Förhandling om tider, analyser!

2005-07-08
Gruppstyrelsen har under veckan haft förhandling med monterings- och driftchef om tidssättningen av arbetet på löpande bandet. Det har framförallt berört hur vi ska hitta ett gemensamt synsätt hur frågorna ska hanteras. 

På förhandlingen togs också upp hur körsättet ska vara när löpande bandet inte är fullbemannat.

Redovisning av metod och tid till grupperna.
Gruppstyrelsen och monteringsledningen är överens om att efter semestern starta ett arbete med att ta fram ett gemensamt presentationssätt v.g. stationerna på löpande bandet. Tanken är att alla som arbetar där på ett bra och enkelt sätt ska kunna ta del av hur arbetet är upplagt, d.v.s. vilken metod som ska användas i arbetet. Där ska även framgå vilken den anslagna tiden för arbetsmomentet är. 

Analyser
Tidssättningen av arbetet grundar sig på analyser. Gruppstyrelsen försöker att följa upp att dessa analyser är utförda på ett riktigt sätt. Gruppstyrelsen är överens med monteringsledningen att hanteringen av analyser ska ske på ett sådant sätt att det är lätt att följa vad som sker när det blir förändringar.
Gruppstyrelsen har också lagt förslag till monteringsledningen att varje segment borde ha metallare som arbetar där som kan frågan. Det förutsätter också att de metallare det berör får lämplig utbildning i ämnet. Monteringsledningen har inte ännu lämnat svar på om man anser att detta vore ett bra arbetssätt som kan införas framöver.

Arbetssätt vid låg bemanning
Gruppstyrelsen har påtalat för monteringsledningen att vi inte är nöjda med arbetssättet vid för låg bemanning, t.ex. vid övertidskörning. Vi har fått reaktioner från er medlemmar att arbetet upplevs stressigt, rörigt och med allför hög arbetstakt. Vi tar denna reaktion på största allvar och har framför detta till monteringsledningen. Tanken från ledningen är att utveckla styrsytemet så att varje segment ska kunna ”köra in luckor” vid för låg bemanning. Detta är idag bara möjligt på segment 4. Vi anser att detta arbete ska skyndas på och att ett införande av ny styrmöjlighet är en förutsättning för en dräglig arbetssituation vid låg bemanning. I annat fall kommer gruppstyrelsen att kräva att löpande bandet körs med halvfart vid för låg bemanning.

Mer information om ovanstående återkommer gruppstyrelsen med efter semester´n.

Gruppstyrelse montering 
EP