Avtalspension SAF-LO

Avtalspensionen kompletterar den allmänna pension som pensionsmyndigheten betalar ut. 1996 ersatte Avtalspension SAF-LO den tidigare Särskild tilläggspension.

Avtalspension SAF-LO är en avtalsförsäkring. Därför omfattas du automatiskt när du är anställd hos en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal där Avtalspension SAF-LO ingår.

Pensionspremien betalas in av arbetsgivaren och tas ur löneutrymme som LO-förbundens medlemmar i kollektivavtalsförhandlingar avstått för avtalsförsäkringarna.

Omfattas du av Avtalspension SAF-LO?
Du omfattas om du är född 1932 eller senare. Om du har hunnit tjäna in avtalspension i det gamla STP-systemet, kommer en del av din pension att grundas på en omräkning enligt övergångsregler av den pensionsrätten till det nya systemet.

Detta gäller för avtalspension SAF-LO
Pensionsavsättningen är högre än tidigare. För 2023 gäller 4,5 % för inkomster under 42 625 kr och 30 % däröver.

Startåldern för intjänande av avtalspension är 22 år.

Premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet med föräldrapenning gäller i max 13 månader (tidigare 11 månader).