Koncernavtal

Förhandlingar som berör AB Volvo i Sverige regleras i flera olika avtal. Förhandlingar resulterar ibland i koncernövergripande kollektivavtal.

MBL-förhandlingar
På koncernnivå handlar företagets primära förhandlingsskyldighet mest om större organisationsförändringar och tillsättande av chefer på bolagsledande nivå. Är det företagskritiska frågor och då frågorna får global påverkan sker förhandlingar med de fackliga representanterna som också sitter med i AB Volvos styrelse.
Förhandlingar som berör MBL-frågor för alla verksamheter på Sverigenivå sker mellan HR Center of Expertice en koncernförhandlingsgrupp. If Metall representeras av 4 personer som utses på koncernklubbarnas konferens som hålls vartannat år. MBL-förhandlingar inom de olika verksamhetsområdena sköts av representanter inom de bolag som berör.

Allt detta finns reglerat i ett Utvecklingsavtal inom koncernen. som anger förhandlingsordningen vid MBL-information och MBL-förhandlingar.

Villkorsförhandlingar
Med villkorsförhandlingar menas att förhandla koncernövergripande kollektivavtal. Hur detta ska gå till finns reglerat i ett Avtal om koncernförhandlingar i villkorsfrågor. Numera omfattar detta även löneförhandling på koncernnivå förutsatt att de lokala klubbarna accepterat detta.

Dessa avtal och överenskommelser är oftast en utökning eller konkretisering av reglerna som finns i det centrala Teknikavtalet IF Metall. En del andra koncernavtal är helt fristående avtal. De viktigaste kollektivavtalen redovisas kortfattat nedan:

 • Ersättning vid produktionsövertid å skift
  Det finns ingen ersättning för produktionsövertid för skiftgående personal i det centrala avtalet. Det är åtgärdat på koncernnivå.
 • Övertidsersättning vid storhelg
  Förutom övertidsersättning betalas storhelgs-OB även för icke-kontinuerliga arbetstidsscheman. Så är det inte i det centrala avtalet.
 • Betald rast vid övertid
  Vid övertid i direkt anslutning till ordinarie arbetstid ska betalt måltidsuppehåll på max 30 min tillämpas. Detsamma gäller vid övertid som överskrider 6 tim på arbetsfri dag.
 • Veckovila
  Brytgräns för att kunna beräkna 35 timmars veckovila. Betalningsregel om veckovilan måste flyttas till ordinarie arbetstid veckan därpå samt betalningsregel om arbete av någon händelse måste utföras under veckovilan.
 • Ersättning och regler vid arbetsberedskap
  Beroende på när det är under veckan betalas en beredskapsersättning som en divisor på månadslönen. En inställelse ger alltid minst 3 tim övertidsarbete. Ersättning för telefontid utan inställelse tillämpas.
 • Gemensam tidbank och maxgräns för denna
  Gemensam bank för arbetstidsförkortning och övertid. Maxgräns på 250 timmar i denna bank.
 • Utökade permissionsregler
  Permission kan även beviljas för flytt av eget bohag, blod/plasmagivning samt vid läkarbesök när någon känner oro för hälsa kopplat till arbetsmiljö.
  Kretsen nära anhörig är utökad med svärson, svärdotter, barnbarn.
  Nära anhörigs begravning omfattar även urnsättning.
 • Begärd ledighet ska ges om den är anmäld minst 3 veckor i förväg
  Det krävs synnerliga skäl för att chef ska kunna neka sådan ledighet. Då ska loka klubb informeras.
 • Löneskydd vid bolagsbyte
  Flyttar man inom landet och får arbete på en annan Volvofabrik finns ett löneskydd under 2 år.
 • Volvosteget
  Ett avtal som reglerar lön och villkor för dem som tas ut till de utbildningsplatser som går under namnet Volvosteget. Det är en Volvotillämpning av det centrala Yrkesintroduktionsavtalet.
 • Ferielön
  Betalningsregler för dem som får tillfälligt arbete under ferier.
 • Företagspension
  Ett avtal om individuell pensionsinsättning som under åren blivit en bra ekonomisk förstärkning den dag man går i pension.

Tillämpning av förtroendemannalagen
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att samordna förhandlingar och annan gemensam verksamhet mellan de lokala klubbarna inom Volvokoncernen finns det ett Avtal om koncernfacklig verksamhet. Detta avtal är en praktisk tillämpning av förtroendemannalagen på koncernnivå.