Coronaaktiviteter på företaget

Varje vecka har både skyddet och klubben avstämning med företaget om coronaläget och aktiviteter i samband med detta. Klubben har i dessa diskussioner framfört synpunkter i syfte att minska smittspridning.

Få fall på Volvo – men samhällssmittan ökar
Fabriken har klarat sig relativt väl under pandemin. Totalt har det konstaterats 17 smittade under perioden. Det finns fortfarande pågående fall, men många är tillbaka i arbete. De flesta fallen har smittats utanför arbetet.

Förhöjda restriktioner
I samband med Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens nya restriktioner och råd ställs betydligt högre krav på alla att begränsa smittspridningen. Arbetsgivare ska till exempel underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån. Det görs nu i högre utsträckning än tidigare för vissa tjänstemannagrupper.

Arbete hemifrån
Där det är möjligt ska det inte vara någon skillnad mellan arbetare och tjänstemän. De allmänna riktlinjer som finns inom AB Volvo är desamma oavsett avtalsområde. Dessutom befinner vi oss i ett produktionsläge som kommer att innebära krav på

Oro
Det är dock få inom IF Metall avtalsområde som kan arbeta hemifrån. För produktionspersonal är trycket högt. Omfattande övertidsarbete planeras när material finns. Högre sjukfrånvaro leder till en ökning av in- och utlåning och därmed fler kontakter med andra. Många börja känna en olust kring detta.

Vad gör klubben?
Vid de träffar som varit den senaste tiden har klubben tagit upp följande frågor.

  • Öppna Harmoni för att minska trängsel under luncherna
  • Glesa ut i pausutrymmen, sära på mikrovågsugnar
  • Dela upp fika- och matraster där det är möjligt för att minska trängsel
  • Minska kontakten mellan skiften – slopa stämpling efter fullgjort arbete
  • Ändra det tänkta arbetssättet med ”PPP-poolen”.
  • Tillhandahåll munskydd för den som vi ha.

Måste jag lånas ut?
Största oron finns i att träffa personer utanför det egna laget. Många tar upp frågan om in- och utlåning i ett ansträngt produktionsläge och med ökad korttidsfrånvaro. Rätten att leda och fördela arbetet ligger hos arbetsgivaren. Klubben har dock betonat att i det känsliga läge vi befinner oss i ska inte företaget utöva arbetsledningsrätten så att enskilda personer känner stark olust utifrån smittspridningssynpunkt. På samma sätt som tjänstemän uppmanas att arbeta hemifrån ska arbetare kunna mötas med förståelse att man inte vill arbeta utanför egen grupp eller att andra ska komma in till den ordinarie gruppen. Uppstår sådana situationer bistår klubbens förhandlingskommitté.

Lokala riskbedömningar
Det är upp till alla att ta ett ansvar under pandemin. Som enskilda har vi ett ansvar. Företaget, dvs. arbetsgivaren har definitivt också ett ansvar att ordna verksamheten så att smittspridningen kan minska. Arbetsplatsen är de del av det sociala livet där vi träffar flest människor.

Inom varje grupp borde alla vara delaktig i en ständigt pågående riskbedömning. Från klubbens och skyddets sida uppmanar vi till att dessa riskbedömning genomförs och att hela gruppen blir delaktig.

Nu sluter vi oss samman mot hoten om försämringar i arbetsrätten

Sammanbrottet i LAS-förhandlingarna innebär att det första hotet mot anställningstrygghet och turordningsregler är undanröjt. Nu kan den fackliga fronten slutas för att ta kampen mot nästa hot.

 

När IF Metallklubben startade Budkavlen för att försvara turordningsreglerna i LAS skrev vi mycket bestämt:

Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.
Där är vi idag. Arbetsgivarnas krav på att kraftigt försämra turordningsreglerna och saklig grundbegreppet i LAS fick inte gehör. Den samlade fackföreningsrörelsen avvisade kraven. Att förhandlingarna bröt samman ska dock inte ses som en seger. Nu måste kampen för att stärka anställningstryggheten för dem med de sämsta villkoren på arbetsmarknaden hitta nya och bättre former. De första stegen i den riktningen kan tas redan i de stundande kollektivavtals-förhandlingarna.

Nästa hot mot arbetsrätten är regeringens utredningsförslag, den s.k. Toijer-utredningen. Den samlade fackföreningsrörelsen sågade förslaget när den presenterades. Nu måste det bli facklig verkstad, att gå från ord till handling. Utredningsförslaget kan inte tillåtas bli lag. I den kampen förväntar vi oss att hela arbetarrörelsen ställer sig på rätt sida.

IF Metallklubben reser nu en fråga: Är inte en politisk strejk en aktuell kampmetod om riksdagen tänker ta beslut som undergräver arbetsrätt och anställningstrygghet?

Vi menar att fackföreningsrörelsen kan och ska utlysa en sådan vid allvarliga hot om lagstiftning med udden riktad mot löntagarna. Vid sådana angrepp kan vi inte stå handfallna och lamslagna.

Umeå 2020-10-01

Styrelsen för IF Metallklubben vid Volvo Lastvagnar, Umeå

 

 

Hyr en Tärnastuga

IF Metall avd 3 och 4 äger tillsammans några stugor i Tärnaby. Som medlem har du möjlighet att hyra en stuga till förmånligt pris. Om det blir överbokning sker lottning. I november sker lottning av de veckor som blir överbokade våren 2021. Fortfarande finns chansen att uppleva en fin vecka eller helg i Tärnafjällen.

Intresserad? Ring 090-156570 och anmäl intresse.

Bristande respekt

Det hände före semester och det har hänt igen. Företaget har beordrat övertid mellan 05.00 och 05.48. Det har aldrig hänt förut. Inte ens när vi haft betydligt större eftersläp och riktigt krisläge. Klubbstyrelsen är starkt kritisk till företagets agerande.

Tidigare har övertid som legat vid den tidpunkten alltid varit frivillig. Det grundar sig på en insikt om att den tiden på dygnet inte lämpar sig för övertidsarbete av flera skäl. Det har funnits en respekt för att många inte orkar övertid så tidigt på morgonen, speciellt om det handlar om flera dagar i rad. Den respekten för individen upphör när
övertid beordras från 05.00.

I kommentarerna till Teknikavtalet står det: ”… reglerna för övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett tillfredställande resultat för både
arbetsgivaren och de anställda. Vid intresseavvägningen vägs således verksamhetsbehoven mot arbetstagarens behov av rekreation och familjeliv.”

De flesta som själva arbetar skift kan nog intyga att morgontimmen
mellan fem och sex är viktig för rekreationen. För många är nattvilan som man går miste om när man måste stiga upp en timme tidigare för att gå till jobbet nödvändig för att orka arbeta.
Det blir ett arbetsmiljöproblem när företaget beordrar övertid från 05.00. Det borde inte få ske!

Produktionsläget som uppstått den senaste tiden kan inte anses vara ett krisläge där alla till buds stående medel måste tas till. Och även om det var så ska övertid före skiftets början vara frivillig. Klubben har inte fått någon förfrågan om dispens för nattarbete för att istället förlägga övertid efter
eftermiddagsskiftets slut. Klubben är starkt kritisk till företaget i den
här frågan. Klubben har därför begärt förhandling och kräver att beordring inte ska ske.

Permitteringen avslutas

Under senare tid har det blivit uppenbart att avtalet om korttidsarbete inte stämmer överens med den faktiska situationen. Parterna har därför förhandlat utifrån de nya förutsättningarna. För alla arbetare avslutas korttidspermitteringarna den 12 juni.

Först helt stopp
När fabriken och hela Volvos industrisystem drabbades av leveransstörningar fick vi snabbt ett avtal på plats om korttidsarbete. Istället för plågsamma varselförhandlingar blev alla permitterade på heltid under 5 veckor eller mer. Det var en stor lättnad att regeringen skapade den möjligheten.

Därefter trevande uppstart
Efter den första tiden av helt stängd produktion kom uppstartsfasen. Det gjordes ett omfattande förarbete med riskanalyser och omställningar i fabrikslokalerna. De flesta har upplevt det som en trygg återgång till arbetet. Efter en så lång stängning och dessutom osäkerhet i materielleveranserna var produktionstakten låg. Tanken var att halvfartproduktion skulle gälla en tid.

Och nu full fart!
Mycket snart blev förutsättningarna ändrade. Den gamla orderkön, tillsammans med nyförsäljning, har visat sig betyda relativt höga produktionstakter. Idag är det i princip full fart på tvåskift i huvudflödet. Balanserna fram till semestern och därefter fram till oktober innebär att inte en enda dags permittering kommer att kunna läggas ut. Varje störning i produktionen kommer istället att innebära ett problem i leveranserna till Tuve och Gent.

Permitteringarna upphör
Parterna är överens om att upphöra med permitteringarna för all personal inom IF Metalls avtalsområde. Avtalet om korttidsarbetet löper till och med 12 juni.
Inom tjänstemannaavtalets område fortsätter permitteringarna att löpa i olika grad beroende på verksamhetens behov. Första linjens chefer och andra produktionsnära tjänstemän kommer att börja arbeta full tid och undantas därmed från fortsatt permittering.

Återbetalning 1,5 %
Omförhandlingen innebär att för perioden mellan 23 mars och 12 juni fastställs permitteringsgraden till 40 % för samtliga IF Metallare. Företaget kommer att återbetala 1.5 % av löneavdraget på 7.5 % eftersom vi har arbetat mer än 40 %. Det är inte fastställt när återbetalningen kommer att ske. Det blir någon gång i höst.
Från den 13 juni och framåt sker inget löneavdrag.

Tjänstemännen
För tjänstemännen kommer avtalet att fortsätta löpa till 22 september.  Vissa produktionsnära  funktioner kommer att undantas från fortsatt permittering efter 12 juni. Det blir ett fortsatt löneavdrag på 7,5 % för anställda inom tjänstemannaavtalet. Permitteringsgraden kommer att fastställas i efterhand och eventuell återbetalning ske efter avtalsperioden.

Högt tryck i produktionen
Ett motiv för företaget att omförhandla avtalet är att det finns risk för att ordinarie produktionstid inte kommer att räcka till. Att ha en fortsatt permittering och samtidigt behöva köra övertid rimmar dåligt mot innebörden i avtal om korttidsarbete.

Inställningen från klubbens sida är att så länge det handlar om frivillig övertid är det inget problem.

Vad händer sen?
Osäkerheten om produktionsvolymerna sista kvartalet 2020 finns kvar. Vad blir den nya nivå när den gamla orderkön är borta? Idag vill ingen spekulera om hur det kommer att se ut i slutet av året. De flesta bedömare tror dock att återhämtningen för den globala ekonomin kommer att ta tid och att efterfrågan på varor och tjänster kommer att ligga på en lägre nivå än före coronaepidemin.

IF Metallklubben utesluter därför inte att det kan bli aktuellt med ett nytt avtal om korttidsarbete under kvartal 4. I nuläget ser vi dock inget motiv i att fortsätta avtalet om korttidsarbete till den 22 september eftersom det inte finns utrymme för någon permittering.