så finns risk  att man då hamnar över gränsen på 250 timmar. Företaget måste då betala ut detta på lön vilket knappast är en fördel om kassaflödet är ansträngt.

Företaget är inte helt avvisande till idén, men vill avvakta hur situationen verkar bli till hösten innan man bestämmer sig.

Permittering 8: Flextid

Under rubriken ”Permittering” försöker klubben svara på ett antal av de frågor som medlemmarna ställer till oss.

 De som har dagtidsschema har också möjlighet till flextid. I grunden fungerar flextiden som vanligt. Ur avtalssynpunkt är tolkningen att lite flextid kan man bortse från. Dock är företagets inställning att man inte ska ta ut hela dagar med flex. 

I redovisningen av till myndigheterna utgår Volvo från ordinarie arbetstidsmått för dagen när det gäller avtalet om korttidspermittering.