Fel på lön! Fall 6: För låg lön utbetald

2005-02-08
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 6.

Följande hände:
L var tjänstledig under en längre tid. L. fick ingen lön för arbete under juli 2004 trots att han jobbat en vecka. Den lönen kom först i oktober. L var i kontakt med Metallklubben och vid genomgång av hans lönebesked visade det sig att ersättningen endast var 53:- per timme för arbetet under juli..

Åtgärder:
Kontakt togs med Proffice. Det visade sig att Proffice felaktigt gjort löneavdrag för helg när L återkom till arbetet efter tjänstledigheten. Dessutom fanns en lönespärr i Volvos system som gjorde att lönen inte utbetalades förrän i oktober. L fick sin lön justerad med ca 1500:-.

Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Felaktig spärr i underlagen eller felaktig hantering av ersättning här på Volvo. Proffice klarade inte av att hantera återgång från tjänstledighet på ett riktigt sätt.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Flera sådana fel med lönespärrar har uppmärksammats. Företaget har knappast systematiskt kontrollerat om Proffice hanterat liknande fel på ett riktigt sätt. Det rätta är att fylla i den blankett om timlönsersättning vid tjänstledighet som finns på Intranet så undviks ovanstående fel.

Kan det hända igen?
Förmodligen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe