Premiebefrielseförsäkring

Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie till Avtalspension svenskt näringsliv-LO och Kooperationens avtalspension, KAP, för anställd vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse. Försäkringen betalar pensionspremien i högst 330 dagar per födsel. Med födsel jämställs adoption.

Premiebefrielseförsäkring innebär att premien till den försäkrades ålderspension, samt i förekommande fall den försäkrades familjeskydd, betalas av premiebefrielseförsäkringen.

Premien betalas vid arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, för den tid utöver sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön samt vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse. För försäkrad som saknar rätt till sjuklön, betalas premien från och med den första sjukpenningdagen.

Premien betalas även när den försäkrade uppbär livränta enligt lagen o arbetsskadeförsäkring utan att samtidigt uppbära sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Efterskydd för premiebefrielse vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller under 90 kalenderdagar efter anställningens upphörande om den försäkrade uppfyller kvalifikationskraven för efterskydd för AGS. Rätten till efterskydd upphör om den försäkrade får rätt till i huvudsak motsvarande förmåner på annat sätt.

Det är viktigt att den försäkrade har rätt årsinkomst, eftersom det är den som anger hur stor premie som premieförsäkringen betalar.

Man ska alltså inte använda tak på SGI som år 2023 är 525 000 kr.

Om den försäkrade i verkligheten tjänar ex 345 000 kr är den summan som ska redovisas vid sjukskrivning, eller premiebefrielse vid uttag av föräldrapenning.

Avtalspensionspremie 2023 utgår från 4,5%.