Lönebesked

Lönebeskedet – steg för steg

Att gå igenom ett lönebesked är inte alldeles enkelt men vi ska i alla fall göra ett försök att ge er den vägledning som ni behöver för att på ett bra sätt kontrollera att lönen är korrekt.

Vi har delat upp genomgången i följande sju steg.
Där vi talar om vad du behöver för att kunna beräkna om din lön är korrekt.

2. Avräkningsmånad/Utbetalningsmånad
en redovisning av de grundregler som gäller för löneutbetalning. Ett försök att enkelt förklara varför man ibland kan råka i löneskuld.

3. Månadslönen
där vi går igenom alla ingående lönedelar, Vad ingår i grundlön, extralön och bolagsbonus.

4. Tillägg
där vi redovisar hur du kan kontrollera alla dina lönetillägg. Det gäller de ersättningar som påverkar dina lön, som till exempel övertid, skiftformstillägg och OB.

5. Avdrag
där vi går igenom hur avdragen räknas ut och på vilket sätt det påverkar din lön. Exempel på avdrag är egne sjukdom, vård av barn, tjänstledighet och permission.

6. Skatt
där vi redovisar hur företaget drar din skatt

7 Övriga avdrag
där vi går igenom exempelvis fackavgiften, försäkringar mm

Du behöver inte gå igenom alla delar varje gång utan se detta som en ”lathund” som du kan ta fram när du verkligen undrar över något. Det är framförallt steg 3, 4 och 5 som du bör gå igenom varje månad.

Om det är något i denna ”checklista” som du tycker är dåligt formulerat eller felaktigt så hör av dig till
Gunnar Pettersson så kan vi utveckla och förbättra innehållet i checklistan.

Steg 1: Dina verktyg

Du börjar att ta fram de verktyg som du behöver för att ha en chans att räkna ut om din lön verkligen stämmer.

 • Lönebesked
 • Tidkort för aktuella veckor
 • Tillgång till metallklubbens hemsida

Steg 2: Avräkningsmånad       –    Utbetalningsmånad

På den här bilden har vi med ett exempel försökt att visa hur en längre frånvaro kan leda till att man tycker sig sakna lön. I värsta fall kan till och med en löneskuld uppstå.

Om Utbetalningsmånad och Avräkningsmånad hängt ihop så hade det varit lättare att se kopplingen mellan den lön jag får och när tillägg och avdrag görs.

Steg 3: Månadslönen

Tänk på att det du menar med månadslön inte är exakt samma sak som lönebeskedet menar med månadslön.

Din månadslön – består av två delar:

 • Månadslön – löneart 072
 • Extralön – löneart 221

Månadslön – löneart 072

 • Månadslön – löneart 072 är Befattningslön
  Så här räknar du ut din: månadslön.
  Gå in på hemsidan under ”Avtal och löner / Lön”. Där hittar du det som behövs för att räkna ut din månadslön.

 • Din ”befattningslön” Gå till  din avdelning under ”Avtal /Löner – Lön” och se på ditt steg.

Extralön – löneart 221

Extralön kan bestå av upp till fyra olika delar: grupptillägg, OB –VAT, engångsbelopp och avräkning

Gör så här för att ta reda på hur stor din extralön är. Gå in på hemsidan under ”Avtal och löner / Lön”. Där hittar du det som behövs för att räkna ut din extralön.

  • ”Grupptillägg”, klicka på din avdelning och summera ihop de grupptillägg som du har.
  • ”OB-VAT”, har du om du arbetar två- eller treskift och jobbar med VAT , varierad arbetstid. Klicka på OB-VAT och läs av på din arbetstid hur mycket du har i OB-VAT.
  • ”Engångsbelopp”, klicka på rubriken engångsbelopp för att se om det är några engångsbelopp som du ska räkna med.
  • Avräkning, är en summa som du får om du bytt arbetsplats och hade en högre lön i ditt gamla jobb än den du för närvarande har i ditt nya arbete. Avräkningsbeloppet kan givetvis variera på individnivå. Om du har avräkning så kan din PL ta fram ditt avräkningsbelopp.

Summera Grupptillägg + OB –VAT + Engångsbelopp+ Avräkning = Extralön.

Steg 4: Tillägg

Tillägg är t ex den ersättning man får när arbete utförs på obekväm arbetstid eller övertid. Tilläggen får man utifrån de ersättningskoder som man skrivit in på tidkorten och de aktuella avtal som gäller.

Observera att tilläggen på aktuellt lönebesked kommer helt från avräkningsmånaden som är månaden innan. Till exempel så innehåller lönebeskedet i april tilläggen från den 1 – 31 mars De ”tillägg” som vi redovisar här är:

 • 4.1 övertid
 • 4.2 skiftformstillägg – ”SFT”
 • 4.3 OB

Det finns även andra ersättningar men de har vi valt att inte redovisa i dagsläget.

4.1 Övertid – löneart 301 – 321

Övertiden består av två delar, övertidsersättningen och övertidstillägget.

  • övertidsersättning eller ”ÖVERT. ERS MÅNADSLÖN” är den timlönedel av månadslönen du får för varje arbetad timme övertid.
  • övertidstillägget eller ”ÖVT. …… MÅNADSLÖN” är den övertidsersättning du får för varje arbetad timme på övertid.

Räkna ut övertidsersättningen

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet..

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du arbetat övertid för varje vecka. Observera att det nu helt är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade för varje vecka på lönebeskedet. ( ex v”W0509”, W är vecka, 05 är år, 09 är vecka)

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.
Observera att om du sätter in övertiden i kompbanken så blir det inga pengar på lönebeskedet för övertidsersättningen.

Rätt pengar
5. A’pris är din lön (månadslön + extralön) dividerat med din arbetstid per månad. Arbetstid per månad för respektive skiftform hittar du om du klickar här  påarbetstid månad”

6. Multiplicera timmarna med A’priset och det ska stämma överens med beloppet.

Räkna ut övertidstillägget

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet..

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du arbetat övertid för varje vecka. Observera att det är hela månader som styr, vilket gör att du kanske måste börja räkna timmarna mitt i en vecka

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade för varje vecka på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt pengar
5. A’pris är övertidstillägget för respektive timme. Det finns sex olika nivåer och koder för dagtid och lika många för skift. Det gör att det kan vare lite svårt att säkert veta vilket övertidstillägg som gäller. Gör så här:

A) Klicka på ”Avtal och löner” där hittar du övertid och den timersättning som gäller för din skiftgång och för tidpunkt på veckan.

B) Kontrollera med metallklubben eller din PL om det är tecknat ett avtal om produktionsövertid. Med dessa två informationer kan du ur tabellen läsa ut vilken summa det är för respektive övertidstimme.

6. Multiplicera timmarna med A’priset och det ska stämma överens med beloppet.

4.2 Skiftformstillägg – SFT löneart 421 – 429

Skiftformstillägg är den ersättning som betalas ut som en extra ersättning på grund av vilken skiftform som man har. SFT är i grunden beräknad som ett procentuellt tillägg på månadslönen.

I praktiken är det infört som ett tillägg för varje arbetad timme som man arbetar. För varje arbetstidsform finns det en faktor (divisor) som man ska dividera månadslönen med för att rätt summa per arbetad timme ska betalas ut.

SFT ska betalas ut för varje arbetad timme. även övertid. På lönebeskedet redovisas SFT på två sätt:

Räkna ut skiftformstillägget

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet..

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du arbetat under aktuell månad. Observera att det nu helt är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka
3. Jämför med de antal timmar som är redovisade för hela månaden på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt pengar
5. A’pris är skiftformstillägget för respektive timme.

A) För varje skiftform finns ett så kallad divisor som man använder för att räkna ut A’priset med        Klicka här till vänster på ”skifttid månad” för att komma till sammanställningen av        vilket divisor som just din skiftform har.

B) Dividera din sammanlagda månadslönen ( Månadslön + extralön) med divisorn. Det ska        överensstämma med ditt A’pris på skiftformstillägget. Notera att:

  • Vid kompledighet så ska SFT vara lika stor som om du hade arbetat
  • Vid sjuklön så är SFT 80% av de ordinarie SFT-nivåerna

6. Multiplicera timmarna med A’priset och det ska stämma överens med beloppet som redovisas på ditt lönebesked.

4.3 OB löneart 431 – 445

OB är ersättning för arbete på obekväm tid. Det finns tre olika nivåer på OB.

 • OB-kväll utbetalas alla dagar mellan 16.30 – 22.30
 • OB-natt utbetalas alla dagar mellan 22.30 – 06.30
 • OB-helg utbetalas mellan fredag 22.30 – måndag 06.30

Räkna ut OB-tillägget

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet.

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du arbetat på OB-tid för varje vecka. Observera att det är hela månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka. Tänk på att OB även ska betalas ut när du tagit ut kompledigt, haft permission och ofta om du ändrar din förväntade arbetstid.

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade för varje vecka på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt pengar
5. A’pris är OB-tillägget per timme för OB kväll, natt eller helg. Klicka på ”Avtal och löner” där hittar du OB och den timersättning som gäller för de olika tidpunkterna.

Notera att:

 • Vid kompledighet så ska OB-ersättningen vara lika stor som om du hade arbetat
 • Vid sjukdom så är OB-ersättningen 80% av de ordinarie OB-nivåerna.

6. Multiplicera timmarna med A’priset och det ska stämma överens med beloppen på lönebeskedet.

Puh! Nu var denna del av lönebeskedet klart.

Steg 5: Avdrag

Avdrag är de löneavdrag som sker på lönen. Avdragen sker utifrån de frånvarokoder som man skrivit in på tidkorten och de aktuella avtalen som gäller.

Det finns tre bokstäver i Infokolumnen på lönebeskedet som kan vara intressant att veta vad de betyder.

T =
timavdrag
D =
dagsavdrag
K =
kalenderdagsavdrag


Vid timavdrag och dagsavdrag sker avdraget för de arbetstimmar du varit frånvarande. Vid kalenderdagsavdrag sker avdraget alla dagar du varit från frånvarande, även helgdagar under frånvaroperioden.


Observera att avdragen på aktuellt lönebesked kommer helt från avräkningsmånaden som är månaden innan. Till exempel så innehåller lönebeskedet i april tilläggen från den 1 – 31 mars De avdrag som vi redovisar här är:

5.1
Egen sjukdom
5.2
Tillfällig föräldrapenning – vård av barn
5.3
Föräldrapenning – Föräldraledighet
5.4
Tjänstledighet
5.5
Permission
5.6
Kompledig

5.1 Egen sjukdom

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet..

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du varit frånvarande för egen sjukdom under aktuell månad. Observera att det är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka.

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt avdrag
5. I kolumnen ”A’pris” ser du hur stort belopp som ska dras av

A) Dag 1 karensdag
Karensdagen ger ingen ersättning och avdraget är ett timavdrag och ska för varje timme        man är frånvarande vara

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet
Veckoarbetstid = genomsnittlig arbetstid per vecka

B) Dag 2 – 14 Volvo betalar sjuklön 80%
Från den andra sjukskrivningsdagen till den 14 så ska Volvo betala 80% av din lön.        Avdraget är ett timavdrag och ska för varje timme man är frånvarande vara

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet
Veckoarbetstid = genomsnittlig arbetstid per vecka

C) Från dag 15
Från den 15 sjukskrivningsdagen så ska Försäkringskassan betala sjukpenning. Avdraget        på lönen ska vara kalenderdagsavdrag och ska beräknas enligt följande;

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet

Om man är frånvarande hel månad ska ingen lön betalas ut.

6. Multiplicera antalet timmar eller dagar med A’priset och det ska stämma överens med     beloppet som redovisas på ditt lönebesked.

5.2 Tillfällig föräldrapenning – Vård av barn

Rätt timmar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet..

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du varit frånvarande för tillfällig föräldrapenning under aktuell månad. Observera att det är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka.

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt avdrag
5. I kolumnen ”A’pris” ser du hur stort belopp per dag som ska dras av. Om du vill beräkna om det är rätt så ska du använda denna formel:

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet
Veckoarbetstid = genomsnittlig arbetstid per vecka

6. Multiplicera antalet timmar med A’priset och det ska stämma överens med beloppet som redovisas på ditt lönebesked.

5.3 Föräldraledighet – föräldrapenning

5.3.1 1–5 dagar
Om din föräldraledighet sammanhängande är mellan en och fem dagar så sker avdragen med timavdrag. Så här ska du beräkna avdraget:

1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet. Observera att det är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka.

2. Räkna på tidkorten samman antalet timmar du varit frånvarande för föräldrapenning under aktuell månad.

3. Jämför med de antal timmar som är redovisade på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet timmar rätt.

Rätt avdrag
5. I kolumnen ”A’pris” ser du hur stort belopp per timme som ska dras av. Om du vill beräkna om det är rätt så ska du använda denna formel:

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet
Veckoarbetstid = genomsnittlig arbetstid per vecka

6. Multiplicera antalet timmar med A’priset och det ska stämma överens med beloppet som redovisas på ditt lönebesked.

5.3.2 Mer än fem dagar
Om din sammanhängande föräldraledighet är längre än fem dagar så sker avdraget med kalenderdagsavdrag. Om du vill beräkna avdraget så gör du så här.

Rätt dagar
1. Ta fram tidkorten för rätt månad, den avräkningsmånad som står på lönebeskedet.. Observera att det är månaderna som styr, vilket gör att du kanske måste börja eller sluta mitt i en vecka

2. Räkna på tidkorten samman antalet dagar du varit frånvarande för föräldrapenning under aktuell månad. Observera att du även ska räkna med de helger som ligger inne i din ledighetsperiod.

3. Jämför med de antal dagar som är redovisade på lönebeskedet.

4. Om allt detta stämmer så är antalet dagar rätt.

Rätt avdrag
5. I kolumnen ”A’pris” ser du hur stort belopp per dag som ska dras av. Om du vill beräkna om det är rätt så ska du använda denna formel:

Månadslön = månadslön + extralön på lönebeskedet

6. Multiplicera antalet dagar med A’priset och det ska stämma överens med beloppet som redovisas på ditt lönebesked.

5.4 Tjänstledighet
Vid tjänstledighet eller annan frånvaro så ska avdragen ske på samma sätt som vid föräldrapenning så titta under punkten 5.3.2 och följ punkterna där för att kontrollera avdragets storlek.

5.5 Permission
Vid permission så ska inget löneavdrag göras.

5.6 Kompledig
Vid kompensationsledighet skall inget löneavdrag göras. Observera att OB ska betalas vid kompledighet, koderna är 56.57.58.59.

Steg 6: Skatt


Volvo ska dra en preliminär skatt för var och en av de anställda. Den skatt som Volvo drar beror på flera faktorer. Vilken kommun man bor i, om man begärt skattejämkning eller inte.

Därför har vi valt att inte närmare gå in på beräkningen av preliminärt skatteavdrag. Den som vill kontrollera skatteavdraget bör spara sina lönebesked och jämföra skatteavdraget med uppgiven skatt när Volvo i januari skickar ut kontrolluppgiften.

Steg 7: Övriga avdrag


Övriga avdrag som förekommer på lönebeskedet är följande:

Utbildnings-PC
Beroende på vilket paket du valde så är avdraget olika stort. Avdraget är ett bruttolöneavdrag (före skatt). I samband med årsskiftet 2005/2006 så har de tre åren gått och avdraget ska upphöra. Volvo har ju erbjudit en förlängning. Din kostnad för en förlängning kan du se på lönebeskedet.

Hyra hörselkåpa
Hyran för hörselkåpa är ett nettolöneavdrag (efter skatt)

Fackavgift
Fackföreningsavgiften inom Metall på Volvo är 1,7% av din bruttolön För att kontrollera om det är rätt belopp som dragits så ska du räkna samman alla ersättningar minus alla avdrag.
Bruttolön x 0,017 = fackföreningsavgiften.

Försäkringar
Beroende på om du har anslutit dig till någon av de försäkringar vi har inom Metallklubben så har du olika avdrag för detta.

Beloppen som ska dras finns uppgivna på denna hemsida:
http://www.forenadeliv.se/volvoklubben/oversikt.asp

Steg 8: Summering

Om du nu följt alla våra anvisningar och gått igenom samtliga 7 steg så ska du kunna konstatera om ditt lönebesked är korrekt eller inte.