Permitteringen avslutas

Under senare tid har det blivit uppenbart att avtalet om korttidsarbete inte stämmer överens med den faktiska situationen. Parterna har därför förhandlat utifrån de nya förutsättningarna. För alla arbetare avslutas korttidspermitteringarna den 12 juni.

Först helt stopp
När fabriken och hela Volvos industrisystem drabbades av leveransstörningar fick vi snabbt ett avtal på plats om korttidsarbete. Istället för plågsamma varselförhandlingar blev alla permitterade på heltid under 5 veckor eller mer. Det var en stor lättnad att regeringen skapade den möjligheten.

Därefter trevande uppstart
Efter den första tiden av helt stängd produktion kom uppstartsfasen. Det gjordes ett omfattande förarbete med riskanalyser och omställningar i fabrikslokalerna. De flesta har upplevt det som en trygg återgång till arbetet. Efter en så lång stängning och dessutom osäkerhet i materielleveranserna var produktionstakten låg. Tanken var att halvfartproduktion skulle gälla en tid.

Och nu full fart!
Mycket snart blev förutsättningarna ändrade. Den gamla orderkön, tillsammans med nyförsäljning, har visat sig betyda relativt höga produktionstakter. Idag är det i princip full fart på tvåskift i huvudflödet. Balanserna fram till semestern och därefter fram till oktober innebär att inte en enda dags permittering kommer att kunna läggas ut. Varje störning i produktionen kommer istället att innebära ett problem i leveranserna till Tuve och Gent.

Permitteringarna upphör
Parterna är överens om att upphöra med permitteringarna för all personal inom IF Metalls avtalsområde. Avtalet om korttidsarbetet löper till och med 12 juni.
Inom tjänstemannaavtalets område fortsätter permitteringarna att löpa i olika grad beroende på verksamhetens behov. Första linjens chefer och andra produktionsnära tjänstemän kommer att börja arbeta full tid och undantas därmed från fortsatt permittering.

Återbetalning 1,5 %
Omförhandlingen innebär att för perioden mellan 23 mars och 12 juni fastställs permitteringsgraden till 40 % för samtliga IF Metallare. Företaget kommer att återbetala 1.5 % av löneavdraget på 7.5 % eftersom vi har arbetat mer än 40 %. Det är inte fastställt när återbetalningen kommer att ske. Det blir någon gång i höst.
Från den 13 juni och framåt sker inget löneavdrag.

Tjänstemännen
För tjänstemännen kommer avtalet att fortsätta löpa till 22 september.  Vissa produktionsnära  funktioner kommer att undantas från fortsatt permittering efter 12 juni. Det blir ett fortsatt löneavdrag på 7,5 % för anställda inom tjänstemannaavtalet. Permitteringsgraden kommer att fastställas i efterhand och eventuell återbetalning ske efter avtalsperioden.

Högt tryck i produktionen
Ett motiv för företaget att omförhandla avtalet är att det finns risk för att ordinarie produktionstid inte kommer att räcka till. Att ha en fortsatt permittering och samtidigt behöva köra övertid rimmar dåligt mot innebörden i avtal om korttidsarbete.

Inställningen från klubbens sida är att så länge det handlar om frivillig övertid är det inget problem.

Vad händer sen?
Osäkerheten om produktionsvolymerna sista kvartalet 2020 finns kvar. Vad blir den nya nivå när den gamla orderkön är borta? Idag vill ingen spekulera om hur det kommer att se ut i slutet av året. De flesta bedömare tror dock att återhämtningen för den globala ekonomin kommer att ta tid och att efterfrågan på varor och tjänster kommer att ligga på en lägre nivå än före coronaepidemin.

IF Metallklubben utesluter därför inte att det kan bli aktuellt med ett nytt avtal om korttidsarbete under kvartal 4. I nuläget ser vi dock inget motiv i att fortsätta avtalet om korttidsarbete till den 22 september eftersom det inte finns utrymme för någon permittering.

Bra Karl-Petter, men ta ett steg till.

Utspelet från LO-ordföranden om att stoppa regeringens förslag om ”moderniserad arbetsrätt” är bra. Det som har läckt ut om innehållet ger bilden av ett långtgående förslag som gör anställda på små företag rättslösa vid uppsägningar.

Det är också utmärkt att LO-styrelsen tillstyrker motionerna om att hålla ett extra möte i slutet av augusti för att behandla LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. LOs styrelse går på linjen att lyfta ut ändringar i saklig grund-begreppet från förhandlingarna om de ska fortsätta.

Men det är mindre klart om LOs styrelse har samma tydliga inställning om att turordningsreglerna i LAS inte får försvagas. Det steget måste också tas.

Den pågående djupa samhällskrisen stöper om förutsättningarna för januariöverenskommelsen. Regeringen Löfvén har med coronakrisen fått många nya argument för uppfylla vallöftena om att ”avvisa förslag som undergräver anställningstryggheten”. Som TCO-ordförande var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bestämd i kraven på en ny regering efter valet: ”Vi vill inte se några försämringar av arbetsrätten”.

När LO 2017 begärde förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning var det för att komma till rätta med utsattheten och otryggheten för alla timanställda med SMS-jobb, inhyrda och de som går under allmän visstid.  Håll fast vid det! Försämrade turordningsregler för alla kan aldrig vara lösningen på ett samhällsproblem som stavas OTRYGG ARBETSMARKNAD.

Budkavlen Försvara turordningsreglerna i LAS har gått på lågvarv under coronakrisen, men vi kan ändå hälsa några nya lokala fackliga organisationer välkomna in i gemenskapen som vill försvara det som hela arbetar- och fackföreningsrörelsen var överens om före valet 2018. Förhoppningsvis kan Budkavlen komma upp i högre varv när regeringens utredning om arbetsrätten presenteras inom kort.

Konsekvenser av avtalet

Avtalet innebär att alla får ett avdrag med 7,5 % på månadslönen och övriga lönedelar som man skulle ha haft om man arbetat ordinarie skift. Avtalet sträcker sig under perioden 23 mars till 22 september. Men vad får det mer för konsekvenser? Betalas OB och SFT? Hur blir det med semestern? Vi reder ut några frågor kring detta.

Semester
Rätten till semester och semesterförläggning påverkas inte av avtalet. Huvudsemester är veckorna 29 – 32. Annan individuell förläggning kan förekomma.

På semester betalas full lön, men även semesterersättning och semestertillägg . Det gäller även om man tar ut enskilda semesterdagar utanför huvudsemestern. Rent tekniskt kan det bli så att löneavdraget på 7,5 % görs och att företaget lägger tillbaka löneavdraget för semesterdagen/dagarna månaden efteråt.

Avtalet påverkar inte vad som händer om man blir sjuk under semestern. Samma regler som vanligt.

Deltidare
De som arbetar deltid ingår i avtalet precis som övriga anställda. De ska då arbeta i proportion av sin ordinarie arbetstid.

Ledig med frånvarokodning
Vid ledigheter där företaget inte betalar lön sker ett löneavdrag till 100 % av den ordinarie månadslönen.
Vid frånvaro där företaget betalar lön, t.ex. komp, permission sker löneavdrag med 7,5 % för dessa dagar.
Vid sjuklön de två första veckorna betalar företaget sjuklön med ett löneavdrag på 7,5 % på 80 % som sjuklönen utgör.

Karensavdrag vid sjukdom
Företaget gör ett avdrag på samma sätt som vanligt. Under coronakrisen får man ansöka om att få karensavdraget ersatt av Försäkringskassan. Värdet av ett karensavdrag är schabloniserat till 700 kronor.

Kontantuttag ur kompbanken
Vid kontantuttag dras 7,5 % av summan som en konsekvens av avtalet.

Flextid
Flextid fungerar som vanligt. Ur avtalssynpunkt är tolkningen att lite flextid kan man bortse från.

Redovisningen till myndigheterna utgår från ordinarie arbetstidsmått för dagen. Företaget har inte kunnat svara på hur man gör vid uttag av flextid i form av hela dagar.

Hyvling av tidbanken
Koncernfacket har tagit upp en förhandling med företaget på koncernnivå om att höja eller ta bort gränsen för ”hyvling” av kompbanken sista oktober. Planerade kompledigheter riskerar att inte bli av och att man då hamnar över gränsen på 250 timmar. Företaget måste då betala ut detta på lön vilket knappast är en fördel om kassaflödet är ansträngt. Företaget är inte helt avvisande till idén, men vill avvakta hur situationen verkar bli till hösten innan man bestämmer sig.

Arbete och permittering

Under permitteringsperioden då alla var hemma ändrades förutsättningarna. Avtalet om korttidsarbete som skulle räcka i 10 veckor har förlängts till 6 månader. Bedömningen är att effekterna av corona kommer att bli långvariga. Syftet med den fortsatta permitteringen på 60 % fram till 22 september handlar till stor del om att undanröja hotet av ett varsel.

Lugn uppstart
Inför produktionsstart hade riskanalyser genomförts på företagsnivå, men också mer i detalj på områdesnivå.

Skyltning med information har genomförts, en del åtgärder är gjorda i pausutrymmen och på arbetsplatser och vissa arbetsrutiner har förändrats. Det är viktigt att alla känner sig säker på arbetsplatsen. Tid ska avsättas för samtal och genomgång under den första tiden.

Produktionstakter
Stor osäkerhet råder om vilken produktionstakt som kommer att bli det ”nya normala”. Det som finns att producera är delar av den orderkö som fanns före coronakrisen, samt inkommande nya ordrar.

Vår hyttproduktion kommer att bestämmas av hur Tuve och Gent planerar färdiga lastbilar för levererans till kund. Därför kan produktionen vissa veckor vara högre än vad som egentligen skulle behövas. Med tanke på att korttidsarbetet inleddes med sex veckors permittering kommer det att bli relativt många arbetspass fram till semestern.

Arbetssätt
Parterna är överens om att från vecka 20 och framåt är det ordinarie arbetstider för de som arbetar tvåskift. Produktionsplanering görs för två veckor framåt.

Utgångspunkten är att huvudflödet arbetar ordinarie arbetstid på tvåskift. Om behovet är mindre blir det permittering i slutet av veckan i form av hel- eller halvdagar. (fredag kan endast vara hel).

Varseltider vid förändring
Utökad permittering (hel eller halvdag): Före sista paus dagen före.
Utökat arbete: Veckan innan

Dessa varselregler är en huvudregel. Eventuella undantag från huvudreglen kan överenskommas från fall till fall.

Planering för vecka 20 och 21
Dessa veckor arbetar kaross, måleri och tillhörande material ordinarie tvåskift. Klämfredagen efter Kristi himmelsfärds dag är samtliga permitterade.

Kommande veckor fram till semestern är inte fastställda men sannolikt blir det ordinarie arbetstider fram till semestern.

Denna vecka, v. 19, har fått en speciell planering utifrån Tuves produktion. Det uppstod ett behov att behöva producera även under två eftermiddagar. Eftersom det var bestämt med dagtid och lugn uppstart för förmiddagsskiftet kommer eftermiddagsskiftet att börja kl. 16.00 måndag och tisdag.

Övriga områden
Det finns ännu inget fastställt om hur tre- och fyrskiftare ska arbeta. Räcker det med endast FM-skiftet eller måste även eftermiddagsskiftet arbeta? Hur övriga områden som inte är direkt kopplade till produktionsprocessen ska arbeta är inte klarlagt ännu. Det får kommande veckor utvisa.

Att hålla koll på timmarna
Innebörden i avtalet om korttidsarbete är att varje enskild anställd inte ska arbeta mer än 40 %.

Om den gränsen passeras kommer företaget att få ett lägre bidrag från staten och man blir också återbetalningsskyldig till den enskilde eftersom löneavdraget då ska vara lägre under hela avtalsperioden.
Det uppstår ingen skuld om det visar sig att man har arbetat mindre än 40 % under hela perioden.

För att hålla stenkoll på detta har det tagits fram räknesnurror och särskilda koder på Tidinfo. PL är ansvariga för att detta blir rätt och riktigt.

Klubben närvarande
Under hela avtalsperioden kommer representanter för klubben att vara närvarande på fabriken eller nås via telefon. Om du har frågor eller synpunkter så kan du alltid kontakta klubben.

Vad budkavlen handlar om

Budkavlen till försvar av turordningsreglerna i LAS är nu inne på sjunde veckan. Initiativet som startades av klubben i slutet av januari har fram till idag fått stöd av 58 lokala fackföreningar i 14 olika fackförbund. Det är en bra början för att visa på den medlemsopinion som klubben tror finns inom svensk fackföreningsrörelse i frågan. Trots att flera stora fackförbund lämnat förhandlingarna och det är högst osäkert om det kommer att komma ut något från de förhandlingar som ska återupptas i höst, är den lokala aktiviteten i frågan oerhört viktig.

Det är de lokala facken som hanterar uppsägningar. Det är lokala fackliga företrädare som träffar otrygga och oroliga medlemmar. Tillämpningen är lokal. Vad vi har att säga i frågan är värd respekt. Vi kräver ett stort mått av ödmjukhet av politiker och fackliga företrädare på central nivå som på olika sätt agerar i frågan. Vi värnar vår anställningstrygghet. Varför ska den bli en handelsvara eller ifrågasättas? Kom istället med förbättringar och förstärkning av anställningstryggheten för bemanningsanställda och andra utsatta grupper.

Vi vägrar rutscha nedåt på det sluttande planet som är den ”nya” arbetsmarknaden. Vi är på väg in i samma gamla unkna orättvisa som våra tidigare fackliga och politiska föregångare tvingade undan. Därför är budkavlen viktig.