Rösta om avtalet!

2004-09-02

Rösta om avtalet!

Under torsdag och fredag genomförs en omröstning om det lokala löneavtalet för 2004. Vi uppmanar alla att gå och rösta. Kontakta er gruppstyrelse om du inte har fått besked om var och när omröstningen sker. Här nedan kan du läsa om innehållet i löneavtalet.

Löneökning på 2,0% från 1 april.
Alla får en löneökning med 442 kronor/månad från 1april. Ingen avräkning ska ske av löneökningen Retroaktiv lön betalas per arbetad timme från 1 april. Höjningen betalas ut i oktober. Retroaktivt belopp: 2652 kronor vid full arbetstid.

Lönerevision 1 januari: 0,2 %
Den lönerevision som infördes 1 januari 2004 ingår med 0,2% i avtalet.

Engångsbelopp 500 kr.
Ett engångsbelopp på 500 kr betalas ut i samband med den retroaktiva lönen. Hanteras på samma sätt som retroaktiv lön, dvs betalas ut i relation till arbetad tid under perioden.

Företagspension ökar med 20 kronor/mån
Den summa som företaget avsätter till pensionsförsäkring ökar med 20 kronor/mån till 288 kronor/månad.

Tillfälliga regler för nyanställdas löner.
Nyanställda betalas enligt det gamla lönesystemets nivå 1-3 för respektive avdelning (+ 442 kr). Nivå 1: (introduktionslön) under max 2 månader. Uppflyttning till nivå 2 när man utför arbete självständigt. Nivå 2: under 7 månader. Nivå 3: Automatisk uppflyttning efter 7 mån i nivå 2.

De nyanställda som godkänts för revision enligt det gamla systemet verkställs som planerat. Mer detaljerade anvisningar kommer att arbetas fram gemensamt. Reglerna gäller så länge arbete med nytt lönesystem pågår. Om ackord införs kommer det även att gälla nyanställda.

Tidbanker som tidigare
Övertidsbanken och ATK-banken kommer fortsättningsvis att vara åtskilda och hanteras som tidigare. Pensionsavsättning vid årets slut sker endast på den enskildes initiativ.

Personalsociala medel.
Företaget betalar 37 000 kr till Verkstadsklubben för 2004.

Engångsbelopp vid eventuell ändring av VAT-avtalet.
Parterna är överens om att ett engångsbelopp ska betalas till alla metallare om VAT-avtalet revideras på ett antal punkter. Beloppets storlek fastställs i samband med dessa förhandlingar. En revidering av VAT-avtalet kommer att prövas av Metalls medlemmar innan det kan gälla.

Klubbstyrelsen kommentar:
Avtalsförslaget innebär en nivåökning på 2,2 %. Det ska jämföras med centrala avtalet som säger 1,7 %. Övriga Volvobolag som är klara med sina avtal ligger på nivåer mellan 2,35 och 2,5 %. Eftersom vårt beräkningsunderlag är högre blir skillnaden i kronor och ören endast några tior. Den något lägre nivåökningen kompenseras också under detta år med engångsbeloppet. Nivåökningen har en absolut rättvis profil – alla får lika mycket från 1 april. Under rådande omständigheter rekommenderar klubbstyrelsen medlemmarna att anta avtalsförslaget.

Förhandlingskommittén

GuPe/JOC