Hög tid att hålla årsmöten

Pandemin har flyttat fram gruppstyrelsernas och klubbens årsmöten. I det längsta har klubbstyrelsen väntat för att coronarestriktionerna ska lätta något. Hoppet är ute att vi ska kunna genomföra fysiska årsmöten före semestern. Därför genomförs de nu i digital form på betald övertid.

Gruppårsmöten
På varje gruppstyrelseområde kommer information om tid för årsmötena. Förberedelsematerial i form av verksamhetsberättelser och valberedningens förslag finns i fikarutorna i god tid före mötet.

Nominering
Det har varit möjligt att nominera, dvs. ge förslag på ledamöter som ska väljas till gruppstyrelsen för det kommande året. Har man missat detta finns det möjlighet att nominera även på årsmötet.

Digitala möten
Årsmötena sker digitalt. Man sitter hemma och kopplar upp sig på Teams. Möteslänken får man efter att ha anmält sitt deltagande. Saknar man möjlighet att koppla upp sig hemifrån finns det möjlighet att göra det via arbetsplatsen med hjälp av gruppsrelsen.

Möten på övertid
Deltagande på årsmötena sker betald övertid. För att alla ska ges möjlighet att delta blir det två möten per område där det bedöms vara nödvändigt. Tiderna kommer att anges på varje område, men inriktning är att hålla mötena från 20 – 26 maj.

Klubbens årsmöte
Klubbens årsmöte kommer att genomföras i början av juni på ett likande sätt. Information om tider kommer i ett senare Trycket. Där presenteras också föreberedelsematerial i kortformat. Samtliga handlingar kommer att skickas till dem som anmäler sig att delta på årsmötet.

Nominering
Normalt ska ett särskilt nomineringsmöte hållas. Så blir det inte i år. Nomineringar gör istället genom att maila till valberedningens sammankallande. Det kommer också att vara möjligt att lägga nominerngar i en särskild låda vid klubbens lokaler på UA. De som nomineras ska vara tillfrågande och har accepterat att bli nominerade.  Nomineringar kommer även att tillåtas på årsmötet fram till dess val ska hållas.

Nomineringar skickas till mikael.k.eriksson@volvo.com

Ännu inget besked om tillsvidare!

Klubben hade begärt förhandling om framtiden för alla visstidsanställda. Klubben lade fram ett konkret förslag om tillsvidareanställning, förlängd visstid, och hantering av semester för visstidare.

Visstid – hur länge
Klubbens förslag var att alla som anställts på visstid under 2020 skulle erbjudas tillsvidareanställning. Förslaget lades med bakgrund av att volymerna och därmed personalbehovet ser ut att hålla i sig över en lång tid. Det innebär att visstidsanställning som påbörjats under 2020 ändå ska övergå en tillsvidareanställning. Ett positivt besked redan nu innebär knappast någon skillnad för företaget. För de som är berörda skulle det däremot vara skillnad och till stor glädje .

Klubben begörde också att den visstidsanställning som löper ut 16 juli redan nu skulle förlängas till  30 september, dvs. samma datum som gäller för de senast anställda. Klubbens inställning är att det endast skapar osäkerhet, oro och irritation att inte ge ett sådant besked när alla nya visstidsanställda har detta som slutdatum.

Inget besked nu
Företaget svarade med att besked kommer senare och att det kommer att lämnas av närmsta chef utifrån en bedömning om den visstidsanställde fyller kriterierna för en fortsatt anställning. Klubbens åsikt är att för dem som berörs av förslaget har denna ”prövoperiod”  varit eftersom alla redan har fått sin visstidsanställning förlängd en eller två gånger.

Semesterfrågan
För alla som kommer att fortsätta sin anställning i höst gäller vissa regler för semesteruppehållet.

Alla har semesterrätt, dvs. rätt att vara ledig under dessa fyra veckor, även om den inte är betald. De semesterdagar man tjänat in måste givetvis läggas ut. För de obetalda dagarna finns det också möjlighet att ta ut negativ komp upp till 80 timmar, dvs lägga sig i skuld till företaget som betalas igen av övertid och/eller ATK-insättning.

Rätt att få arbeta under semesterna
För alla obetalda semesterdagar som man inte vill vara ledig eller sätta sig i skuld för, har företaget en skyldighet att erbjuda arbete. Enligt företaget kommer det att finnas sådana arbeten, men oklart i vilken omfattning.

Vi har gjort det förr!
För att lösa frågan i god tid före semestern föreslog klubben en överenskommelse av likande slag som tillämpats tidigare på företaget när vi haft samma situation.  Den bygger på att företaget och den enskilde ”delar” på kostnaden för de obetalda semesterdagarna. Kring detta kommer fortsatta förhandlingar att ske. Klubben återkommer med resultat från dessa förhandlingar.

Hur klara eftersläpet?

Klubben har i förhandling föreslagit en plan för igenkörning av eftersläpet. Tyvärr är företaget inte intresserad av någon överenskommelse om hur eftersläpet ska tas igen.

Bättre att planera övertiden
Klubben föreslog att parterna träffar en överenskommelse om produktionsövertid för en period framåt. På detta sätt kan igenkörningen av eftersläpet ske i planerade former. Det stora värdet med en överenskommelse är att det finns en möjlighet att planera för både övertid och ledigheter för ett antal veckor och helger framåt. Klubben betonade också att den beordrade övertiden från 05.00 ska upphöra.

Individens behov är också viktig
Frivillig övertid från 05.00 är helt okej, men att beordra övertid den tiden på dygnet är, likt beording på storhelger, inte acceptabelt.

De gemesamma kommentarer till kollektivavtalet beskriver att vid övertid ska det göras en avvägning mellan företagets behov och individens behov av rekreation och familjeliv. För många är rekretionen särskilt viktigt tidigt på morgonen och familjelivet särskilt viktigt på storhelger.

Företaget avvisade förslaget
Företaget har svarat att det inte är aktuellt med någon överenskommelse om produktionsövertid. Företagets bild vid förhandlingen var att eftersläpet tas igen med två dagars produktion på övertid och att med de insatser som görs för närvarande kommer dagsbalanserna att kunna hållas. Med detta upphör behovet av övertid.

Vi ser inte riktigt samma bild. Även om det sker förbättringar bedömer klubben att problemen riskerar orsaka störningar ytterligare någon tid och att övertidsuttaget kommer att fortsätta.

Vi har gjort det förr!  
Klubbens förhandlingskommitté påminde om att tidigare har företaget alltid haft ambitionen att träffa överenskommelser om igenkörning när vi hamnat i ett kritiskt produktionsläge med stora eftersläp. Klubben beklagar företagets ovilja att hitta gemensamma lösningar i ett besvärligt läge.

Igenkörning och övertid

Det har varit många produktionsstörningar på senare tid. Sammantaget har det bidragit till ett stort eftersläp som behöver tas igen. Utan överläggningar eller förhandlingar har företaget ensidigt bestämt ett antal åtgärder. En del av dessa kan ifrågasättas.

Ingen dialog
När det uppstår ett ansträngt produktonsläge har det tidigare alltid resulterat i någon form av dialog eller förhandling om åtgärder för att lösa det på bästa sätt. Att träffa en överenskommelse om en igenkörningsplan gynnar alla berörda. Så har det inte skett denna gång. Besluten om åtgärder har tagits utan att vare sig gruppstyrelser eller klubben inledningsvis varit kontaktade.

Omfattande övertidinsatser
Vid övertid som inte är tillfällig och som kan tänkas pågå över en period av 4 veckor eller mer, är det vanligt att ett produktionsövertidsavtal träffas. Anledningen till detta är att det ska gå att planera och ha en framförhållning, både för verksamheten men också för alla som berörs. Produktionsövertid har en något högre ersättning. Företaget har inte varit intresserade av en sådan lösning.

Frivilligt eller beordrat
Enligt Teknikavtalet finns en skyldighet att arbeta övertid såvida man inte har skäl för att slippa. En god idé är att alltid utgå från att försöka lösa övertidsbehov utan beordring. Erfarenheterna visar att det oftast går att lösa ett behov utan att ta till tvingande åtgärder. Klubben anser att företaget alltid ska söka en frivilliglösning i första skedet för att inte skapa onödig irritation.

Övertid från 05.00
Vid tidigare diskussioner när det har varit ett stort övertidsbehov har klubben varit tydliga med att det inte ska förekomma berordrad övertid mellan 05.00 och 05.48. Detta av respekt för att många har lång restid och att den tiden på dygnet lämpar sig dåligt för övertidsarbete.
Företaget har trots detta beordrad övertid mellan 0500 och 0548 på flera områden i fabriken. Klubben är kritisk till detta.

Det finns alternativ!
Tidigare har parterna kunnat hitta gemensamma lösningar när situationen varit ansträngd. En sådan lösning har varit att erbjuda frivillig övertid  från 05.00 och komplettera det med frivilligt övertid mellan 24.00 och 01.00. En sådan övertidsförläggning kräver en lokal överenskommelse.  Klubben har erbjudit en sådan lösning under förutsättning att övertiden är frivillig både morgon och natt.

Övertid valborg och 1:a maj
Det kommer att bli övertid även till helgen. Valborgsmässoafton räknas som vanlig vardag, medan 1:a maj är en storhelg med särskild betalningen enkligt ett koncernavtal. Med en sådan extrabetalning kan förhoppningsvis all övertd ske på frivillig väg.
I förhandlingar på koncernnivå har IF Metallklubbarna försökt få igenom att det inte ska gå beordra övertid på en storhelg. Det har inte lyckats. Men vår inställning är att beordrad övertid inte ska kunna ske på en storhelg, oavsett det är 1:a maj eller julafton.

Köra, stoppa, stänga..?

Problemen med tillgång på halvledare har varit känt en tid. Att det också skulle kunna ge störningar är kanske inte heller någon nyhet. Men att det skulle stänga ner produktion i slutmonteringsfabrikerna veckovis är däremot en nyhet som gör att frågorna hopar sig.

Det råder fortfarande oklarheter om vad produktionsstoppen i Tuve och Gent innebär för Umeåfabrikens del. Svaren är knapphändiga än så länge.

Den senaste informationen är att produktionen kommer att fortsätta ungefär som vanligt även om det blir en del störningar och neddragning av produktionstakten. Det kommer att göra det möjligt till att erbjuda ledigheter i viss utsträckning.

Klubben har försökt få ett tydligare besked än så eftersom man vid andra produktionsorter träffat överenskommelser om hur man ska hantera situationen i närtid. Från klubbens sida ser vi att konsekvenserna av att slutmonteringsfabrikerna stänger ner flera veckor blir större än vad som beskrivs.

Några initiativ till förhandlingar kring körsätt den kommande perioden har inte kommit från företaget sida.