Studieledighet

Studieledighet kan alla arbetstagare söka. Inga grupper är undantagna. Det spelar ingen roll om man är tillsvidareanställd, visstidsanställd vikarie eller praktikant för att studieledighetslagen ska gälla.

Vilka studier ger rätt till ledighet
Det gäller alla studier oavsett om den är förknippad med arbetsplatsen eller inte. Den anställde kan själv välja vad hon/han vill studera. För att studierna ska omfattas av studieledighetslagen måste dock huvudsyftet vara att deltagarna ska få kunskap eller färdighet. Utbildningen måste dessutom vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning. Rena självstudier ger inte rätt till ledighet.

Vem omfattas av lagen
Den anställde bestämmer själv uppläggningen på studierna. Man kan själv välja om man vill studera på heltid eller deltid. Lagen ger också rätt för måltider och normal dygnsvila. Den som varvar undervisning och självstudier t.ex. distansstudier, har rätt till ledighet för både undervisning och självstudier. Dessutom kan man ha rätt till ledighet för förberedelser inför en kurs. Praktik tjänst hos annan arbetsgivare, om den ingår in ett led i utbildningen, omfattas också av rätten till ledighet.

Hur gå tillväga?

Längre studieledighet
För att söka längre studieledighet, d.v.s. studier som omfattar mer än 14 dagars sammanhängande studier. Varit anställd hos arbetsgivaren under:

  • De senaste 6 månaderna eller
  • Minst tolv månader under de senaste två åren

Söks minst 6 månader i förväg (Ledighetsansökningshandlingar finns på intranät, hos produktionsledare eller hos studieorganisatör).

Obs! Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan skjuta på den upp till 6 månader. Om Arbetsgivaren vill skjuta på den längre krävs en överenskommelse mellan IF Metall och företaget.

Kortare studieledighet (fackliga studier)
För att söka kortare utbildning, d.v.s. studier som omfattar mindre än 14 dagars sammanhängande studier. Söks minst 14 dagar i förväg av studieorganisatör.

Obs! Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan skjuta på den upp till 14 dagar. Om Arbetsgivaren vill skjuta på den längre krävs en överenskommelse mellan IF Metall och företaget.

Avbrytande av studieledighet
Om studieledigheten är tidsbestämd har den anställde rätt att återgå till arbetet när ledigheten upphör. Om den anställde överhuvudtaget aldrig påbörjat studierna så har han eller hon både rätt och skyldighet att kvarstå i arbetet. Om studieledigheten gäller tillsvidare eller om utbildningen avbryts i förtid gäller särskilda regler Den anställde avgör själv när han eller hon vill återgå till arbetet. Man ska underrätta arbetsgivaren om man vill återgå. Om ledigheten varat mer än en arbetsveckan är arbetsgivaren dock inte skyldig att ta emot den anställde omedelbart. Arbetsgivaren kan skjuta på återgången i :

  • En månad om ledigheten varat minst ett år
  • 14 dagar i alla övriga fall

Funderar du på att ta ledigt för studier kontakta studieorganisatör Chatrin Lindholm 090-707669 e-post Chatrin Lindholm