Regelverket

Lönesättning

Närmaste chef är ansvarig för lönesättning och att lönerevision sker vid de fastställda tidpunkterna. Den individuella lönesättningen grundar sig på objektiva krav och minimitider i olika befattningsnivåer.

Utvecklingsplan

Närmaste chef ska tillsammans med medarbetaren upprätta en utvecklingsplan som syftar till en personlig utveckling i arbetet så att man kan ta på sig mer kvalificerade och ansvarskrävande uppgifter. Ett stöd för denna utvecklingsplan bör vara de krav och uppgifter som utgör utgångspunkten för befattningsutvecklingen, den så kallade ”plattformen”. Plattformen är inte ett lönesättningsdokument för tarifflönerna i steg 2 till 4.

Lönerevision

Inför de lönerevisioner som berör befattningssteg 5, 6 och i förekommande fall 7, samt grupptillägg/list går produktionsledaren tillsammans med gruppen eller med personer som utsetts av gruppen, igenom vilka som är aktuella för löneuppflyttning. Om inte enighet kan nås om formerna för detta arbete ska det ske mellan PL och representanter för gruppen. Produktionsledaren sammanställer och attesterar revisionsunderlagen Om det vid dessa lönerevisioner inte går att uppnå enighet kan Metall begära att frågan ska lösas i förhandling.

Samordnare/specialister

Samordnare och specialister utses i MBL-förhandling mellan parterna. Tilldelning av samordnar/specialisttillägg fastställs i samband med dessa förhandlingar under förutsättning att befattningskraven är uppfyllda.

Attest av närmast högre chef

NNärmaste högre chef ska godkänna samtliga lönerevisioner. För steg 7 gäller dessutom att ett slutgiltigt godkännande ska ske i förhandling mellan parterna på företagsnivå. Information ska ges till den fackliga organisationen om denne har för avsikt att inte godkänna en föreslagen lönerevision.

Lönerevision inom lönesystemet

Lönerevision som berör individuell befattningslön i steg 5, 6 och 7, samordnartillägg och grupptillägg/list ska utföras två gånger per år. Löneunderlag ska inlämnas senast den 10 mars och den 10 oktober. Ny lön gäller från och med den 1 april respektive den 1 november. (Det första revisionstillfället ska ske i samband med den årliga centrala lönerevisionen)

Löneändring kräver utfört arbete

För förändring av befattningslön eller grupptillägg/list krävs att medarbetaren/na utför de nya arbetsuppgifterna som föreskrivs.

Tarifflöner

Tarifflönerna från steg 2 till 3, och steg 3 till 4 hanteras automatiskt i systemet och löneuppflyttning sker månadsvis. Tarifftiden i steg 2 – 4 är liktydigt med anställningstiden på Volvo LV, Umeå, med undantag av ej kvalificerande frånvarotid som redovisas nedan. Tarifftiden fortsätter alltså att löpa även vid byte av arbete under tiden.

Återanställning

Vid återanställning inom ett år till samma befattning räknas den tidigare tiden in i tarifftiden.

Minimitider i tariffen 2-4

Minimitiderna är införda som begränsningsregel i lönesystemet.
Steg 2 Minimitid 12 månader
Steg 3 Minimitid 12 månader
Steg 4 Minimitid 24 månader
Efter fullgjord tarifftid på 48 månader kan medarbetaren placeras i befattningslönesteg 5 förutsatt att kraven är uppfyllda. Tarifftiden är inte kopplat till befattning.
Föräldraledighet och långtidssjukskrivning är kvalificerande tid. Tjänstledigheter för studier, prova annat arbete eller annan beviljad tjänstledighet är ej kvalificerande tid om den sammanhängande tjänstledigheten är längre än en månad. Inom Underhålls område är ingångslönen steg 4 utan tarifftid.

Undantagsregel

I undantagsfall kan parterna komma överens om inplacering i lönesystemet utan att tarifftiden är genomförd. En sådan åtgärd kan endast fastställas i förhandling på företagsnivå.

Regler för befattningslönetrappan

Minimitider i befattningsnivå 5
För befattningssteg 5 gäller 24 månaders minimitid. Med minimitiden i steg 5 avses tiden i en och samma befattning. Inget missgynnande får ske vid föräldraledighet. Föräldraledighet är kvalificerande tid och vid revisionstillfälle ska en föräldraledig person bedömas på samma sätt som om personen befunnit sig i arbete under ledigheten.

Regler för grupptillägg

Minimitid i grupp innan grupptillägg/list
Grupptillägget är ett tillägg som ges lika till alla i gruppen oavsett var man befinner sig i den individuella utvecklingen. För nya medlemmar i gruppen (omplacerade eller nyanställda) bedömer PL och gruppen, eller personer som utsetts av gruppen, tillsammans om och när personen deltar på samma villkor som övriga i gruppen. Gruppmedlemmar som är föräldralediga ska revideras som om de arbetade.

Minimitid nyanställda

Sex månader i gruppen är en minimitid innan grupptillägg kan tilldelas för nyanställda.

Minimitid omflyttning/omplacering

Tre månader i gruppen är minimitid vid intern omflyttning/omplacering.

Regler vid ej fullgjort uppdrag, lönesänkning

Lönesänkning kan bli konsekvensen om en medarbetare eller en grupp inte utför de arbetsuppgifter som ingår i befattningsstegen eller i grupptillägg/listen. Begäran om lönesänkning kan göras av chef, arbetslag eller facklig organisation. Det är närmaste chef som ska handlägga ärendet. Lönesänkning kan ske först efter förhandling med den fackliga organisationen och förutsätter att parterna är överens.

Normalfallet är att den enskilde eller gruppen inom två månader ska kunna visa att det finns intresse och kunskap att utföra arbetsuppgifterna. Lönesänkning kan också genomföras direkt om parterna är överens. Justerat förhandlingsprotokoll ska delges lönekontoret. Befattningssteg som sänks eller grupptillägg som tas bort i förhandling sätts ej på avräkning.

Denna regel gäller ej vid omplacering. Då ska istället avräkningsreglerna tillämpas.

Sänkning i befattningssteg eller individuell list

Om en medarbetare inte utför arbetsuppgifterna i aktuell befattningsnivå ska lönen sänkas ett befattningssteg om inte den enskilde kan visa på vilja och kunskap att utföra arbetsuppgifterna.

Sänkning av grupptillägg/list för enskild gruppmedlem

Enskild gruppmedlem kan fråntas ett tilldelat grupptillägg/list om personen inte delar arbetssätt med gruppen eller på annat sätt visar ointresse för gruppens utveckling och resultat. På samma grunder är det möjligt att på individnivå inte tilldela ett grupptillägg/list tillsammans med övriga gruppmedlemmar.

Sänkning av grupptillägg/list för hel grupp

En grupp som inte längre utför arbetsuppgifter som ingår i grupptillägget/listen eller som inte längre når de uppsatta målen kommer att tappa sitt grupptillägg om inte gruppen kan uppfylla kraven i det aktuella grupptillägget/listen

Specialfall vid större organisationsförändringar

Ett specialfall är när organisationsförändringar, nyanställningar och liknande påverkar grupper så att de inte längre når upp till mål- och mätetal eller klarar att leva upp till det ansvar och arbetsuppgifter som ingår i grupptillägget. Tillägget sätts på avräkning och följer de avräkningsregler som gäller. Om däremot erfarna operatörer tas ut för uppgiften att bygga upp nya grupper eller för en längre tid delta i projekt med direkt anknytning till den egna verksamheten ska grupptilläggen kvarstå oförändrade.

Översyn i samband med omplacering

Översyn av lönen ska genomföras i anslutning till omplacering eller överflyttning till annan befattning. Översynen ska genomföras på samtliga lönekomponenter.

• Lön kan komma att höjas vid en omplacering om den nya befattningen har högre ersättning för samma tariffsteg eller befattningssteg. Höjningen ska då genomföras fr.o.m. den första dagen i påföljande månad.

• Utgående lön kan inte sänkas vid omplacering. Om löneöversynen i den nya befattningen ger en lägre summa än den som man hade tidigare ska skillnaden hanteras med avräkningsbelopp.

• Avräkningsbeloppet avräknas mot löneutveckling inom lönesystemet. Samtliga lönekomponenter innefattas av denna avräkning. Det innebär att avräkning sker vid förändring i den individuella lönetrappan, grupptillägg, samordnar- och specialisttillägg.

• I de fall det sker en omplacering där individens lön överskrider den högsta lön som kan uppnås på den nya avdelningen ska skillnaden mellan den befintliga lönen och den möjliga slutlönen i den nya befattningen avräknas under en period av tre år.

• Centrala och lokala avtalshöjningar avräknas ej.