Ändrad syn på turordning vid omplacering inom DO3

2006-01-31

Efter några veckors förhandlande så har frågan om vilka som ska omplaceras från FM till FH på DO 3 avgjorts. Parterna har inte kunnat enas om namnen på de som nu omplaceras.

Eftersom svensk lagstiftning är sådan att företaget kan ”leda och fördela arbetet” så kommer företagets tolkning att genomföras. Gruppstyrelse kaross har reserverats sig mot företagets beslut.


FUNGERAR MELLAN DRIFTOMRÅDENA
Under många år så har parterna utarbetat ett regelverk för omplacering mellan driftområden. När det gäller omplacering mellan driftområdena så har parterna enats om att vi ska använda oss av samma turordning som ”LAS” lagen om anställningsskydd anger.

Det innebär att den som har kortast anställningstid också är de som omplaceras Detta fungerar bra och alla vet vad som gäller. Alla driftområden använder sig av samma princip.
FUNGERAR BRA INOM DO 2 OCH 4……
På DO 2 och 4 har vi samma princip vad gäller omplacering inom driftområdet. Där fungerar som det gjort tidigare – den med kortast anställningstid inom respektive avdelning omplaceras till den avdelning som har personalbehov.

Exempel på detta är omplacering från bandpressarna till detaljen där vi använder de gamla principerna. Alla vet vad som gäller och själva omplaceringen sker utan problem eller diskussioner.
……MEN INTE INOM DO 3
På DO 3 har man däremot ledningen nu ändrat principerna för omplacering mellan grupperna. Tidigare har vi indelat driftområdet så här; Manuella bandelarna, delkomplett, sidoline och FM, PGP och FL. Alla skiftlag inom dessa grupper, oavsett antal skiftlag, har vi ställt upp i en turordningslista och de med kortast tid har fått lov att byta arbetsgrupp.

Nu har ledningen för DO3 bestämt sig för att ändra princip – Samma gruppindelning, men man ska titta på skiftlagen var för sig. Just nu gäller det omplacering ab tre stycken från FM till FH.

Trots ett antal förhandlingar, där gruppstyrelsen argumenterat för de gamla principerna, har ledningen för DO 3 inte ändrat sin ståndpunkt. Deras beslut står fast.

Konsekvensen av denna nya inriktning på DO 3 är idag svår att överblicka. Vad blir konsekvensen om någon från PGP ska omplaceras. Vilket är skiftlaget som man ska omplacera ifrån, där vi har en blandning av två- och treskift?

Om man bildar ett litet treskift som sedan upphör – vem ska då omplaceras? De som tillhör det lilla treskiftet borde vara svaret med driftledningens nya ”princip”. Vem törs då söka sig nya arbetsuppgifter.
GRUPPSTYRELSEN FORTFARANDE EMOT!
Kaross gruppstyrelse har i protokollen reserverat sig mot driftledningens beslut. De principer som vi utarbetat under många år har skapat en situation där själva omplaceringen varit ganska enkel. Vi kommer att fortsätta driva den linje som vi tidigare haft.

Den väg som driftledningen på DO 3 börjat beträda kommer att skapa problem och dessutom leder den till en stor osäkerhet bland personalen om vilka principer som ska gälla.

Metallklubben
GuPe