Fel på lön fall 18: Skiftarna fick inte rätt skiftformstillägg!

2005-11-23
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 18.

Följande hände:
Metallklubben undersökte på vilket sätt som företaget betalade ut skiftformstillägget. Metallklubben hade uppfattningen att skiftformstillägg ska betalas på alla lönedelar – även på bonus.

Åtgärder:

Metallklubben tog kontakt med företaget och begärde i förhandling att företaget skulle betala ut ett korrekt skiftformstillägg.

Parterna kunde inte enas lokalt utan fick ta hjälp av de centrala parterna. de konstaterade att metallklubbens tolkning var den rätta och att SFT ska betalas på bonusen.

Parterna enades om en retroaktiv betalning för 2003 och 2004.

Omfattning
Samtliga anställda som arbetar med skiftformstillägg ska få ett retroaktivt belopp som ska utbetalas före jul 2005.
En uppskattning är att de totalt 1400 skiftarbetarna får tillsammans mer än 700 000 kr i retroaktivt belopp. Tvåskiftarna får minst och femskiftarna mest.

Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering hor företaget..

Kan det hända igen?
Omöjligt att svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe