Frånvarokoder

Kod
Förklaring från företaget i Tidinfo
Metalls kommentarer till koderna
10
Sjukdom eller arbetsskada
Dag 1: Är karensdag och ger fullt löneavdrag. Karendagen kan kodas del av dag vilket då inte ger en hel dags avdrag.
Dag 2-14: Företaget betalar sjuklön med idag 80% av lönen.
Från dag 15: Ingen lön från Volvo, Försäkringskassan betalar sjukersättning.
13
Sjukdom, arbetsskada eller rehabilitering 25%, 50% eller 75%.Kod 13 skall anges på samtliga dagar under sjukperioden. Jobbar du tex varannan dag skall även dagarna du arbetar kodas med kod 13, men med noll i timmar

Det är inte ovanligt att Försäkringskassan står för ersättningen trots att man är på arbetet och stämplar in. Det kallas rehabiliteringsersättning.

Om lön betalas ut av Volvo eller Försäkringskassan avgörs vid varje enskilt fall. Här måste den enskilde själv vara medveten om vad som gäller för just dig.

PL har en vikig uppgift att se till att det blir rätt timmar om man använder kod 13.

20
Permission Kort ledighet med lön
Följande permissionsorsaker finns i avtal.

– Eget bröllop
– Egen 50-årsdag
– Nära anhörigs död
– Nära anhörigs begravning
– Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig
– Flytt till annan adress
– Besök hos läkare och tandläkare.

För ytterligare information om permissionsregler hänvisar vi till det nyligen tecknade koncernavtalet om permission

21
Studietjänstledighet Enligt studieledighetslagen
Lönen spärras vid studieledighet och ger ett fullt dagsavdrag. Om man arbetar på lov och ledigheter så ska speciell blankett användas för att vara säker på att man får rätt lön.

Kontakta metallklubben eller PL för att få mer information om detta.

23
Facklig utbildning Enligt studieledighetslagen
Kod för de som går facklig utbildning men inte är förtroendevald. Timavdrag kommer att göras på lön.
25
Tjänstledighet Skall vara beviljad av chef
Tjänstledighet ger dagsavdrag om tjänstledigheten är en dag eller mer. Tjänstledighet ger timavdrag om den är del av dag.
28
Politiska uppdrag
För den som har politiska uppdrag, om man av uppdraget inte får en ersättning som motsvarar lönen så kompenserar Volvo för inkomstbortfallet. Kontakta klubben för vidare information.
35
Ogiltig frånvaro
Ger ett timavdrag på lönebeskedet.
40
Föräldraledighet
Tjänstledighet ger dagsavdrag om tjänstledigheten är längre än fem dagar. Tjänstledighet ger timavdrag vid frånvaro upp till femdagar.

Kom ihåg att söka ersättning med 10% från Volvo på speciell blankett om du är föräldraledig. Du måste även anmäla föräldraledigheten för att få premiebefrielse för avtalspension SAF-LO. Kontakta metallklubben. Ger ingen OB. eller skiftformstillägg.

45
Tillfällig vård av barn. Vid barns sjukdom och 10 pappaledighetsdagar
Ger timavdrag på lönebeskedet. Ger ingen OB eller skiftformstillägg.
48
Närståendevård. För vård i livets slutskede, kräver läkarintyg
Tim eller dagsavdrag, beroende på frånvarons längd.Ger ingen OB eller skiftformstillägg.
50
Militär grundutbildning
Ingen kommentar för närvarande
51
Repetitions- Civilförsverksamhet
Ingen kommentar för närvarande
52
Reservofficersövning
Ingen kommentar för närvarande
54
Annan militärtjänstgöring
Ingen kommentar för närvarande
55
Facklig verksamhet med lön. Endast förtroendevalda
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med. Denna kod ska användas vid all instämplad tid där man utför förtroendemannauppdrag.
56
Facklig utbildning med lön. Endast förtroendevalda.
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med. Denna kod ska användas vid all instämplad tid där man utför förtroendemannauppdrag.
57
Facklig verksamhet utan lön. Endast förtroendevalda
Ger timavdrag. Ger ingen OB eller skiftformstillägg
58
Facklig utbildning utan lön. Endast förtroendevalda.
Ger timavdrag. Ger ingen OB eller skiftformstillägg
59
Skyddsombudsarbete med lön.
Endast förtroendevalda.
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med. Denna kod ska användas vid all instämplad tid där man utför förtroendemannauppdrag
60
Semester. Deltidare kan endast koda på sina arbetsdagar.
Ger semesterersättning. Ger ingen OB eller skiftformstillägg
70
Tjänsteuppdrag
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med.
71
Kompensationsledighet ur tidbank.
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med
72
Kompensationsledighet ur skiftbank (ATK-bank).
Ger inget löneavdrag. Glöm inte att kontrollera att ersättningskoden för OB finns med
83
Intern/Extern kurs
Ingen kommentar för närvarande
84
On the job training
Ingen kommentar för närvarande