Inget avtal om övertid kunde träffas!

Förhandlingarna om ett övertidsavtal blev fruktlösa. Parterna var inte ens i närheten av varandra. Företaget hade ingen avsikt att bjuda till utifrån kraven och önskemålen från klubben. 20 kronor extra i övertidspeng kan inte motivera att klubben skriver bort både bergränsningar i övertidsuttag eller att företaget skulle ha rätt att beordra övertid efter 24.00. Detta utan några garantier om att vissa helger skulle vara fredade mot beordrad övertid.

Klubbens krav
Klubben ställde två huvudsakliga krav för ett avtal:
1/ Kompensation i tid och/eller pengar för den orimligt höga belastning som övertiden just nu innebär.
2/ Att det vid några utpekade helger endast skulle gå att tillämpa frivillig övertid.

I utbyte mot dessa krav skulle företaget ges lättnader i dispenser för övertidsuttag utöver de gränser som finns i Teknikavtalet. Framför allt handlade det om skapa ett minimun av andrum för alla medlemmar som har behov av fritid, familjeliv och återhämtning efter ett rekortstort övertidsuttag på kort tid.

Företagets ”erbjudande”

  • Blankt nej till ersättning utöver produktionsövertidsersättning. Ingenting utöver minimum.
  • Om möjligt försöka undvika att planera övertid på midsommar och helgerna i samband med huvudsemestern. (dock inget löfte)
  • Att få generell nattdispens mellan 00.00 och 01.00
  • Dispens på övertid över 50 tim/mån och generös tillämpning av dispens vid 200 tim/år.

Inte seriöst
Klubbens bedömning är att företaget vill ta, men inte ge. I bakgrunden finns resonemanget att ”vi har rätt att beordra övertid, utan att betala produktionsövertidsersättning”. Klubbstyrelsen anser dock att situationen har hamnat bortanför ett ”vanlig” produktionsövertidsavtal.

Avtal om produktionsövertid innebär schemaläggning av övertid, men också att schemat innehåller en avvägning av de anställdas behov under perioden eftersom varje tillfälle som schemaläggs betraktas som ordinarie arbetstid. När klubben kan försvara att det finns en sådan balans i ett avtal är det motiverat att skriva på ett avtal.

Men att i ett avtal  skriva bort övertidsregler och att det trots schemaläggningen finns risk för  övertid varje helg, inklusive midsommar och helg före och efter semestern, utan att det märks i villkoren, är enligt klubbstyrelsen inte förenligt med  ömsesidigt och respektfullfullt avtal.

Företagsledningens ansvar
Det är företagsledningens fulla ansvar att fabriken har hamnat i den djupa kris vi befinner oss i. Klubbstyrelsen anser att företagsledningen kan göra betydligt mer för att ta detta ansvar.

Förr och nu
Vi har upplevt situationer med stora övertidsinsatser tidigare år. Under senaste 10-årsperioden har det funnits specialavtal 2011 -2012, samt 2016-2019. Då kunde de lokala parterna träffa avtal som innebar att ge och ta på ett respektfullt sätt. Hög övertidsbeslastning under många helger, insatshelger, dispenser kring arbetstidsregler uppvägdes av villkor som kunde anses kompensera för detta. Dagens ledning för företaget saknar den vilja som tidigare fanns.

Grundproblem
Åtgärder måste  vidtas för att komma åt grundproblemen. Utan stabilitet i processen kommer övertiden att fortsätta, även efter införande av treskiftet. Eftersläpet är idag betydligt större än vad det var när övertidsinsatserna påbörjades. Det är inte enstaka och enskilda händelser som är grundorsaken. Sådana händelser kör man ikapp relativt snart. Det är ohållbart att hantera situationen som företaget gör just nu.

Förhandlingar om övertidsavtal påbörjade

Vid flera förhandlingar har klubben försökt förmå företaget att teckna ett produktionsövertidsavtal. Hittills har företaget inte velat ha ett avtal. Istället har företaget löst det genom att beordra övertid utan någon extra ersättning. Efter att majoriteten av medlemmarna beordrats mellan 35 – 50 timmar övertid under maj har klubben krävt att ett avtal ska träffas som ger en bättre ersättning, men framför allt att familjeliv och rekreation respekteras.

Tidigare erfarenheter
Vid liknande situationer under maj och juni 2016, 2017, 2018 och 2019 har det tecknats avtal. Dessa övertidsavtal har reglerat villkoren under mycket pressade lägen på fabriken. 2021 är situationen än mer pressad. Trots omfattande övertidsinsatser är läget lika illa i början av juni som när den intensiva övertidsperioden påbörjades.

Övertiden under maj
Klubben kräver att den tid som redan gjorts ska innefattas i avtalet. Det finns många olika sätt att lösa detta på.

Övertiden fram till semestern
Igenkörningen av produktionstappet får inte innebära att alla helger blir intecknande av övertid. Företaget måste också respektera Teknikavtalets ambition att även de anställdas behov ska tillfredsställas. Så länge det handlar om frivillig övertid är problemen hanterbara. Men medlemmar ska kunna planera för aktiviteter med familjen. Därför är beordring av övertid under flera månader inte acceptabelt. Detta måste finnas med i ett avtal.

Krisplan
Klubben menar att företaget har befunnit sig i ett krisläge och fortfarande gör det. Det handlar inte om en enskild händelse, ett haveri som man löser med en kortvarig period av övertidsinsatser. Vid kriser försöker man hålla ihop och finna gemensamma lösningar. Ett överenskommelse ska bygga på ömsesidighet och respekt. Förväntar man sig stora uppoffringar ska detta också avspeglas i en överenskommelse.

Treskiftet
Ibland framställs det som att införande av treskift är lösningen. Men treskiftet sätts in för att volymerna ska upp i motsvarande grad.  Väldig många nyanställda och dygnetrunt produktion bäddar inte för att produktionen blir stabilare. När vi slår i taket för fabrikens maxkapacitet ökar risken för tekniska störningar.  Utökning av arbetstiden löser inte grundproblemet som är den låga tillgängligheten i anläggningen. Där måste insatser göras.

Semestern
Den fastlagda semestern gäller v 29 till 32. I den mån företaget vill att arbete ska utföras under semestern kan man erbjuda detta, men det är helt frivilligt. Företaget har som policy att vid sådana tillfällen erbjuda 2000 kr extra/dag och att semesterdagens behålls.

Nu genomför IF Metallklubben årsmötet

Klubben väntade in i det sista i hopp att mötesrestriktioner i pandemins fotspår skulle lättas. Men det dröjer. Nu genomför klubben årsmötet i stället digitalt. Det sker på betald övertid. För att ge möjlighet för skiftespersonal att vara med genomförs årsmötet som två möten, ett möte torsdag 10 juni och ett tisdag 15 juni. 

Nomineringar
En av de viktigaste punkterna på årsmötet är val av styrelse. I år ska ny ordförande väljas för två år framåt och likaså ett antal ledamöter. Ersättare till styrelsen väljs på ett år. 

Det är fritt att nominera, dvs. ge förslag på namn för dessa uppdrag. Förslag kan skickas till valberedningens sammankallande, Mikael.k.eriksson@volvo.com, eller lämnas i en låda vid klubbens lokaler på UA. De nominerade ska vara tillfrågade.

Valberedningens förslag till styrelse är:
Ordförande på 2 år: Gunnar Pettersson
Ledamöter på 2 år:  Carola Andersson, Åsa Dahlsten, Dan Nilsson, Carina Eriksson, Anders Stenberg. (Tommy Näslund, Mikael Eriksson och Mats Eriksson har 1 år kvar)
Ersättare på 1 år: Margareta Johansson, Rickard Berglund, Marie Landström, Fuad Musa, Jan-Olov Carlsson (fram till pension)

Verksamhetsberättelse och andra möteshandlingar kommer att finnas i fikarutor och sammanfattas i Trycket. De som anmäler sig att delta kommer att få möteshandlingar utskickade.

Tid och plats
Möten genomförs torsdag 10 juni och tisdag 15 juni.  Båda möten öppnar 11.30 för inloggning och själva mötet genomförs 12.00 – 13.00. För ett mindre antal personer finns möjlighet att delta fysiskt på mötet.

Anmälan
Anmälan till Jan-olov.carlsson@volvo.com

Ange till vilket datum du vill delta på och om du behöver delta på plats. Länk till mötet kommer att skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar

Välkomna!

Snart drar treskiftet igång

Övergång till treskift är varslat till vecka 26, men mycket talar för att det, helt eller delvis, drar igång tidigare. Förhandlingen om treskift är avslutat och då gäller en personlig omställningstid på två veckor.

Arbetstidsschema
Det finns två scheman för treskift. Det som skiljer är arbetstiden på fredagar. Det ena schemat har delad fredag mellan för- och eftermid[1]dagsskift. I det andra schemat arbetar fm-skiftet hel fredag medan em-skiftet är ledigt. Klubben har förordat det senare. Så länge vi har giltiga arbetstidsavtal kan företaget ensidigt varsla och bestämma vilken arbetstid som ska tillämpas. Företaget har valt att tillämpa schemat med delad fredag.

Raster och pauser
Företaget har i sin informatíon skrivit att nattveckan inte har någon rast. Det stämmer inte. Alla nätter har en betald rast/måltidsuppehåll på 30 minuter. Utöver det ska det läggas ut en paus varje natt. Den sammanlagda tiden för pauserna ska vara 73 minuter under nattveckan. Hur pausen förläggs fastställs lokalt, men kommer man inte överens ska pausen den första natten vara 17 minuter och övriga nätter 14 minuter. Det är alltså fritt att lokalt fastställa fördelningen av rast/måltidsuppehåll/paus. Att lägga ut två pauser om vardera 22 minuter är möjligt om man är överens att det är bättre än 30 + 14.

Förhinder att arbeta natt
Som tidigare har meddelats kommer gruppstyrelser och klubben att företräda medlemmar som med starka skäl har förhinder att arbeta nattskift. Utgångspunkten är dock att företaget har ett ansvar att ta hänsyn till medicinska och sociala skäl och lösa det för den enskilde.

Villkor
OB-ersättningen på treskift är ca 3900 kr/månad i snitt. Det kommer dock att skilja sig månad för månad beroende av vilka veckor som ingår på månadslönen.

SFT är 10 % på månadslönen och räkans ut som tillägg per timme peronde på vilket månadslön man har, alltså 3000 kr plus/minus några hundralappar.

ATK är i grunden 205 minuter i veckan, varav en del är förlagd i schemat. Det mesta lägg sdock in i den personaliga kompbanken.

Treskiftet har ingen plus- eller minustid.

Hög tid att hålla årsmöten

Pandemin har flyttat fram gruppstyrelsernas och klubbens årsmöten. I det längsta har klubbstyrelsen väntat för att coronarestriktionerna ska lätta något. Hoppet är ute att vi ska kunna genomföra fysiska årsmöten före semestern. Därför genomförs de nu i digital form på betald övertid.

Gruppårsmöten
På varje gruppstyrelseområde kommer information om tid för årsmötena. Förberedelsematerial i form av verksamhetsberättelser och valberedningens förslag finns i fikarutorna i god tid före mötet.

Nominering
Det har varit möjligt att nominera, dvs. ge förslag på ledamöter som ska väljas till gruppstyrelsen för det kommande året. Har man missat detta finns det möjlighet att nominera även på årsmötet.

Digitala möten
Årsmötena sker digitalt. Man sitter hemma och kopplar upp sig på Teams. Möteslänken får man efter att ha anmält sitt deltagande. Saknar man möjlighet att koppla upp sig hemifrån finns det möjlighet att göra det via arbetsplatsen med hjälp av gruppsrelsen.

Möten på övertid
Deltagande på årsmötena sker betald övertid. För att alla ska ges möjlighet att delta blir det två möten per område där det bedöms vara nödvändigt. Tiderna kommer att anges på varje område, men inriktning är att hålla mötena från 20 – 26 maj.

Klubbens årsmöte
Klubbens årsmöte kommer att genomföras i början av juni på ett likande sätt. Information om tider kommer i ett senare Trycket. Där presenteras också föreberedelsematerial i kortformat. Samtliga handlingar kommer att skickas till dem som anmäler sig att delta på årsmötet.

Nominering
Normalt ska ett särskilt nomineringsmöte hållas. Så blir det inte i år. Nomineringar gör istället genom att maila till valberedningens sammankallande. Det kommer också att vara möjligt att lägga nominerngar i en särskild låda vid klubbens lokaler på UA. De som nomineras ska vara tillfrågande och har accepterat att bli nominerade.  Nomineringar kommer även att tillåtas på årsmötet fram till dess val ska hållas.

Nomineringar skickas till mikael.k.eriksson@volvo.com