Aktuellt just nu V06 – Bölevägen

Nu pågår arbetet med Bölevägens ombyggnad. Entreprenören BIMAC:s platschef Peter Andersson beskriver här fortlöpande pågående och planerade arbeten. Eftersom ombyggnaden av vatten- och avloppsledningarna kräver djupa schakter kommer det stundtals vara besvärligt att ta sig fram i området. Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under ombyggnaden. Entreprenören kommer informera respektive fastighetsägare/ verksamhet minst 5 dagar innan arbete som berör dennes fastighet påverkas. 

Då Bölevägen stängs av för genomfartstrafik uppmanar vi alla att välja en alternativ väg samt respektera skyltning och förbiledningar. Vi ber om överseende med de olägenheter som dessa arbeten föranleder. 

Bölevägen öppnas tisdag 6 februari fram till korsningen Laxgränd/Bölevägen. 

Vecka 6 

  • Arbetet med relining av både befintliga dag-/spillvattenledningar i Bölevägen pågår nu förfullt samt grävning för nytt vatten och avlopp mellan Nipvägen och Umelivägen utefter Bölevägen. Vatten- och avloppsgrävningen mellan Bölevägen och Bölevägen är nu avklarad och det innebär att vi nu på tisdag den 6 februari kommer att öppna Bölevägen fram till korsningen Laxgränd/Bölevägen, enligt bifogad bild. 
  • Den provisoriska vägen från Nipvägen till Laxgränd kommer att fortsatt vara öppen under de kommande två veckorna men då enbart för gång- och cykeltrafik. Efter det kommer vägen ej att vinterväghållas. Mer information gällande exakt datum samt ny dragning för tillfällig gång- och cykelväg  kommer i kommande nyhetsbrev.  

bölevägen