Arbetsorganisationen

Hur arbete organiseras är inte något förutbestämt av Gud eller andra. Tittar vi tillbaka i historien så kan man konstatera att arbetsdelning nästan inte förekom i människans tidiga historia. Industrialismen innebar att arbetsdelningen ökade ytterligare. I samband med bilindustrin intåg på arenan så skapades löpande bandet. De som som arbetare i bilindustrin behövde inte använda hjärnan, utan det var andra som skulle ”tänka”. Detta kan betraktas som en förslavning av mänsklig tankekraft och initiativförmåga. Det är inte mycket som hänt inom industrin sedan dess. Alltför många arbeten är innehållslösa och monotona. Från 1993 till 2002 hade vi ett avtal om arbetsorganisatio tillsammans med företaget. Företgate valde att säga upp avtalet med motiveringen att vi metallare hade för stor makt. Vi är dock eniga med företaget att utforma en partgemensam policy i frågan om hur arbetet ska organiseras. Vi redovisar här våra efarenheter kring arbetsorganisation på företaget.

På företaget har vi ett grupporganiserat arbete, där gruppen är den minsta organisatoriska enheten. Vi har försökt att tillföra så mycket arbetsinnehåll som möjligt för att arbetet ska vara innehållsrikt och varierat för de flesta av arbetarna. De erfarenheter som finns redovisade bland de som arbetar här är att de har fått en helt annan stolthet i arbetet samt att de också fått ett mer avrierat och ansvarsfyllt arbete. Vårt exempel kommer här från karossfabriken.

Bra förutsättningar krävs
En av de viktigaste delarna för att lyckas med en arbetsorganisatorisk förändring är att man har bra grundförutsättningar. Det handlar bland annat om att det ska vara fysiskt möjligt att fungera som arbetslag. Några av de kriterier som vi satt upp är:

  • Rätt till gruppmötestid minst 1 timme per vecka
  • Cirka 12 medlemmar i varje grupp
  • avgränsad geografisk yta
  • definierat arbetsinnehåll
  • överenskomna spelregler inom gruppen

Den kanske viktigaste enskilda punkten i grundförutsättningen är att gruppen har och tar sin rätt att hålla gruppmöten.

Utvidga arbetet

Att utvidga arbetsinnehållet med arbetsuppgifter sker oftast genom rotation av arbetsuppgifterna. Alla delar på de ”bra” och de ”dåliga” arbetsuppgifterna.
Från att tidigare ha utfört samma arbetsuppgifter så blev det fler och mer varierade arbetsuppgifter i produktion det handlar om att gå från den lilla cirkeln till den större.

 

 

 

 

Berika arbetet


För att berika arbetsinnehållet så har vi tillfört arbetsuppgifter som normalt legat hos andra yrkeskategorier. Vår idé med detta är att ett vanligt produktionsarbetet inte ska vara lätt att lära sig att man har lärt sig arbetsuppgiften p några få dagar. På många metallarbetsplatser är enda sättet att utveckla sig att söka sig tillandra arbetsuppgifter. Vi har med vår arbetsorganisation valt ett system
där man ska kunna utve
ckla sig i sitt eget arbete inte från det. Vi har ett antal samordnarfunktioner där alla har rätt och möjlighet att bli samordnare och specialisera sig inom detta område.

På kaross fabriken har vi till exempel tillfört följande delar för att berika arbetet:

 

 

Personal, där flera av de arbetsuppgifter som normalt görs av produktionsledare, idag utförs av gruppsamordnarna i gruppen. De gruppsamordnare som kommit längst ska klara av
att ersätta produktionsledaren.

 

                 

       

Kvalité, där kvalitetssamordnaren ska utför en mängd arbetsuppgifter för att utveckla och förbättra kvalitén. kvalitetssamordnaren har tagit över flera av de arbetsuppgifter
som tidigare låg på kvalitetsavdelningen

 

 

               

Teknik, där gruppens tekniksamordnare utför många av de arbetsuppgifter som tidigare teknikerna gjort, Tekniksamordnarna har bland annat till uppgift att gå igenom
analyser av arbetet att komma med förslag på tekniska lösningar för att utveckla och förbättra arbetet.

 

 

 

         

 Underhåll, där varje grupp har ett antal underhållssamordnare som genomför underhållsinsatser i gruppen och är ansvarig för att bevaka underhålls nivån i den egna produktionsutrustningen.

 

 

Stöd till grupperna
En av de faktorer s för att lyckas i ett arbetsorganisatoriskt förändringsarbetet är att grupperna har ett tillräckligt stöd. Det stödet måste komma från flera håll.

     Produktionsledaren måste förändra sitt sätt att arbeta så satt han i första hand stöder och utvecklar gruppen. Inte detaljstyr utan målstyr istället.

 

 

   Den fackliga organisationen har en viktig uppgift att teckan avtal som gör att arbetslagen har bra spelregler att arbeta med. Fackliga organisationen
ska också engagera och motivera grupperna i deras arbete.

 

 

Produktionsteknik och teknikerna måste på fabriksgolvet inse att mycken kompetens finns i arbetslagen. De har en viktig del i förutsättningarna för att bryta ramar och få arbetslagen att utvecklas i en positiv riktning.

 

 

  Företagsledningen, där det måste finnas ett engagemang och intresse för att utveckla verksamheten. Förtroende för att medarbetarna kan och vill ta ansvar.

 

 

     

  Tillsamman utvecklar det gruppen Sammantaget skapar detta an helhet där gruppen inte utelämnas 
Det ger produktionsgrupperna bra förutsättningar att utvecklas.