Förenade Liv

Volvoklubben Umeå – Förenade Liv

  • Subventionerad livförsäkring och olycksfallsförsäkring heltid för metallmedlem.
  • Medlem kan medförsäkra maka/make/sambo i grupplivförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring.
  • Sjukförsäkring för medlem, tre nivåer.
  • Barn och ungdomsförsäkring, tre nivåer, en avgift oavsett antal barn.

Från 2008-01-01 har Volvoklubben och Förenade Liv ett utökat avtal om olycksfall heltid och fritid.

Omkostnadskapital (gäller på fritiden).
Denna del av olycksfallsförsäkringen gäller endast olycksfall som inträffar på fritiden. Omkostnadskapital kan lämnas om den försäkrade som en direkt följd av en och samma olycksfallsskada blivit arbetsoförmögen. Ersättning utbetalas vid sjukskrivning längst i 24 månader. Särskild ersättning lämnas med ett engångsbelopp på 500 kr om den försäkrade inom 3 dygn blivit inskriven på sjukhus för sjukhusvård inom norden. Den som råkar ut för olycksfall i arbete eller på fritiden ska snarast uppsöka vård för behandling och eventuell sjukskrivning. Detta underlättar anmälan till försäkringsbolag.

Observera att du som medlem inte kan komma åt information om dina försäkringar i Förenade Liv. Skicka e-post tilltommy.naslund@volvo.com med förfrågan, så kan information förmedlas.

För ytterligare information om IF Metall Volvoklubbens gruppförsäkringsavtal, försäkringar, avgifter, försäkringsvillkor, blanketter m.m. Länka vidare till Förenade Livs hemsida och gruppavtal 10437 och 10438. På denna hemsida kan du som medlem få ytterligare information om gruppförsäkringsavtalet.www.forenadeliv.se/volvoklubben