NYA KARENSAVDRAGET

Nytt karensavdrag

Som vi tidigare skrivit på hemsidan så har Riksdagen antagit en ny lag från 1 januari 2019 som ändrar löneavdraget för karens vid sjukdom. Denna lagändring finns nu inarbetad i vårt centrala kollektivavtal.

Den största förändringen är att det alltid görs ett karensavdrag om sjukfrånvaron blir mer än en genomsnittlig arbetsdag. Tidigare var karensen den första sjukdagen eller del av den dagen om sjukdomen inträffade under dagen.

Löneavdrag och sjuklön

Liksom tidigare sker ett timavdrag för sjukfrånvaron. Lika är även sjuklönen på 80 % av din aktuella lön.

Karensavdrag, så funkar det

  • Om man arbetar lika många timmar 5 dagar i veckan blir det samma belopp i pengar för karensavdraget som den tidigare karensdagen för en heldag.
  • Är man sjuk lika med eller fler timmar än den genomsnittliga arbetstiden får man alltid helt karensavdrag. Exempelvis går hem 2 timmar före arbetsdagens slut en tisdag och blir fortsatt sjuk onsdag så fortsätter karensavdraget på onsdag tills den genomsnittliga arbetstiden uppnåtts.
  • Om man är sjuk kortare tid än genomsnittliga arbetstiden så blir det bara timlöneavdrag för de timmar man är sjukfrånvarande.
  • Det kan aldrig bli karensavdrag för dagar som saknar arbetstid.

Karensavdrag, några exempel

Från 1 januari gäller att det blir ett avdrag som grundar sig på den snitt-arbetstid man har per dag. Snittarbetstiden kan vara allt från lika med den dagliga arbetstiden när alla dagar har lika lång arbetstid, till snittet per dag på 4 veckor för våra fyrskift eller snittet per dag för 10-veckorsscheman. Några exempel:

Dagtid med varannan fredag med 8,7 timmar:      
Karensavdraget blir 7,8 timmar

Dagtid med 4,7 timmar på fredagar:                                           
Karensavdraget blir 7,9 timmar

Tvåskift med halv fredag:                                                               
Karensavdraget blir 7,8 timmar

Stående eftermiddag med 9 timmar per kväll:                        
Karensavdraget blir 8 timmar

Stående förmiddag med 5,2 timmar fredag:                            
Karensavdraget blir 7,6 timmar

Treskift produktion:                                                                        
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Fyrskift:                                                                                              
Karensavdraget blir 7,2 timmar

Klubbens nomineringsmöte

Torsdag 24 januari genomför IF Metall klubben sitt nomineringsmöte. Alla medlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag. 
På dagordningen finns också en aktuell förhandlingsrapport.

Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen samt även ytterligare några klubbuppdrag. Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram måste föra fram det till valberedningen eller själv delta på nomineringsmötet.

Tid och plats för mötet:
Dag: Torsdag 24 januari
Tid: kl. 13.30 – 14.30
Plats: Stora föreläsningssalen UA

För att närvara på mötet måste Du begära och få ledigt. Deltar Du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet.

Får du ej ledigt men vill nominera någon till uppdrag så kontakta valberedningens sammankallande Mikael Eriksson  på  mikael.k.eriksson@volvo.com

Valberedningens förslag:
Ordförande:
Jan-Olov Carlsson (omval)

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Pettersson (omval)
Carola Andersson (omval)
Carina Eriksson (omval)
Åsa Dahlsten (omval)

Ersättare:
Marie Landström (omval)
Margareta Johansson (omval)
Richard Berglund (omval)
Dan Nilsson (nyval)

Löneavtal 2019 klart!

Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar.

Det blev ett löneavtal på 2,5 % utan några villkorsändringar.Tredje avtalsåret
Förhandlingen gällde det tredje avtalsåret i det centrala avtalet. Det börjar gälla 1 april 2019 och räcker till 31 mars 2020.


Centrala avtalet
Det centrala avtalet innehåller en pott på 1.7 % och en löneöversyn på 0,5 %. Löneöversyn innebär att om det har förekommit löneglid-ning under året ska dessa 0,5 % minska med löneglidningen.

I det förra koncernavtalet fanns dessutom ett ”lån” på 0,2 % ur dessa 0,5 %. I praktiken fanns det inte så mycket kvar av löneöversynen om det centrala avtalet hade tillämpats exakt som det var tänkt.


Förhandling
2018 har varit ett mycket framgångsrikt år för AB Volvo. Konjunkturen ser fortsatt god ut även för det kommande året. Det var klubbarnas utgångspunkt inför förhandlingarna.

Koncernklubbarna hade förväntningar på att resultatet skulle bli bättre än centrala avtalets riktmärke. Dessutom var klubbarna också tydliga med att en högre nivå inte skulle nås genom att försämra och ”sälja ut” andra avtalsvillkor.


Resultat av förhandlingarna

A Pott på 2.35 %
Lönerna kommer att i snitt öka med ca 780 kr/mån från 1 april.

B Företagspension
Den 1 januari 2019 höjdes företagspensionen till 690 kr/mån. Det tack vare den indexuppräkning som finns i avtalet. Den 1 april kommer företagspensionen att öka med ytterligare 60 kr som ett resultat av årets förhandling. Då blir insättningen 750 kr/mån. Värdet av höjningen är ca 0,15 %.

C OB- och övertid
Från 1 april kommer OB- och övertidsersättningar att öka med 2,0 %.

D Volvosteget
Från 1 april blir den nya lönen för Volvosteget 19 012 kr/mån.

E Delpensionspremie
Som ett resultat av det centrala avtalet kommer också insättningen till delpension att öka med 0,3 % från den 1 april.

Den kommer då att utgöra sammanlagt 2,2 % av löneunderlaget.


Vad händer nu?
Koncernavtalet godkändes av ett gemensamt förtroendevaldamöte i måndags. Nu ska värdet av koncernavtalet förhandlas lokalt och anpassas till det lokala lönesystemet.

Tanken är att det ska kunna ske under januari så att de nya lönerna kan vara fastställda i början av februari. På så sätt garanteras att de nya lönenivåerna finns med på aprillönen.

Kring dessa lokala förhandlingar kommer mer information i Trycket innan något blir fastställt.

Mertidsbanken vid årsskiftet!

Klubben får en del frågor om företaget klarar att hantera ”nollning” av mertidsbanken. På följande sätt fungerar det.

  • Vid årsskiftet ska mertidsbanken justeras till noll.
  • De som har timmar över noll får timmarna överförda till kompbanken.
  • De som har timmar under noll får timmarna avskrivna.  

”Nollningen” kommer dock inte att synas i tidinfo förrän i början av februari. Det beror på att tidkorten för december ska vara attesterade, vilket sker i början av januari. Därefter ska lönekörningen för december genomföras.

Så i februari ska var och en kunna se justeringen av mertidsbanken som genomfördes vid årsskiftet.  Minustiden vecka 1 och plustiden vecka 2 kommer inte att påverka ”nollningen” av mertidsbanken vid årsskiftet.