Det goda arbetet

Man kan alltid fråga sig vad som är ett bra arbete. I vardagen funderar man nog inte så mycket på hur arbetet är organiserat och varför arbetet på sin arbetsplats är uppdelat som det är. Tar man sig lite tid till eftertanke så kommer man ganska snart fram till att det finns många olika faktorer som kan påverka arbetsinnehållet och arbetsorganisationen.

Metallförbundet gjorde till kongressen 1989 en större utredning i frågan och kongressen antog programförklaringen ”Det Goda Arbetet”. De viktigaste faktorerna som kännetecknar ett bra arbete är följande:

Bra arbetsmiljö utan hälsorisker
Metallarbetet är ett av de farligaste yrkena i Sverige. Hälften av alla metallarbetare är döda eller förtidspensionerade vid 58 års ålder. Det är mycket allvarligt och måste göras något åt. Speciellt är det de tunga, monotona och smutsiga arbetet som måste förändras och organiseras på ett sådant sätt att metallarna överlever längre.

Ett arbete att vara stolt över
Den status arbetet har hos befolkningen är viktig för självkänslan och hur man uppfattar arbetet. Vi vill att vi som metallarbetare ska kunna vara lika stolta över vårt arbete som lärare, läkare, poliser eller andra yrkesgrupper.

Ett arbete med kompetensutveckling
För att ett arbete inte ska bli ”stendött” måste det finnas utmaningar i arbetet. Det får inte vara så att man har så monotona arbeten så att man kan ”hänga av sig hjärnan” i omklädningsrummet när man byter om till arbetskläder. Ett bra arbetsinnehåll där kompetensutveckling är en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Bra och rättvis lön
En viktig faktor för ett gott arbete är att men får en bra och rättvis lön det arbete man utför. Vi ser det också som viktigt att lönesystemet är utformat på ett sådant sätt att det är objektiva kriterier som styr löneutvecklingen. Att man har en sådan utvecklingsmöjlighet i sitt ordinarie arbete att man kan skapa ett lönesystem därutveckling i arbete ger utveckling i lön.

Arbetsorganisation för samarbete och demokrati
Att man kan påverka sitt arbete är en av de absolut vikigaste komponenterna i utformningen av ett gott arbete. Det är inte en naturlag att arbetet är organiserat som en pyramid. Arbetsorganisation kan utformas på ett demokratiskt sätt. Självklart har vi i metallklubben inga illusioner om att företaget frivilligt ska släppa till sig makt, men det är möjligt att skapa arbetsformer där alla får betydligt större möjligheter att påverka sin arbetsplats och den miljö man arbetar i.

Jämlikhet på arbetsplatsen
En bra ar betsplats har plats för ett tvärsnitt av samhället. Unga och gamla, kvinnor och mån, invandrare och svenskar, hetero- och homosexuella, alla är viktiga för att skapa ett öppet och intressant arbetsklimat på arbetsplatsen. När man som vi arbetar på en mycket manligt dominerad arbetsplats är det en viktig målsättning att förändra könsförhållandet på arbetsplatsen.

Arbetstider som vi själva bestämmer
Om man själv enkelt kan påverka när arbetet startar och slutar får man också på ett helt annat sätt harmoni i det civila livet tillsammans med familjen. Att skapa personliga arbetstider för alla som arbetar är av central betydelse för oss. Det är dock en av de allra svåraste delarna att arbeta med, då vår fabrik i princip är en processindustri.

Trygghet i arbetet
Utan trygghet i anställningen kan man inte skapa ett bra arbete. Därför har vi som målsättning att ingen på fabriken ska ha en osäker anställning, att ingen ska behöva oroa sig för om fabriken ska vara kvar eller om den ska läggas ner.

Detta är några av de visioner som vi i metallklubben har för ”Det Goda Arbetet” Nu är det ju så att vi inte ensidigt kan besluta om att införa dessa visioner. Vi har också en motpart – företaget som inte till delar alla våra ståndpunkter om vikten av att metallarna ska ha ett bra arbete att gå till varje arbetsdag.