Företaget varslar 350!

2014-11-17

Nu har det stora varslet på grund av nedläggningen av monteringen kommit. 350 metallare löper en mycket stor risk att bli uppsagda från fabriken. Ett år efter beslutet och en lång orolig väntan de sista veckorna så har företaget nu lagt varslet på fabriken.

Vi försöker här reda ut begreppen och beskriva vad som händer den närmaste tiden.

Antalet som varslas
Varslet är alltså på 350 metallare. Antalet som varslas har reducerats med ett antal som erbjudits avtalspension och avgångsvederlag. Som jämförelse kan sägas att företaget lyckats reducera den totala övertaligheten bland tjänstemän med cirka 4 000 personer utan att ett enda varsel har lagts. Men där hade man å andra sidan helt andra och mycket bättre villkor.

Varsel inte samma sak som uppsägning
Varsel är ett meddelande som företaget enligt lag måste lämna till Arbetsförmedlingen. Eftersom det är så många som ska sägas upp så måste företaget meddela detta minst 6 månader i förväg.

Varslets storlek?
Den första åtgärd som ska vidtas är att parterna ska bedöma om storleken på varslet är korrekt.
Från metallklubbens sida kommer vi nu att gå igenom driftområde för driftområde för att konstatera om bemanningen är korrekt eller inte. Hur lång tid det tar går inte att fastställa i förväg.

Anställningslista
Parterna ska också fastställa en korrekt lista där samtliga anställda är uppställda i turordning. De preliminära anställningslistorna som tidigare funnits kommer att kraftigt justeras med anledning av att cirka 100 metallare slutat med avgångspension eller avgångserbjudandet. (Företaget väljer att inte redovisa hur många som fått avgångspension eller avgångsvederlag)

Eventuella avsteg
Därefter påbörjas en förhandling om eventuella avsteg från turordningen i anställningslistan.

Åtgärder för att minska varslet
Förhandlingen ska också behandla eventuella åtgärder som kan vidtas för att reducera storleken på övertaligheten.  Detta ska ske även om vi innan varslet har försökt förhandla fram bättre villkor för de berörda.

När får var och en sitt besked?
Det går idag inte att slå fast vid vilken tidpunkt som var och en får uppsägningen i sin hand. Metallklubben kommer givetvis att redovisa utvecklingen så snart vi har mer att informera om. Avsikten från företagets sida är att de som sägs upp avslutar sin anställning  den 10 juli 2015 i samband med semestern.

Klubbens kommentar
Det är 500 arbetstillfällen som försvinner från Umeå. 350 av dessa löper stor risk att bli uppsagda. För tjänstemännen och cirka 100 av metallarna har andra lösningar än uppsägning varit möjlig. Vår grundläggande uppfattning är att företaget har haft möjlighet att hantera frågan på ett bättre sätt.

IF Metall Volvo Umeå