Övertalighet och personalomställningar

2006-02-06

Vi har idag en något märklig situation. Samtidigt som produktionsvolymerna ligger i topp och vi måste köra plustid så har vi några strukturella förändringar som ger en övertalighet av personal. Dels är det flytten av CKD-packningen och dels är nedläggning av FL-hytten som kommer senare i vår.

Med anledning av dessa förändringar finns det en grupp med representanter från Metallklubben och Företaget som arbetar med olika former av åtgärder


OMSTÄLLNING CKD FÖRST:
Det negativa beslutet om att flytta hela monteringspackningen till Göteborg får snabbt konsekvenser. Redan vecka 14 eller möjligtvis några veckor senare ska hela verksamheten vara flyttad. Totalt berörs ca 40 tjänster av flytten. Förutom själva CKD-avdelningen påverkas också Logistikavdelningen med en neddragning på 10-12 tjänster som en direkt följd av flytten.

ÅTGÄRDSPAKET:
Det åtgärdspaket som nu är startat berör i första hand CKD-personal, men kommer också att inkludera övriga fabriken i den mån det hjälper till i lösningen av övertalighets-problemen. Ett antal externa lösningar har diskuterats.

– FLYTTA MED TILL GÖTEBORG
Ett antal CKD-packare har anmält intresse att flytta med jobben till Göteborg. Aktiviteter pågår för att göra det möjligt.

– ERBJUDANDE OM AVGÅNGSVEDERLAG
Intresseanmälan är ute på hela fabriken. Ett 80-90-tal har anmält intresse. I första hand kommer det att erbjudas personer som ingår i en direkt övertalighet eller där en avgång kan underlätta för omplaceringar. Det kan även finnas andra skäl för att bevilja avgångsvederlag. Erbjudande om avgångsvederlag kommer att beviljas i omgångar där den första blir under vecka 6.

– AVGÅNGSPENSION
Efter påtryckningar från metallklubben har företaget har till Göteborg begärt att få erbjuda avgångspension till alla som blir 62 år eller äldre under 2006 och 2007. Beslut om omfattning tas i Göteborg och inget besked har kommit.

– OMPLACERINGAR INTERNT
Interna lösningar handlar framför allt om omplaceringar. Förhandlingar om omplaceringar kommer att tas inom respektive driftområde som berörs. Från Metallklubbens sida vill vi stressa fram beslut om både vilka som kan erbjudas avgångsvederlag och avgångspension. För att förhandlingar om omplacering ska kunna genomföras på ett bra sätt måste alla förutsättningar finnas för handen.

Det finns några områden som vi redan nu vet kommer att få övertalighet på grund av produkt- eller processförändring. Före semestern berörs FL kaross och efter semestern berörs BU 3 på monteringen. Dessa områden måste redan nu tas in i arbetet med åtgärder och omplaceringar.

Metallklubben
GuPe /JOC