Lönesystem

Många har frågat sig hur man ska utforma ett lönesystem som påverkar arbetsorganisationen positivt, som ger löneutveckling, är rättvist och är lätt att förstå. Många har funderat, men få har kommit med bra svar. Metallklubben ger här en beskrivning av vårt lönesystem och hur det påverkat löneutveckling, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Befattningslön där utveckling i arbete ger högre lön
Här på Lastvagnar i Umeå har vi ett avtal om befattningslönesystem, där utveckling i arbete ska ge utveckling i lön. Klartext innebär det att den som tar på sig fler arbetsuppgifter och större ansvarsuppgifter får också en högre lön. Utveckling kan ske både som individ i en befattningstrappa och som grupp i ett gruppåtagande. Här följer en sammanfattning av lönesystemets olika komponenter och det regelverk som styr lönesättning och löneutveckling.

Lönekomponenter

Grundlön Som grundlön har vi definierat de grundläggande kunskaper som behövs för att börja arbeta här på Volvofabriken. Beroende på var man börjar arbeta ärgivetvis kraven olika, men betalningen för grundlönesteget är identisk över hela fabriken.

Befattningssteg
På varje avsnitt i fabriken har i analyserat de ingående arbetsuppgifterna so helhet. Utifrån dessa arbetsuppgifter har vi definierat den svårighetsgraf och de krav som varje arbetsuppgift har. Utifrån denna omfattande beskrivning har vi skapat en befattningsutvecklingstrappa i 5 steg. Där alla har möjlighet till utveckling i lön och arbetsinnehåll Den som inte vill utveckla sig mer och ta på sig fler arbetsuppgifter behöver heller inte göra detta.

Grupptillägg
Grupptillägget har lite olika utformning beroende på vart i fabriken man arbetar. Detta exempel kommer från karossfabriken. Grupptillägget är indelat i fyra delar där varje del är värd 250 kr extra per månad. Om gruppen so helhet tar på sig ansvaret för de definierade arbetsuppgifter i respektive steg så erhåller samtliga gruppmedlemmar detta tillägg.

Anställningstidstillägg
Vi har ett anställningstidstillägg på företaget som idag är utformat i fyra steg. Den högsta nivån i anställningstidstillägg man kan uppnå är 730 kr/mån. (år 2004) Då ska man ha arbetat mer än 15 år på företaget.

Bonus
Vi har en överenskommelse om bonus med företaget. Den varierar beroende på utfallet av de parametrar som gäller varje år. För år 2004 är det leveransprecision, kvalité och produktivitet som är de faktorer som påverkar bonusutfallet. Bonusen kan variera mellan 0 och 24.000 kr per år.

Helheten Klubbstyrelsen och medlemmarnas uppfattning är att det lönesystem vi har på ett bra sätt motiverar och engagerar i det dagliga arbetet. Lönekomponenterna är väl balanserade och ger utvecklingsmöjligheter för individ och grupp.

Lönesystemet har det under de senaste fem åren gett oss en löneutveckling som har varit positiv.

Problemen har i första hand varit att hålla alla de olika befattningsbeskrivningarna uppdaterade.

Regelverket
I den överenskommelse vi har med företaget finns ett regelverk som är hjälp och stöd till både metallmedlemmarna samt produktionsledare och driftschefer. Här redovisar vi några av de mest centrala delarna i regelverket

Lönesättning
I avtalet ståt ” minst fyra gånger per år sker en befattningsrevision. Revisionen sker mellan produktionsledare och arbetsgrupp.”

För oss metallare innebär det att alla i arbetslaget vet vad alla andra tjänar, dessutom är man med och lönesätter arbetskamraterna. Det är objektiva kriterier som ska lönesättas, vilket inte ger utrymme för subjektiv chefslönesättning.

Allas rätt till utveckling
Denna del i avtalet är mycket viktig. Eftersom vi är överens om en ganska stor spridning mellan högsta och lägsta lön, måste också systemet ge alla möjlighet att komma till de högre befattningsstegen. den avtalsskrivningen har varit en viktig motor i utvecklingen av arbetet för många arbetslag och grupper på fabriken.

Lönegarantier………
Avtalet innehåller både en om lönegaranti. Det innebär att alla inom ett visst antal år har rätt att utvecklas upp till steg fyra av sex möjliga befattningssteg. Det ställer krav på företaget att tillhandahålla kompetensutveckling så att de inte måste betala högre lön utan att som företag kunna använda den kompetens som man betalt för.

…… och löneavdrag
Det finns i avtalet en möjlighet till lönesänkning. Om man som anställd slutar att utföra arbetsuppgifterna riskerar man att tappa i lön. Löneökning sker efter förhandling och efter det att den enskilde har fått möjlighet att fortsätta utföra arbetsuppgifterna.